Критерии за оценка

I. Група
Оценка за допустимост на проектното предложение и на кандидата
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН в срок
Да
2.
Електронният формуляр за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата
Не
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата е прикачено/и нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а или заповед на кмета за кандидати общини във формат „pdf“.
Не
4.
Съответствие на кандидата с изискванията на СВОМР:
Кандидатът има постоянен седалище и адрес на управление на територията на МИГ Луковит-Роман
Да
5.
Дейностите по проекта се осъществяват на територията на МИГ Луковит-Роман.
Да
6.
Проектното предложение отнася ли се за обявената процедура
Да
7.
Целите на проекта съответстват на поне една от целите на мярката от СВОМР
Да
8.
Дейностите по проекта съответстват с обхвата и условията по мярката от СВОМР
Да
9.
Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема информация
Да
10.
Времевият график на проекта попада в периода на действие на СВОМР.
Да
11.
Проектното предложение е с финансови параметри на допустимите разходи съгласно СВОМР
Да
II. Група
Проверка за окомплектованост на проектното предложение
Критерий Води до отхвърляне
1.
Заявени точки за оценка на проектното предложение по критериите за оценка
Да
2.
Таблица за допустими инвестиции и дейности (по образец, Приложение № 1)
Да
3.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата
Не
4.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия.
Не
5.
Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда на настоящите условия за кандидатстване.
Не
6.
Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие, в случай на проект с кандидат за подпомагане община
Не
7.
Декларация за липса на основания за отстраняване (образец, Приложение № 4)
Да
8.
Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 Закона за малките и средните предприятия по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката, когато е приложимо (образец, Приложение № 8)
Не
9.
Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни (по образец, Приложение № 3)
Да
10.
Декларация за нередности (образец, Приложение № 5)
Да
11.
Декларация за двойно финансиране (по образец, Приложение № 14)
Да
12.
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА (по образец, Приложение № 6)
Да
13.
Декларация за свързаност, съгл. Заповед РД 09-647/03.07.2019 г. на УО на ПРСР ( Приложение № 7)
Да
14.
Декларация за размера на получените минимални и държавни помощи – формуляр на Министерство на финансите (Приложение № 9)
Да
15.
Декларация в свободен текст, с приложение ГФО, от което да е видно финансово-счетоводното (в т.ч. аналитичното) обособяване на икономическата от неикономическата дейност.
Не
16.
Справка за дълготрайните активи или инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение, с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване
Да
17.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК от Национална агенция по приходите и Удостоверение за липса на задължения към общината
Да
18.
Влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, респективно се съгласува планът/програмата/проектът. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“
Да
19.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски - важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг
Не
20.
Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г., съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14 от Наредба №22/2015 г., ведно с банкови извлечения
Не
21.
Сканирано копие на всички документи от проведената съгласно изискванията по ЗОП процедура (важи, в случай че проектът включва разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. и преди подаване на проектното предложение). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. – приложимо за възложител по ЗОП
Не
22.
Сканирано копие на всички документи от проведената процедура за изпълнение на дейностите по проекта (важи, в случай че проектът включва разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. и преди подаване на проектното предложение), включително: запитване за оферта по образец (Приложение № 12) до най-малко трима потенциални изпълнители, най-малко 3 независими съпоставими оферти, решение за избор на изпълнител, договор с избрания изпълнител. Кандидатът представя писмена обосновка с мотивите за избор на изпълнител в случаите, когато кандидатът не е избрал изпълнителя, предложил най-ниска цена. Представят се във формат „pdf“. – приложимо за кандидати, които НЕ СА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ по реда на ЗОП
Не
23.
Най-малко три съпоставими независими оферти, които имат най-малко следното минимално съдържание – наименование на оферента, ел. поща, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, техническо предложение, с вкл. подробна техническа спецификация на активите/услугите, ценово предложение в левове с посочен ДДС, вкл. решение за определяне на стойността на разхода. (важи в случаите, когато кандидатите са възложители по ЗОП, разходите, за които кандидатстват не са включени в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие“ и събират оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП) .
Представят се във формат „pdf“.
Не
24.
Една независима оферта или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя (важи в случаите, когато кандидатите са възложители по ЗОП и разходите, за които кандидатстват, са включени в списък с референтни разходи на ДФЗ).
Не
25.
Най-малко три съпоставими независими индикативни оферти за всяка отделна инвестиция в актив/услуга/ строителство, които съдържат наименование на оферента, ЕИК, ел. поща, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС, както и запитвания за представяне на оферти по Приложение №12 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване (важи в случаите, когато кандидатът не е възложител по ЗОП, ще провежда процедура за избор на изпълнител по ПМС № 160 и разходът, за който кандидатства не е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”).
Не
26.
Една независима оферта или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет (print screen) за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя - с предложена цена от производителя/ доставчика/ строителя (важи в случаите, когато кандидатите не са възложители по ЗОП, ще провеждат процедура за избор на изпълнител по ПМС № 160 и разходът, за който кандидатстват, е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”).
Да
27.
Решение за определяне стойността на разхода, за който се кандидатства, с включена обосновка за мотивите, обосновали избора. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
Важи в случаите, когато кандидатът е възложител по Закона за обществените поръчки или планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160.
Не
28.
Предварителни или окончателни договори за услуги/ доставки /СМР – обект на инвестицията, а когато е сключен договор с изпълнител, който не е предложил най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (важи в случаите, когато кандидатът не е възложител по ЗОП и не планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160, когато разходът е под праговете, определени в чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ).
Не
29.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ), съгласно Приложения № 2-1 и № 2-2
Да
30.
Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 – Приложение № 13
Да
31.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
Не
32.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията - важи в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот - собственост на кандидата
Не
33.
Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 10 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж
Не
34.
Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 10 години, считано от датата на подаване на проектното предложение
Не
35.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява
Не
36.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект", или заснемане, или архитектурен план на обекта/съоръжението, който ще се изгражда, ремонтира или обновява ( важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект, съгласно ЗУТ) и техническите спецификации на оборудването и/или обзавеждането и/или принадлежностите и/или съоръженията, включени в проекта.
Не
37.
Одробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице - важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи.
За инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, за дейности по реставрация количествените сметки трябва да са заверени от лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство
Не
38.
Разрешение за строеж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ
Не
39.
Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ
Не
40.
Количествено-стойностни сметки
Не
41.
Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности).
Не
42.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ – (важи, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане)
Не
43.
Подписани технически спецификации за съоръженията и принадлежности/оборудването и/или обзавеждането/транспортни средства/мобилни обекти, включени в проекта
Не
44.
Декларация от кмета на общината, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период седем години считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ.
Не
45.
Документ за собственост, от който да е видно, че обектът притежава статут на парк или градина.
Не
46.
План схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения
Не
47.
Обосновка за необходимостта и устойчивостта на съответната социална услуга
Не
48.
Положително становище от Агенцията за социално подпомагане за бъдещо финансиране на социалните услуги като държавно-делегирана дейност.
Не
49.
Подписани технически спецификации за предвиденото за закупуване транспортно средство, вкл. с оборудване за целите на инвестицията – ако е приложимо.
Не
50.
Декларация за дейността, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност с цел определяне на държавната помощ – приложимо само за кандидати ЮЛНЦ.
Не
51.
Декларация за държавна и минимална помощ съгласно Приложение № 9
Да
52.
Решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите по проекта, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за енергийна ефективност
Не
53.
Обследване за енергийна ефективност придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ и Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
Не
54.
Заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на общинското училище или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута му и финансиращия орган или заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детската градина
Не
55.
окумент за собственост, от който да е видно, че инвестицията ще се извършва в обект, който притежава статут на парк или градина. В случай, че в документа за собственост не е посочено, че обектът притежава статут на парк, се представя одобрен общ или подробни устройствени планове на урбанизираните територии, от които да е видно, че имотите са със статут на парк или градина.
Не
56.
Подписани технически спецификации за предвидения за закупуване мобилен обект – (моторно превозно средство, което не позволява използването му за други цели освен изключително и само за осъществяване на дейности за предоставяне на услуги, свързани с културния живот)– ако е приложимо.
Не
III. Група
Проверка за съответствие с изискванията на мярката
Критерий Води до отхвърляне
1.
Съответствие на кандидата и допустимите дейности по проекта
Да
2.
Кандидатът е ЮЛНЦ, а допустимите дейности по проекта са свързани със социална или спортна инфраструктура или дейности свързани с културния живот
Не
3.
Кандидатът е Читалище, а допустимите дейности по проекта са свързани с културния живот
Не
4.
Приложени са всички изискуеми документи, съгласно раздел ІІ Проверка за окомплектованост на проектното предложение от настоящия контролен лист
Да
5.
Разходите, включени в проектното предложение са допустими за финансиране и отговарят на условията за допустимост съгласно раздел 14.1 от Условията за кандидатстване
Да
6.
Проектното предложение НЕ включва недопустими разходи
Да
7.
Не е установено дублиране на разходи
Да
8.
Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите
Да
9.
Проектът съответства на изискването за минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката.
Да
10.
Финансовата помощ в проекта е в допустимия размер, съгласно т. 10 от настоящите Условия за кандидатстване
Да
IV. Група
Проверка за липса на двойно финансиране
Критерий Води до отхвърляне
1.
За дейностите/ разходите по проекта липсва двойно финансиране в публичния модул на ИСУН (за двата програмни периода 2007-2013 и 2014-2020)
Да
2.
Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма
Да
V. Група
Проверка за минимални/ държавни помощи
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проверка за минимални помощи в регистър „de minimis“
Да
2.
Финансовото подпомагане по проектното предложение не представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.
Да
VI. Група
Проверка от посещение на място за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи
Критерий Води до отхвърляне
1.
Съгласно протокол от посещение на място съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни
Да
VII. Група
Оценка на съответствието
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектът показва постигане на една или повече от целите на СВОМР чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности
Да
2.
Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че кандидатът отговоря на критериите за допустимост и съответствие
Да

Инструкции за оценка

Описание Файл
Таблица АСД

Приложение № 13 - Критерии АСД.docx

Свали
Протокол от посещение на място

Приложение № 15 - Протокол за посещение на място.docx

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.