Критерии за оценка

I. Група
Критерии за оценка на административното съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за проектното предложение е подаден в рамките на крайния срок чрез системата ИСУН 2020
Да
2.
Формулярът за проектното предложение е попълнен на английски и на български език
Да
3.
Формулярът за проектното предложение e подписан с КЕП от законния представител на Кандидата или оправомощено за целите на подаването на проектното предложение лице.
Да
4.
Кандидатът е представил документ за оправомощаване за подаване на проектното предложение с КЕП (в случай че е приложимо) – подписан и датиран от законния представител на Кандидата, сканиран и прикачен в ИСУН 2020.
Квалифицираният електронен подпис (КЕП) за подаване на проектното предложение следва да е валиден към датата на кандидатстване.
Да
5.
Декларация за наличие/липса на двойно финансиране - подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, Декларацията се подписва от всяко от тях.
Да
6.
В случай че проектът се изпълнява с Партньор/и Кандидатът е представил Споразумение за партньорство, проект на Споразумение за партньорство/Писмо за намерение за партньорство - копие, сканирано и прикачено в ИСУН 2020
Не
7.
В случай че проектът ще се изпълнява с Партньор/и Кандидатът е посочил ЕИК/БУЛСТАТ или е представил Удостоверение за регистрация (или подобен документ), издадено от компетентния орган на съответната държава - копие, сканирано и прикачено в ИСУН 2020
Не
8.
Декларация за минимални помощи от Кандидата – попълнена по образец (Приложение M) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, Декларацията се подписва от всяко от тях.
Да
9.
Декларация за минимални помощи от Партньора – попълнена по образец (Приложение M) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСУН 2020
Не
10.
Автобиографии на членовете на екипа за управление на проекта - подписани, сканирани и прикачени в ИСУН 2020:
-	Ръководител на екипа;
-	Технически експерт;
-	Финансов експерт.
Да
11.
12.	Кандидатът е представил подписана и датирана от законния представител на Кандидата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020 (Приложение I ) декларация, че:
-	е запознат с условията за кандидатстване;
-	ще бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта;
-	е удостоверил идентичността на двата езика (български език и английски език);
-	е удостоверил участието на консултанти при подготовката на проектното предложение.

В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, Декларацията се подписва от всяко от тях.
Да
II. Група
Критерии за оценка на допустимостта
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е юридическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон
Да
2.
Кандидатът е пряко отговорен за изпълнението на дейностите по проекта, а не действа в качеството на посредник.
Да
3.
Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в критериите за недопустимост на Кандидатите по т. 8.2. от Насоките за кандидатстване
Да
4.
Партньорът/ите е/са допустим/и по настоящата процедура, съгласно т. 9.1 от Насоките за кандидатстване
Не
5.
Партньорът/ите притежава/т опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на изпълнение на мерки по енергийна ефективност (в случай че проектът ще се изпълнява с помощта на Партньор/и)
Не
6.
Кандидатът не развива своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатства/т за финансиране в следните сектори:
-	сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013;
-	сектора на първично производство на селскостопански продукти; 
-	сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:
•	когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или
•	когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.
-	износ за трети държави или държави-членки, по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
-	преференциалното използване на национални продукти спрямо вносни такива.
Да
7.
Партньорът/ите не развива/т своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатства/т за финансиране в следните сектори:
-	сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013;
-	сектора на първично производство на селскостопански продукти; 
-	сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:
•	когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или
•	когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.
-	износ за трети държави или държави-членки, по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
-	преференциалното използване на национални продукти спрямо вносни такива.
Не
8.
Партньорът/ите не попада/т, под което и да е от условията, изброени в т. 9.2. от Насоките за кандидатстване
Не
9.
Целта(-ите) на Проекта е/са допустима (-и) и е/са в съответствие с целите на настоящата процедура
Да
10.
Предложението за проект отговаря на изискванията дейностите да се изпълняват на територията на България и в страна-донор (ако е приложимо)
Да
11.
Проектът включва дейности, свързани с реализиране на енергоспестяващи мерки, водещи до повишаване на ефективността на индустриалните процеси, осъществявани в промишлената/ите система/и на предприятието/ята.
Да
12.
Енергоспестяващите мерки, за които се кандидатства по настоящата процедура следва да са препоръчани с Доклад от обследване за енергийна ефективност.
Да
13.
Проектното предложение не съдържа дейности за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение.
Да
14.
Проектното предложение съдържа дейности за информираност и публичност, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и дизайн по ФМ на ЕИП и Норвегия за периода 2014-2021 г. и т. 2.3 от Анекс 3 на Регламента.
Да
15.
Проектното предложение съдържа дейност за извършване на одит.
Да
16.
Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е по-голям или равен на 150 000 евро
Да
17.
Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ не надвишава 200 000 евро
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.