Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии по мярката
10.00
Критерий Максимален праг
60.00
1.
Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори (мляко и млечни продукти, етерично-маслени и медицински култури) - над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори
9.00
2.
Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999,99 евро  вкл. СПО
9.00
3.
Проектът създава нови работни места:
От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.
7 и над   7 работни места – 8 т.
8.00
4.
Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и/или иновации в преработвателната промишленост
7.00
5.
Проекти на земеделски стопани до 40 години
7.00
6.
Проекти на земеделски стопани жени
6.00
7.
Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти
5.00
8.
Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса
5.00
9.
Проектът предлага ново за населеното място производство
4.00
10.00
Праг за преминаване:
60.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.