Критерии за оценка

I. Група
Критерии за административно съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено чрез ИСУН 2020 в рамките на крайния срок, посочен в Насоките за кандидатстване.
Да
2.
Проектното предложение е подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от лицето, представляващо кандидата, или от лице, оправомощено да подаде проектното предложение.
Да
3.
Приложено е нотариално заверено пълномощно/Заповед за упълномощаване на лицето, което да представлява кандидата за подаване на проектното предложение.
Да
4.
Формулярът за кандидатстване е попълнен на български eзик в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и е прикачен като файл на английски език (Приложение № 1А на английски език).
Да
5.
Кандидатът е представил Финансова обосновка, попълнена съгласно предоставения образец (Приложение № 2).
Да
6.
Към Финансовата обосновка (Приложение № 2) кандидатът е приложил документи, доказващи стойността на заложените разходи – оферти, информация от интернет и др. (ако е приложимо).
Да
7.
Кандидатът е представил попълнена „Декларация на кандидата“, попълнена по образеца, предоставен към Насоките за кандидатстване (Приложение № 3 на български език), и я прикачил в Раздел 12 от Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.
Да
8.
Кандидатът е представил попълнена „Декларация на партньора“ (ако е приложимо), попълнена по образеца, предоставен към Насоките за кандидатстване (Приложение № 3 на български език и Приложение № 3А на английски – за партньорите от страните донори), и я прикачил в Раздел 12 от Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.
Да
9.
Представена е Декларация за идентичност на информацията, попълнена съгласно предоставения образец (Приложение № 4).
Да
10.
Представено е Писмо за партньорско намерение, попълнено съгласно предоставения образец (Приложение № 5 на български език/Приложение 5А на английски език), в случай че проектното предложение предвижда партньорство.
Да
11.
Представени са Автобиографии на ръководителя и всички членове на екипа за управление на проекта, попълнени съгласно предоставения образец (Приложение № 6 на български език/Приложение № 6А на английски език), и прикачени.
Автобиографиите се попълват само по приложения образец и трябва да се провери дали е спазено условието, че ръководителят на кандидатстващата организация не може да участва в екипа по управление на проекта.
Да
12.
Кандидатът е представил Декларация за информация за консултантите, участващи в подготовката и изготвянето на проектното предложение и съпътстващата документация, попълнена съгласно предоставения образец (Приложение № 7) - ако е приложимо.
Да
13.
Представена е Декларация относно предоставяне на данни от Националния статистически институт по образец (Приложение № 8) – подписана и подпечатана от кандидата на български език във формат.PDF. Документът се прикачва и във формат WORD. Документите се прикачват в Раздел 12 от Формуляра за кандидатстване.
Да
14.
Приложена е подробна Техническа спецификация, попълнена съгласно предоставения образец (Приложение № 9).
Да
15.
Бюджетът е попълнен съгласно формата в ИСУН 2020 на български език в лева и е прикачен, попълнен съгласно предоставените образци (Приложение № 10 и Приложение № 10A) на български и английски език в евро, в ИСУН 2020.
Да
16.
Приложен е Комуникационен план, попълнен съгласно предоставения образец (Приложение № 11).
Комуникационният план трябва да съдържа подпис за утвърждаване на ръководителя на Екипа за управление на проекта.
Да
17.
Представен е Устав или Учредителен акт на кандидата и партньора(ите) (ако има такива, регистрирани на територията на Република България), както и други документи, удостоверяващи, че кандидата/партньора(ите), участващ(и) в процедурата, са организации, чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“, по смисъла на т. 7 от Насоките.
(Посочените документи се представят само за кандидати и партньори неправителствени организации, които участват в процедурата. Документът(ите) не се представят, в случай че същите са публикувани и когато данните в тях са достъпни чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни.)
Да
18.
Проверка за актуално състояние и регистрация по ЗДДС на кандидата/партньора от Република България.
Да
19.
Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение по настоящата покана, в случай когато кандидат е община или второстепенен разпоредител с бюджет към община.
Решението трябва да бъде сканирано и прикачено в ИСУН 2020.
Да
20.
Представено е Съдебно решение за регистрация на партньора(ите) от Република България – копие, заверено с печат на партньора и текст „Вярно с оригинала“ на всяка страница (ако е приложимо).
Да
21.
Приложени са документите за кандидатстване на партньора(ите) от държави донори, упоменати в т. 20.3 от Насоките за кандидатстване (ако е приложимо): 
- Партньори от Кралство Норвегия представят: Протокол/стенограма за регистрация, удостоверяваща правния статут и основните дейности, извършвани от организацията – извлечение от официалния регистър на Кралство Норвегия – Brønnøysundregisteret, преведено на английски език.
-	Партньори от Исландия представят Удостоверение за регистрация, издадено от Регистъра на предприятията – Skráasvið, преведено на английски език.
-	Партньори от Лихтенщайн представят Протокол/стенограма за регистрация, удостоверяваща правния статут и основните дейности, извършвани от организацията – извлечение от официалния регистър на Княжество Лихтенщайн – Handelsregisterauszug, преведено на английски език.
Да
22.
Подадена е Декларация за минимални и държавни помощи от партньора(ите) (ако има такива), по образец – Приложение № 12 на български език/Приложение № 12А на английски език – Неприложимо за бюджетни организации, изпълняващи функция на публичната власт по съхранение и опазване на културно наследство.
Да
23.
Представен е заверен отчет за касово изпълнение на бюджета от кандидата, доказващ приходите за предходната бюджетна година – приложимо за кандидати общински организации.
Да
II. Група
Критерии за допустимост
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът отговаря на критериите за допустимост по настоящата Покана съгласно т. 7 от Насоките за кандидатстване (бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, установени като юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“, вкл. общини и областни администрации).
Да
2.
Партньорът(ите) отговарят на критериите за допустимост по настоящата Покана съгласно т. 8 от Насоките за кандидатстване (публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в Република България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер).
Да
3.
Размерът на исканата по проектното предложение безвъзмездна финансова помощ е в съответствие със стойностите, описани в т. 6 от Насоките за кандидатстване, а именно: 
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 (сто и петдесет хиляди) евро;
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 350 000 (триста и петдесет хиляди) евро.
Да
4.
Партньорът, който не е бюджетна организация, изпълняваща функция на публичната власт по съхранение и опазване на културно наследство, отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Да
5.
Приходите от стопанска дейност на кандидатите не надхвърлят 50% от размера на общите приходи на организацията.
Да
6.
В бюджета на проекта е спазено съотношението общите разходи за управление да не надвишават 10% от общите допустими разходи по проекта.
Да
7.
В бюджета на проекта е спазено съотношението разходите за текущи ремонти да не надвишават 10% от общите допустими разходи по проекта (ако е приложимо).
Да
8.
В бюджета на проекта е спазено съотношението общите разходи за текущ ремонт, ДМА и ДНМА да не надвишават 60% от общите допустими разходи по проекта.
Да
9.
В проектното предложение са заложени индикаторите, указани в т. 3 от Насоките за кандидатстване: 1) Брой елементи на културно наследство, конвертирани в цифров формат за първи път, вкл. ромско културно наследство;
2) Брой организирани дигитални изложби; и 
3) Брой посещения на дигитални изложби,
Заложени са целеви стойности на първите два индикатора: 
-	Минимум 30 000 единици на културно наследство, конвертирани в цифров формат за първи път (вкл. ромско културно наследство).
-	Минимум 1 дигитална изложба, представяща резултатите от проекта.
Да
10.
Продължителността на проектното предложение съответства на максимално допустимия период на изпълнение съгласно Насоките за кандидатстване.
Да
11.
Териториалният обхват за изпълнение на проектното предложение съответства на посочения в т. 9, буква а) от Насоките за кандидатстване.
Да
12.
Проектът ще допринесе за постигане на минимум една от целите на Поканата, посочени в т. 2.1. от Насоките за кандидатстване.
Да
13.
Кандидатът е спазил в проектното предложение всички задължителни изисквания съгласно т. 9 (букви a, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к) от Насоките за кандидатстване.
Да
14.
Проектното предложение не включва продукти и резултати, които вече са създадени/постигнати, или такива, които са в процес на изпълнение, или такива, за които вече е осигурено финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
Да
15.
Представена е информация за дейностите, изпълнявани от партньора(ите) и необходимите средства за тях (приложимо, ако има партньори).
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.