Критерии за оценка

I. Група
Критерии
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено по реда, определен в Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
2.
Бизнес планът е попълнен в лева и е използван зададеният образец съгласно Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Не
3.
Налице са всички изискуеми документи и са попълнени съгласно изискванията, посочени в Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
4.
Кандидатът е допустим съгласно изискванията на Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
5.
Включените в проекта дейности са допустими за финансиране съгласно изискванията на Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
6.
ПП попада в териториалният обхват на СВОМР на МИРГ Несебър – Месемврия.
Да
7.
Проектното предложение допринася за постигане на               целите на СВОМР на МИРГ Несебър – Месемврия.
Да
8.
В проектното предложение са заложени приложимите индикатори за конкретната мярка.
Да
9.
Срокът за изпълнението на проектното предложение е съобразен с максималния срок, указан в Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
10.
Отстраняването на нередовностите по проектното предложение не е довело до подобряване на качеството му.
Да
11.
Представени са доказателства за изискуемия административен, финансов и оперативен капацитет.
Да
12.
Предвидените разходи в проектното предложение са допустими съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
13.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ  не надвишава определения максимален размер съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.