Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии за техническа и финансова оценка
20.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Приоритетни образователни институции с общежитие

Използва се класацията на образователните институции с общежития, съгласно Приложение V към Условията за кандидатстване (класацията е извършена по Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България).
Методологията за групирането на образователните институции с общежитие в 5 групи чрез позиционна средна величина – квинтил (чрез прилагане на формулата Percentile.exc в Excel) е описана в Приложение Vа към Условията за кандидатстване.
На база на класацията, образователните институции с общежития, обект на интервенция в допуснатите до техническа и финансова оценка проектни предложения, се оценяват по следния начин:

 Образователните институции, разпределени в първа група се оценяват с 20 т.;
 Образователните институции, разпределени във втора група се оценяват с 15 т.;	
 Образователните институции, разпределени в трета група се оценяват с 10 т.;	
 Образователните институции, разпределени в четвърта група се оценяват с 5 т.;
 Образователните институции, разпределени в пета група се оценяват с 1 т.
20.00
2.
Норма на обществена възвръщаемост на инвестицията 

Критерият оценява съотношението между общата стойност на БФП в предложението за изпълнение на инвестиция и броя на учениците, които са настанени в общежитието, обект на интервенция, по следната формула:
 ∑= A/B
Където: 
А е общата стойност на БФП в предложението за изпълнение на инвестиция;
В е броят на учениците, които са настанени през последната приключила учебна година 2021-2022 г. в сградата на общежитието, обект на интервенция. Информацията се получава по служебен път от Центъра за информационно осигуряване на образованието. 
Предложението за изпълнение на инвестиция, което е  получило най-ниска стойност при изчислението по формулата, е с най-висока норма на обществена възвръщаемост на инвестицията.
Предложенията за изпълнение на инвестиция, които са с най-висока норма на обществена възвръщаемост се разпределят в първа група и се оценяват с 10 точки. Спрямо тях се разпределят всички останали предложения за изпълнение на инвестиция в следващите четири групи и се оценяват съответно с 8 точки, 6 точки, 4 точки и 1 точка. За разпределянето на предложенията за изпълнение на инвестиция по групи, оценителната комисия следва да приложи формулата Percentile.exc в Excel.
10.00
3.
Образователни институции с ученици от уязвими групи

Образователната институция е в пета група - 5 т.
Образователната институция е в четвърта група - 4 т.
Образователната институция е в трета група - 3 т.
Образователната институция е във втора група - 2 т.
Образователната институция е в първа група или не попада в нито една от посочените групи - 1 т.

Разпределение на средствата за 2022 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в държавните и общински детски градини и училища съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, публикувано на следния линк: https://www.mon.bg/upload/30636/sredstva-ujazvimi_13052022.pdf
5.00
4.
Степен на готовност на кандидата 

Кандидатът има пълна проектна готовност за изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция (представен е работен/технически проект с влязло в сила разрешение за строеж) - 10 т.
Кандидатът ще изпълнява предложението за изпълнение на инвестиция чрез инженеринг - 1 т.

Формуляр за кандидатстване, Секция 4. „План за изпълнение/ Дейности по проекта“
10.00
5.
Спестена първична енергия от обновяване на сградата по степен на сериозност на санирането

Постигане на изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (NZEB) - 20 т.
Основно обновяване (повече от 60%) - 15 т.
Средно обновяване (между 50% и 60%) - 10 т.
Средно обновяване (между 30% и 50%) - 5 т.
Леко обновяване (по-малко от 30%) - 1 т.

Валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата в експлоатация
Спестената първична енергия от обновяване на сградата се изчислява по следната формула :
Х = ((Сb-Сesm)/Сb)*100, (%), където
-	Сb e общия годишен разход на първична енергия при базово състояние преди ЕСМ, kWh;
 -	Сesm e общият годишен разход на първична енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет, kWh.
В съответствие с § 1, т. 8, изр. второ от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, общият годишен разход на първична енергия при базово състояние преди ЕСМ, kWh (Сb) представлява сборът на стойностите за първична невъзобновяема енергия и първична възобновяема енергия преди ЕСМ, и съответно общият годишен разход на първична енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет, kWh (Сesm) е сборът на стойностите за първична невъзобновяема енергия и първична възобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ, посочени в сертификата за енергийни характеристики на сграда.
В случай на повече от една сграда се изчислява средноаритметичната стойност от общата спестена първична енергия от всички сгради
20.00
6.
Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като съотношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестени емисии парникови газове в тонове CO2 еквивалент на годишна база - X лв./tCO2  

Ефективност на инвестицията Х≤ 1500 лв./tCO2 - 5 т.
Ефективност на инвестицията Х > 1500 лв./tCO2 и Х≤ 5000 лв./tCO2 - 3 т.
Ефективност на инвестицията > 5000 лв./tCO2 - 1 т.

Валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата в експлоатация
Ефективността на инвестицията за енергийна ефективност се изчислява по следната формула:
I= S/C, (лв./tСО2), където
-	S e общата стойност на избрания пакет енергоспестяващи мерки, лв.;
-	С е очакваното годишно количество спестени емисии парникови газове от ЕСМ, tCO2.
В случай на повече от една сграда се изчислява общата стойност на избраните пакети енергоспестяващи мерки в лева и очакваното годишно количество спестени емисии парникови газове от ЕСМ в tCO2 от всички сгради
5.00
7.
Отношение на годишните енергийни спестявания към годишното потребление на енергия при базово състояние в резултат на енергоспестяващите мерки (ЕСМ) – Y, %

Y >80% - 10 т.
70% < Y ≤ 80% - 8 т.
60% < Y ≤ 70% - 6 т.
50% < Y ≤ 60% - 4 т.
30% < Y ≤ 50% - 2 т.
Y ≤ 30% - 1 т.

Валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата в експлоатация
 Изчислява се по следната формула: 
 Y = ((Eb-Eesm)/Eb)*100, (%), където
-	Eb e общия годишен разход на потребна енергия при базово състояние преди ЕСМ, kWh;
-	Eesm e общият годишен разход на потребна енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет, kWh.
В случай на повече от една сграда Eb и Eesm се изчисляват като суми от количествата потребна енергия от всички сгради.
10.00
8.
Въвеждане на система за сградна автоматизация и управление  (ССАУ).

Предложението за изпълнение на инвестиция предвижда въвеждане на система за сградна автоматизация и управление, в т.ч. мониторинг на потреблението на енергия (посочената система е предвидена като мярка в Доклада от обследването за енергийна ефективност и е планирана за въвеждане по проекта) - 5 т.
Предложението за изпълнение на инвестиция не предвижда въвеждане на система за сградна автоматизация и управление, в т.ч. мониторинг на потреблението на енергия - 1 т.

Доклад от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата в експлоатация
5.00
9.
Клас на енергопотребление от обновяване на сградата

Избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до клас на енергопотребление „A+“ или до постигане на изискванията за сграда близко до нулево потребление
Клас „А+“ се оценява само за предложения за изпълнение на инвестиция, за които се прилага Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради съгласно приложимата наредба по § 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради - 10 т.
Избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до клас на енергопотребление „А“ - 7 т.
Избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до клас на енергопотребление „В“ - 4 т.
Избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до клас на енергопотребление „С“
1 точка се присъжда само за предложения за изпълнение на инвестиция, за които се прилага Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради съгласно приложимата наредба по § 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради - 1 т.

Сертификат за енергийни характеристики на сградата.
10.00
10.
БЮДЖЕТ

Бюджетът не изисква корекции за намаление на планираните преки разходи - 5 т.
Бюджетът изисква корекция за намаление на планираните преки разходи - 1 т.

Формуляр за кандидатстване, Секция 7. „Бюджет (в лева)“, Секция 4. „План за изпълнение / Дейности по проекта“. 
Забележка: 
За предложения за изпълнение на инвестиция, при които има дублиране на разходи (технически грешки), или при формиране на бюджета не са спазени заложените изисквания, оценителната комисия следва да предложи корекция на бюджета след изискване на допълнителна пояснителна информация (ако е приложимо). 
За предложения за изпълнение на инвестиция, които съдържат недопустими дейности, оценителната комисия отстранява предвидените за тях разходи.
5.00
20.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.