Критерии за оценка

I. Група
Критерии за административното съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в рамките на крайния срок, посочен в Насоките за кандидатстване
Да
2.
Проектното предложение е подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от представляващия кандидата по закон или от лице, което e упълномощено да представлява кандидата на основание нотариално заверено пълномощно или друг документ, удостоверяващ правното основание за подписването
Да
3.
Попълненият на български език уеб базиран формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 е представен като файл с идентично съдържание на английски език и е прикачен в Раздел „Прикачени електронно подписани документи
Да
4.
В Раздел „Прикачени електронно подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 е представен бюджет на проекта в зададения формàт (Приложение №1), който включва финансова обосновка на единичните цени и варианти в евро (английски език) и в лева (български език)
Да
5.
Представена по образец Декларация за участие на консултанти в подготовката и изготвянето на проектното предложение и съпътстващата документация
Да
6.
При наличие на партньорство кандидатът е приложил коректно попълнено и подписано сканирано писмо за намерение за партньорство за всеки един от партньорите
Да
7.
Представени са автобиографии на екипа за организация и управление на проекта, по образец на български и на английски език, както и на всички поименно посочени във формуляра за кандидатстване експерти
Да
8.
Представен е Комуникационен план към проектното предложение на български и на английски език
Да
9.
Представена е коректно попълнена Декларация за идентичност на информацията при спазване на образеца
Да
10.
Представена по образец Декларация за минимални и държавни помощи за получени минимални помощи от кандидатите и партньорите (когато е приложимо) в предходните две и настоящата бюджетна години
Да
11.
Представена е коректно попълнена Декларация на кандидата/партньора за отсъствие на основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП при спазване на образеца
Да
12.
Представена е коректно попълнена Декларация на кандидата/партньора за липса на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ при спазване на образеца
Да
13.
Представена е коректно попълнена Декларация за двойно финансиране при спазване на образеца
Да
II. Група
Критерии за допустимост на кандидата/партньора
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е допустим по смисъла на Регламента и не попада в някоя от ситуациите за недопустимост, определени в настоящата покана
Да
2.
Партньорът е допустим по смисъла на Регламента и не попада в някоя от ситуациите за недопустимост, определени в настоящата покана
Да
3.
В рамките на съответния програмен резултат кандидатът е подал само едно проектно предложение
Да
4.
В рамките на съответния програмен резултат организацията партньор участва в само едно проектно предложение
Да
5.
Кандидатът е учреден (съгласно съдебната регистрация) поне 12 месеца преди датата на публикуване на поканата по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Да
III. Група
Критерии за допустимост на проектното предложение
Критерий Води до отхвърляне
1.
Коректно заложени индикатори спрямо програмния резултат, по който се кандидатства, и избрания продукт. Целевите стойности на индикаторите са количествено определени с положителна различна от „0“ стойност.
Да
2.
Размерът на исканата по проектното предложение безвъзмездна финансова помощ е в съответствие със стойностите, посочени в т. 5 от Насоките: 50 000 € минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект и 200 000 € максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект
Да
3.
Продължителността на проектното предложение е в съответствие с посочените периоди и срокове на изпълнение съгласно  т. 20 от Насоките
Да
4.
Заложените в проектното предложение разходи не попадат в категориите на недопустимост съгласно т. 14 от Насоките
Да
5.
Проектното предложение е пряко насочено към целевите групи съгласно изброеното в т. 10 от Насоките
Да
6.
Разходите за организация и управление на проекта са до 10 на сто от общите допустими преки разходи по проекта
Да
7.
Проектното предложение не включва продукти и резултати, които вече са създадени/постигнати, или такива в процес на изпълнение или такива, за които вече е осигурено финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма
Да
8.
Информацията в Декларацията за минимални и държавни помощи (Приложение № 5) за получени минимални помощи в предходните две и настоящата бюджетна година сочи, че кандидатът/партньорът има/т право да получи/ат минимална помощ, с която няма да бъде надхвърлен допустимия максимален размер съгласно чл. 3 от Регламент 1407/2013
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.