Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии за избор
10.00
Критерий Максимален праг
110.00
1.
Проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни и приоритетни за територията сектори.
Над 50 % от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етерично-маслени култури“.
20.00
2.
Проекти, насърчаващи праработката на местни суровини от растителен или животински произход.
Над 65 % от обема на преработваните суровини от растителен или животински произход, са произведени на територията на МИГ от земеделски производители, регистрирани на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.
15.00
3.
Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти.
Над 65 % от обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана ще бъде биологично сертифицирана.
15.00
4.
Проекти, които водят до осигуряване на устойчива заетост в предприятията.
- Проектът води до запазване на съществуващите работни места в предприятието - 5т.
- Създаване на до 2 нови работни места вкл. - 10т.
- Създаване на над 2 до 5 нови работни места вкл. - 15т.
- Създаване на над 5 нови работни места - 20т.
20.00
5.
Проекти, при които изпълнението на проекта е свързано с внедряването на иновации в преработвателната промишленост.
Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието. Иновация е разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организацията на работното място, или външни връзки, която води до повишаване на икономическа, социална и екологична ефективност.
20.00
6.
Проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда – инвестиции, водещи до намаляване на вредните емисии и/или проекти, водещи до постигане на стандартите на ЕС, свързани с минималните стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане.
Инвестициите следва да водят до изпълнение на изискванията на:
1.Регламент /ЕО/№ 853/2004/чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара
и/или
2. Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС/, които водят до намаляване на емисиите.
10.00
7.
Подпомагане на проекти за повишаване на енергийната ефективност в предприятията от преработвателната промишленост.
Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието.
10.00
10.00
Праг за преминаване:
110.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.