Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е представено чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подписан с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или упълномощено за целите на подаването на проектното предложение лице.
Да
3.
Заповед за оправомощаване на лице, което да представлява конкретния бенефициент и да подписва всички документи, свързани с подаването, оценката на подаденото проектно предложение (включително комуникация с оценителната комисия), предоставянето на документи, необходими за подписването на административния договор за предоставяне на БФП и изпълнението на проекта, прикачена в ИСУН 2020.        
Прилага се в случай че проектното предложение е подадено от лице, различно от официалния представител на кандидата.
Не
4.
Проектното предложение е с попълнени всички раздели, за които е указано, че са задължителни в Електронния формуляр за кандидатстване.
Да
5.
Декларация на представляващия кандидата, попълнена по образец към Условията за кандидатстване (Приложение I към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020.
Да
6.
Декларация от кандидата относно задължението да представя оригинали на УО, попълнена по образец (Приложение II към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020.
Да
7.
Декларация за съгласие на кандидата за ползване и разпространение на обобщените данни по проекта от УО и от НСИ, попълнена по образец (Приложение III към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020.
Да
8.
Декларация за липса на двойно финансиране и за завършеност, попълнена по образец (Приложение IV към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020.
Да
9.
Оферти и/или проучвания в интернет за доставки/услуги, за които не се прилагат опростени варианти на разходи – с предложени цени от доставчика на стоката/услугата от минимум два източника за доказване на планиран разход, прикачени в ИСУН 2020.
Да
10.
Автобиографии на най-малко 5 основни позиции на членове на екипа за управление на проекта на централно ниво (ръководител на проекта; счетоводител на проекта или финансов координатор; координатор на териториалните екипи; експерт информация и комуникация; експерт „Обществени поръчки“.), попълнени по образец (Приложение V към Условията за кандидатстване) и придружени от документ/и относно извършения подбор на членовете на екипа, прикачени в ИСУН 2020.
Да
11.
Представен е Механизъм за избор на училищата, който включва обективни изисквания, гарантиращи както отчитане на нуждите, така и балансирано териториално разпределение на средствата по операцията. Механизмът предвижда следното:
- критерии за разпределяне на техническите средства по училища на регионално ниво; 
- критерии за разпределяне на техническите средства за обезпечаване на учебния процес в присъствени занятия;
- критерии за разпределяне на техническите средства към целевите групи в условия на кризи; 
- процедура за мониторинг на оборудването на централно ниво, като се имат предвид научените уроци от дистанционното обучение по време на кризата с COVID-19 през 2020 г. 
- критерии за определяне на педагогическите специалисти, образователните медиатори, родителите и учениците от цялата страна, които да преминат обучение по проекта.
- изискване към училищата в обучението на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда да бъдат включени учениците от 1-ви клас, които ще се обучават в съответното училище в периода на изпълнение на проекта. 
- Изискване подборът на училища да се осъществи въз основа на представено заявление от съответното училище.
Документът следва да бъде подписан от официалния представител на кандидата.
Да
12.
Кандидатът е допустим, съгласно т. 11 от Условията за кандидатстване.
Да
13.
Кандидатът е пряко отговорен за подготовката, управлението и изпълнението на дейностите по проекта. 
В съответствие с §6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ, регионалните управления по образованието и държавните и общинските училища участват в техническото и/или финансовото изпълнение, включително извършват разходи по проекта.
Да
14.
Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален обхват, съгласно т. 5 от Условията за кандидатстване.
Да
15.
Продължителността на проекта е в съответствие с т. 18 от Условията за кандидатстване.
Да
16.
Проектното предложение съдържа всички допустими дейности съгласно т. 13 от Условията за кандидатстване и не съдържа недопустими дейности.
В случай че проектното предложение не съдържа всички допустими дейности, посочени в т. 13 от Условията за кандидатстване, то ще бъде отхвърлено.
В случай че проектното предложение съдържа една или повече недопустими дейности, тези дейности следва да бъдат отстранени, както и предвидените за тях разходи.
Да
17.
Всички дейности съвкупно по проекта НЕ са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение за финансиране по програмата, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициента или не. като е възможно отделни дейности да са били физически завършени или напълно осъществени преди подаването на проектното предложение по настоящата процедура, ако са започнали след 01 февруари 2020 г.
Проверява се въз основа на декларация – Приложение IV към Условията за кандидатстване.
Да
18.
В проектното предложение са заложени стойности на всички индикатори за изпълнение и резултат, които съответстват като минимум на посочените в т. 7 от Условията за кандидатстване.
Да
19.
Финансов капацитет: 
Кандидатът има стабилни и достатъчни източници на финансиране, позволяващи да се изпълнят предложените дейности.
Това обстоятелство се проверява служебно от оценителната комисия към момента на кандидатстване в Закона за държавния бюджет. Счита се, че кандидатът разполага с необходимия финансов капацитет, ако утвърдените разходи по бюджета за текущата финансова година са по-високи от размера на исканата БФП.
Да
20.
Оперативен капацитет:
Кандидатът има успешно реализиран поне един проект през последните три години, който е от типа или с финансовите особености или с обхват като настоящия проект или по-голям; и/или има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.
Да
21.
Административен капацитет:
Изборът на експерти в екипа за управление на проекта на централно ниво е в съответствие с Указания на УО на ОПНОИР за конкретния бенефициент МОН относно изискванията за сформиране на екипите за организация и управление на проекти. Членовете на екипа за управление на проекта на централно ниво имат опит в управлението и/или изпълнението на проекти и/или сходни дейности. 
Кандидатът следва да опише минималните изисквания за заемане на длъжността на всички позиции в екипа на централно ниво. В случай че числеността на екипа за организация и управление на проекта не съответства на Указанията на УО на ОП НОИР за конкретния бенефициент МОН, същата следва да се редуцира. 
Да
22.
Формулирани са конкретни и реалистични цели, които съответстват на целите на процедурата.
Да
23.
Налице е връзка между целите, предвидените дейности и резултатите.
Да
24.
Целевите групи са описани и са количествено определени. Кандидатът е предоставил информация относно методите за идентифицирането им и начина, по който ще бъдат включени в дейностите по проекта. Нуждите им са ясно идентифицирани и описани.
Да
25.
Дейностите са описани детайлно, включително начините за изпълнението им и резултатите от тях.
Да
26.
Заложените дейности допринасят за постигане на индикаторите за изпълнение и резултат на процедурата.
Да
27.
Планът за действие отразява логическата връзка на целите и дейностите, спецификата на дейностите и продължителността на проекта, и предвижда балансирано разпределение на дейностите във времето (с възможност за паралелно изпълнение съобразно идентифицираните нужди).
Да
28.
Проектното предложение допринася за реализиране на хоризонталните принципи на ОПНОИР (устойчиво развитие; равни възможности и недопускане на дискриминация; равенство между половете).
Да
29.
Проектът създава модел, който може да бъде мултиплициран.
Да
30.
Кандидатът е описал в проектното предложение начините, чрез които ще осигури възможност ползите от проекта за целевите групи да продължат да съществуват и след края на финансирането по проекта.
Да
31.
Кандидатът e посочил потенциалните източници за финансиране след приключване на проекта и те са реалистични и надеждни.
Да
32.
Кандидатът е посочил по какъв начин изпълнението на проекта ще осигури надграждащ ефект спрямо процедура „Образование за утрешния ден“.
Да
33.
Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и разходи.
Да
34.
Всички заложени по проекта разходи са допустими съгласно т. 14 от Условията за кандидатстване и съответстват на планираните дейности.
В случай че проектното предложение съдържа недопустими разходи, тези разходи следва да бъдат отстранени.
Да
35.
Предвидените разходи са необходими за изпълнение на проекта и за постигане на заложените индикатори.
Да
36.
При формиране на бюджета са отчетени наложилите се в страната пазарни цени и са спазени размерите на разходите за единица продукт по процедурата. Разходите не се дублират.
Да
37.
Сумата на заложените в бюджета на проекта разходи съответства на сумата от стойностите на дейностите. Бюджетът е без аритметични грешки.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.