Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата за откриване на процедурата
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от кандидата, от лице с право да представлява кандидата или от упълномощено от него лице и е на български език, с изключение на т. 1 полета „Наименование на проектното предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното предложение на английски език“, които следва да са попълнени на английски език 
Кандидатът подписва формуляра с валиден КЕП към датата на кандидатстване с титуляр и автор - физическото лице, което е законен представител на кандидата или КЕП с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е законен представител на предприятието-кандидат. Когато кандидатът се представлява от няколко лица заедно, формулярът се подписва от всяко от тях с КЕП.За целите на процедурата под „лице с право да представлява кандидата“ следва да се разбира официален представител на кандидата.
Да
3.
Проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти
Да
4.
Целите на проектното предложение съответстват на приоритетите и целите на СВОМР
Да
5.
Целите на проектното предложение съответстват на целите на мярка 4.2 и процедурата за предоставяне на БФП, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани и обвързани с очакваните резултати от изпълнение на проекта. Целите и задачите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани.
Да
6.
Проектът е в съответствие със следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:
1. Равнопоставеност и недопускане на недискриминацията;
2. Устойчиво развитие.
3.Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността
Да
7.
Проектното предложение отговаря на изискванията за териториален обхват - дейностите по проекта ще се осъществяват на територията на МИГ Кирково - Златоград
Да
8.
Проектното предложение съответства на изискванията за продължителност на изпълнението съгласно Условията за кандидатстване - продължителността на проекта не надхвърля 36 месеца.
Да
9.
Проектното предложение отговаря на изискванията за минимален и максимален размер на общите допустими разходи по проекта:
Общият размер на допустимите разходи е по-висок или равен на 
2 444,75 лв. и по-нисък или равен на 29 337,00 лв. за кандидати с размер на стопанството от 2000 до 7 999,99 евро вкл., измерен в СПО
ИЛИ 
Общият размер на допустимите разходи е по-висок или равен на 
39 116 лв. и по-нисък или равен на 195 580,00 лв. за кандидати с размер на стопанството 8 000 и над 8000 евро измерен в СПО и кандидати – микро -, малки, средни и големи предприятия, които не са земеделски стопани.
Да
10.
Проектното предложение отговаря на изискванията за минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по проект-  заявеният от кандидата размер на БФП по проекта е по-висок или равен на:
- 1 466,85 лева - за кандидати с размер на стопанството от 2000 до 7 999,99 евро вкл., измерен в СПО;
- 19 558,00 лева за кандидати с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро измерен в СПО и за допустими кандидати – микро-, малки, средни и големи предприятия, които не са земеделски стопани;
Да
11.
Проектното предложение отговаря на изискванията за максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта- 
съгласно т.9 и т. 10 от Условия за Кандидатстване, но не повече от лв равностойност на 25 000 евро
Не
12.
Заявеният от кандидата процент на съфинансиране не надвишава заложения в т.10 от Условия за кандидатстване, допустим за Кандидата
Не
II. Група
АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА – ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТА:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Таблица за допустими инвестиции по образец, подписана и подписана от кандидата. Представя се във формат „pdf”, както и във формат xls“/„xlsх“ (Приложение №2 към Документи за попълване).
Да
2.
Декларация за съгласие и информираност за обработване на лични данни, съгласно Приложение № 12 към чл. 47, ал. 2, т. 2 от Наредба № 22, подписана от кандидата. Представя се във формат „pdf” или „jpg”. (Приложение №3 към Документи за попълване).
Да
3.
Декларация за нередности, подписана  от кандидата. Представя се във формат „pdf” или „jpg” (Приложение №5 към Документи за попълване).
Да
4.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf” или „jpg”
В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва от всички от тях и се прикачва в ИСУН 2020. От текста на пълномощното следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представлява/т кандидата упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение
Да
5.
Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. по образец,  подписана във формат „pdf“ или "jpg". (Приложениe № 4-А към Документи за попълване).
Да
6.
Декларация за липса на основание за отстраняване – към Заповед №РД09-365/27.04.2020 по образец (Приложение № 4-Б към Документи за попълване)    във формат „pdf“ или „jpg” - от представляващите Кандидата-независимо дали заедно или поотделно
Да
7.
Валидно Свидетелство за съдимост на представляващия/ представляващите кандидата – сканирано във формат „pdf“ или „jpg”.
Да
8.
Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата, издадени не по-рано от 1 месец преди датата на представянето им – сканирано, във формат „pdf“ или „jpg”.
Да
9.
Декларация за двойно финансиране (Приложение №9 към Документи за попълване). Представя се във формат „pdf” или „jpg”.
Да
10.
Декларация за изкуствено създадени условия и/или наличие на функционална несамостоятелност (Приложение №10 към Документи за попълване). Представя се във формат „pdf” или „jpg”.
Да
11.
Декларация за съгласие за предоставяне на данни от статистическите изследвания, провеждани от НСИ и НАП, за дейността на кандидата във връзка с кандидатстване, оценка на проектните предложения, мониторинг, измерване и отчитане на резултатите от изпълнението и контрола по изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 г.(Приложение №11 към Документи за попълване). Представя се във формат „pdf” или „jpg”.
Да
12.
Декларация за размера на получените държавни помощи независимо от тяхната форма и източник по образец (Приложение № 8 към Документи за попълване) - (важи за кандидати с проекти за преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора или памук). Представя се във формат „pdf” или „jpg”.
Не
13.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (представя в случаите, когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите). Представя се във формат „pdf” или „jpg”. (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите когато проектното предложение не включва строително-монтажни работи).
Да
14.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство. Представя се във формат „pdf” или „jpg”.
Да
15.
Бизнес план (по образец) -подписан във формат „pdf“ 
и 
таблиците от бизнес плана в „xls”/ „xlsx” по образец (Приложения № 6 и 6А към Документи за попълване).
Да
16.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия Представя се във формат „pdf” или „jpg”. ако е приложимо
Да
17.
Отчет за приходи и разходи за предходна финансова година (представя се, в случай че отчетът не е публикуван в Търговския регистър) или за последния приключен междинен период (за кандидати, регистрирани в годината на кандидатстване). Представя се във формат „pdf” или „jpg”.
Не
18.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване. Представя се във формат „pdf” или „jpg”.
Не
19.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг). Представя се във формат „pdf” или „jpg”.
Не
20.
Една независима оферта за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи/услуги - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя (важи в случаите, когато разходът, за който се кандидатства с проектното предложение е включен в списък с референтни цени, публикуван към настоящата процедура и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf” или „jpg”. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки, които се представят във формат „pdf“ и „xls”/“xlsх”.
При голям брой документи или обем на файловете, документите могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”.
Не
21.
Оферта от доставчик/предварителен или окончателен договор за услуги и доставки – обект на инвестицията (важи в случаите, когато разходът, за който се кандидатства не е включен в списък с референтни разходи, но възлагането на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт). Представя се във формат „pdf” или „jpg”.
Не
22.
Най-малко три съпоставими независими оферти от проведено пазарно проучване, ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 13 към Документи за попълване (важи в случаите, в които кандидатът следва да извършва избор на изпълнител по реда на ЗОП или ПМС 160 и разходите, за които кандидатства не са включени в списък с референти разходи, съгласно условията от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси). Представя се във формат „pdf” или „jpg”. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки, които се представят във формат „pdf“ и „xls”/“xlsх”.
При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”.
Не
23.
Предварителни или окончателни договори за строителство/услуги/доставки – за всеки обект на инвестицията/предмет на дейността с детайлно описание на техническите характеристики, включително марка и модел, цена в левове или евро, срок за изпълнение, количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка, с описан ДДС. Представя се във формат „pdf” или „jpg”. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки, които се представят във формат „pdf“ и „xls”/“xlsх”. (важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки и за разходите, включени в проектното предложение не са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, т.е. кандидатът не е задължен да извърши оценка на офертите и да сключи договор по правилата на ПМС № 160 с публична покана). При голям брой документи или обем на файловете, документите могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”.
Не
24.
Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител (след проведено пазарно проучване, преди сключване на предварителни или окончателни договори за строителство/услуги/доставки), а когато избраната оферта не е с най –ниска цена и писмена обосновка на мотивите, обусловили избора. Представя се във формат „pdf” или „jpg”.
Не
25.
Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf” или „jpg”.
Не
26.
Документация за възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта (важи в случай, че проектът включва разходи от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“, извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки). Представя се във формат „pdf” или „jpg” .При голям брой документи илиобем на файловете, документите могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”.
Не
27.
Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР - за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г., ведно с банкови извлечения. Представя се във формат „pdf” или „jpg”. При голям брой документи или обем на файловете, документите могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”.(Важи в случай, че проектът включва разходи преди подаване на проектното предложение)
Не
28.
Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване, с подпис/и, печат и подписана във формат „pdf“ . (Приложение № 14 към Документи за попълване)- (не се представя от признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, които не са земеделски стопани, представя се и във връзка и с критерий за подбор№1 „Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999,99 евро вкл. СПО“).
Не
29.
Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията, с подпис/и, печат и подписана във формат „pdf“, с приложено/и Удостоверение и/или заповед за признаване на група/организация на производители подписани във формат „pdf“ (Приложение № 15 към Документи за попълване) - представя се за кандидати групи/организации на производители).
Не
30.
Регистрационна карта, издадена по реда на Наредба №3 от 1999 г. и анкетни формуляри към нея– подписани във формат „pdf“. (не се представя от юридически лица, които не са земеделски стопани, а за признати групи/организации на производители се изискват на всички членове, в случай че преработват собствена суровина).
Не
31.
Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37 в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем. Представя се във формат „pdf”.
Не
32.
Декларация по образец (Приложение № 16 към Документи за попълване) от кандидата с описани вид и количества на основните суровини (важи в случаите в които се предвижда преработка на собствена земеделска продукция), Декларацията се представя от предприятието-кандидат и/или от членовете на групата/организацията на производители. В случаите на преработка на биологични суровини, декларацията се придружава със сертификат за биологично производство, в който фигурират изрично посочените за преработка суровини. В декларацията изрично следва да е посочено, че продукцията е произведена на територията на МИГ, в случай на заявени точки по критерий за подбор №7 свързан с преработка на специфични за територията земеделски продукти. Представя се във формат „pdf
Не
33.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията(представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата), или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж или документ за ползване на имота/сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, вписан в районната служба по вписванията. Представя се във формат „pdf” .
Не
34.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf”.
Не
35.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (представя се в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf”.При голям брой документи или обем на файловете, документите могат да са компресирани и прикачени във формат „zip”.
(Когато към датата на кандидатстване проектът не е одобрен следва да се представи инвестиционен проект, ведно с входящ номер на искане за одобрение от съответния орган).
Не
36.
Подробни количествени сметки за предвидените строително – монтажни работи, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи). Представя се във формат „pdf“ и „xls”/„xlsх” .
Не
37.
Разрешение за строеж (важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf”. Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
Не
38.
Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf” .
Не
39.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения). Представя се във формат „pdf” .
Не
40.
Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице (когато инвестицията по проекта е част от технологичен процес). Представя се във формат „pdf”. При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „.rar” или „.zip”.
Не
41.
Документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от Българската агенция по безопасност на храните (в случай на производство и/или маркетинг на хранителни стоки/фураж и за съществуващи предприятия). Представя се във формат „pdf” .
Не
42.
Одобрен технически/Технологичен проект, придружен от предпроектно проучване - за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Представя се във формат „pdf”. При голям брой документи или обем на файловете, документите могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”.
Да
43.
Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 22-27 от Раздел 13.2„Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса Представя се във формат „pdf”.
Не
44.
Формуляр за мониторинг по образец (Приложение №1 към Документи за попълване). Представя се във формат „pdf”.
Да
45.
Декларация за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014- Приложение №17 към Документи за попълване(важи за кандидати с проекти за преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора или памук). Представя се във формат „pdf” .
Не
46.
Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година по образец (Приложение № 12 към Документи за попълване) - (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор №3).
Не
47.
Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, издадено в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 4) Представя се във формат „pdf“.
Не
48.
Изискуеми Документи, удостоверяващи изпълнение на Критерий за оценка № 7 - например Предварителни договори с описани количества и цени на биологични суровини, сертификат за биологично производство, договори за реализация на биопродукция, копие от сертификат от контролиращо лице и др.  на суровина (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 7). Документите се представят във формат „pdf“.При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „zip”.
Не
49.
Становище на Българска агенция по безопасност на храните, от което да е видно кои от предвидените инвестиции в проекта са насочени към постигане на стандартите на ЕС, посочени в Приложение №6 към Документи за информация. Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 8). Представя се във формат „pdf“.
Да
50.
Представени са документи, потвърждаващи интензитет на БФП, над минималния за категорията кандидати. (приложимо за кандидати заявили по-висок интензитет на помощта)
Не
51.
Декларация за свързаност по образец Приложение №7 към Документите за попълване(декларацията се попълва от собственик, представляващ по закон или пълномощие или управител на юридическо лице, всеки от съдружниците в търговското дружество, всеки член на настоятелството на читалището или всеки член на управителния съвет на юридическо лице с нестопанска цел.).Представя се във формат „pdf“.
Да
III. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е едно от следните лица:
1. Земеделски стопани (физически и юридически лица), регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), чийто минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро.
2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г.;
3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и т. 2.
4. Кандидатите по , т.2 и т.3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Да
2.
Кандидатите/получателите на финансова помощ трябва да имат седалище и адрес на управление (за физическите лица-постоянен адрес) на територията на МИГ Кирково – Златоград и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ – Кирково – Златоград. Не е допустим получател на финансова помощ клон на юридическо лице или на едноличен търговец, ако юридическото лице или едноличният търговец, открил клона, не отговаря на това изискване.
Да
3.
Кандидатът/представляващите кандидата не попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от Постановление № 162 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (Обн., ДВ, бр. 53 от 2016 г.)
Да
4.
За Кандидата или негов законен представител, не са налице основание за отстраняване, съгласно Заповед №РД 09-365/27.04.2020, изменена със Заповед №РД09-441/04.06.2020г. на РУО на ПРСР
Да
5.
Кандидатът не попада в някоя от категориите, определени в чл. 1, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 702/2014 от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB L 193, 1 юли 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 702/2014 г.(приложимо за  проектни предложения, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от ДФЕС или памук)
Да
6.
Кандидатът не попада в хипотезата на независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия, за които се установява, че са учредени или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярка 4.2 от СВОМР на МИГ Кирково - Златоград, включително с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по настоящите условия максимални размери.
Да
7.
Кандидатът отговаря на изискванията за липса на свързаност на т.11.1, подточка 12 от Условията за кандидатстване.
Да
IV. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНИТE ДЕЙНОСТИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Дейностите, за които се кандидатства с проектното предложение включват поне една от допустимите за финансиране дейности, описани в т.13.1, подточка I от Условията за кандидатстване.
1.	Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
2.	Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3.	Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4.	Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5.	Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6.	Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7.	Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8.	Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд; и/или
9.	Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; и/или
10.	Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
Да
2.
Проектното предложение е за инвестиции в поне един от допустимите по мярка 4.2. от СВОМР на МИГ Кирково–Златоград производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти, съгласно описанието им в т.13.1., подточка II от Условията за кандидатстване:
1.	Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 
2.	Месо и месни продукти;
3.	Плодове и зеленчуци, включително гъби;
4.	Пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
5.	Зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
6.	Растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
7.	Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
8.	Готови храни за селскостопански животни (фуражи);
9.	Гроздова мъст, вино и оцет.
Да
3.
Продуктите/суровините от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС, наричано по-нататък "приложение № І от ДФЕС", посочени в Приложение № C-07 към документите за информация.
Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските продукти/
суровини, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, както и получените крайни продукти.
Да
4.
Инвестициите, включени в проектното предложение отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.
Да
5.
В случай че проектът е представен от призната група или организация на производители или такава, одобрена за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г., същият е пряко свързан с основната земеделска дейност на членовете и основна дейност на групата/организацията. В останалите случаи е неприложимо.
Да
6.
Кандидатът е осигурил наличието на най-малко 50% суровинна база по видове основни земеделски суровини, съгласно производствената програма за първата прогнозна година от изпълнение на бизнес плана, а при производство на биоенергия - 100% суровинна база. В случай на производство на биоенергия чрез преработка на биомаса - като доказателство, че са осигурени 100 на сто от необходимите суровини за производството на биоенергия за собствени нужди на преработвателното предприятие за целия период на изпълнение на бизнес плана. 
В случай на осигуряване на суровинна база от кланични пунктове суровината трябва да е придружена от доказателство за произход от регистрирани земеделски стопани.
Да
7.
Кандидатът е осигурил реализация на най-малко 50 на сто от продуктите на преработвателното предприятие съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ, а кандидати с инвестиции за производство на гранулирани фуражи са осигурили реализация на 100 на сто от готовата продукция за целия период на бизнес плана.
Да
8.
Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата или са представени съответните документи, доказващи правото на ползване.
Да
9.
В случай на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е приложил документи удостоверяващи съответствие със Закона за устройство на територията
Не
10.
В случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти, е представено разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ. Разрешение за поставяне е представено в случай, че проектното предложение включва мобилни преработвателни съоръжения за преработка на продукти от Приложение № I от ДФЕС в продукти извън приложение № I към същия договор, от което да е видно, че съоръжението ще бъде разположено на територията на МИГ Кирково – Златоград.
Не
11.
В случай, че инвестицията по проекта е за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, които са част от технологичен процес, приложеният технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, включва описание на годишния капацитет на преработвателното предприятие по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана,
Не
12.
Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.
Не
13.
В случай на производство и/или маркетинг на хранителни стоки/фуражи, предприятието отговаря на изискванията за хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от Българската агенция по безопасност на храните/приложимо за съществуващи предприятия/.
Не
14.
В случаите, в които се кандидатства за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), са изпълнени условията по от т. 14 от Раздел 13.2 Условия за допустимост на дейностите.
Не
V. Група
КРИТЕРИИ ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНИТE ДЕЙНОСТИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение не включва недопустими дейности, посочени в Раздел 13.3 Условия за недопустимост на дейностите: 
1. Разходи за дейности, включени в оперативните програми на кандидати - организации на производители на плодове и зеленчуци, съгласно Наредба №11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми;
2. Дейности, допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба №2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. за производството на лозаро-винарски продукти по приложение №1 от Закона за виното и спиртните напитки;
3. Дейности, свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
4. Дейности, подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30.11.20054 г.);
5. Дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти.
Да
2.
Проектът не предвиждат само дейности по събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
Да
VI. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение включва категории разходи, допустими за финансиране по процедурата, посочени в раздел 14.1 от Условията за кандидатстване и същите отговарят на условията за допустимост съгласно раздел 14.2
Не
2.
Не са налице недопустими разходи, съгласно раздел. 14.3 от Условията за кандидатстване
От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР разходи, съгласно чл.21 от наредба №/2015 г.:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи с пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
3. за обикновена подмяна и поддръжка;
4. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
5. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искане за междинно или окончателно плащане за същия актив;
6. за режийни разходи;
7. за застраховки;
8. за закупуване на оборудване втора употреба;
9. извършени преди 1 януари 2014 г.;
10. за принос в натура;
11. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
12. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
13. извършени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
14. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ;
15. надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтни разходи;
16. определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., 
	Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други разходи, свързани с договора за лизинг, режийни разходи и разходи за застраховки;
	Разходите за ДДС, които подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Не се предоставя финансова помощ за закупуване специализирани транспортни средства, които не са оборудвани за целите на инвестицията. 
Не е допустимо финансиране на разходи: 
1. определени като недопустими в ПМС № 189 от 2016 г.; 
2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ; 
3. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС №161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.
Не
VII. Група
ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Всички дейности по проекта не са физически приключили и не са изцяло изпълнени преди подаване на Формуляра за кандидатстване /приложимо в случай, че проекта включва разходи за СМР/
Да
2.
Дейностите/инвестиционните разходи по проекта не са финансирани/не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
Да
VIII. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Ако финансовото подпомагане представлява "държавна помощ", т.е е за „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ за предприятия за преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І на ДФЕС, не са надхвърлени максимално допустимите прагове.
Не
IX. Група
ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ И/ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Не са установени изкуствено създадени условия за получаване на подкрепа в противоречие с целите на мярката
Да
X. Група
ПРОВЕРКА ЗА БИЗНЕС ПЛАН
Критерий Води до отхвърляне
1.
Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на земеделското стопанство или предприятието на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности, постигане на една или повече от целите на мярката, както и икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството или предприятието за период от 5 години, а в случаите на проекти, включващи инвестиции в строително-монтажни работи за период от 10 години и постигането на показателите
Бизнес планът, представен от група/организация на производители, трябва да доказва подобряване на дейността на земеделските стопанства на членовете и основната дейност на групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности, както и да показва, че инвестициите и дейностите са от полза на цялата група/организация на производители.
Да
XI. Група
ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Разходите, включени в проектното предложение са необходими и основателни за изпълнението на проекта и са обосновани или за проектното предложение е налице необходимост от корекция/редукция на бюджета.
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.