Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Оперативен и административен капацитет
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Кандидатът и/или партньорът(ите) (ако има такива) са управлявали и/или участвали в управлението на проекти със сходни или идентични дейности на проектното предложение, финансирани по ФМ на ЕИП, Структурните и Кохезионните фондове на ЕС или от други донори, и/или притежават опит в изпълнението на дейности, сходни с основните в проектното предложение.
-	Кандидатът и/или партньорът(ите) са управлявали и/или участвали в изпълнението на проекти със сходни или идентични дейности на проектното предложение, финансирани по ФМ на ЕИП, Структурните и Кохезионните фондове на ЕС или от други донори, и притежават опит в изпълнението на дейности, сходни с основните в проектното предложение. (5 т.)
-	Кандидатът и/или партньорът(ите) не са управлявали и/или участвали в изпълнението на проекти със сходни или идентични дейности на проектното предложение, финансирани по ФМ на ЕИП, Структурните и Кохезионните фондове на ЕС или от други донори, но притежават опит в изпълнението на дейности, сходни с основните в проектното предложение. (3 т.)
-	Кандидатът и/или партньорът(ите) не са управлявали и/или участвали в изпълнението на проекти със сходни или идентични дейности на проектното предложение, финансирани по ФМ на ЕИП, Структурните и Кохезионните фондове на ЕС или от други донори, и не притежават опит в изпълнението на дейности, сходни с основните в проектното предложение. (0 т.)
5.00
2.
Имат ли кандидатът и/или партньорът(ите) (ако има такива) достатъчен капацитет за управление на проекта?
Взема се предвид наличието на следните компоненти:
а)	човешки ресурси;
б)	оборудване, технически средства, офис;
в)	екипът за управление има необходимия професионален опит за управлението на проекта.
-	Всички горепосочени компоненти са налице. (5 т.)
-	Изпълнени са поне два от горепосочените компоненти. (3 т.)
-	Един или нито един от горепосочените компоненти не е налице. (0 т.)
5.00
II. Група Праг за преминаване
Съответствие и обосновка на проектното предложение
0.00
Критерий Максимален праг
26.00
1.
Проектното предложение съответства на тематичните области на Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“: 
а)	Подобряване на достъпа до обекти на културно наследство чрез дигитализация;
б)	Създаване на дигитални лаборатории или друг вид капацитет за дигитализация;
в)	Надграждане на капацитета и разширяване на дейността на съществуващи дигитални лаборатории/центрове, в т.ч. финансирани по мярка 2 „Документиране на културната история“ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
-	Проектното предложение ще подобри достъпа до обекти на културно наследство чрез дигитализация и предвижда създаване или надграждане на капацитета на съществуващи дигитални лаборатории/центрове. (8 т.)
-	Проектното предложение ще подобри достъпа до обекти на културно наследство чрез дигитализация, но не предвижда създаване или надграждане на капацитета на съществуващи дигитални лаборатории/центрове. (5 т.)
-	Реализацията на проектното предложение не съответства на нито една от посочените тематични области. (0* т.)

* Оценка „0“ по този подкритерий води до отхвърляне на проектното предложение.
8.00
2.
Проектното предложение допринася за:
а) Документирането на културната история на социалните, етническите и културните малцинства и групи (включително роми);
б) Участие на социалните, етническите и културните малцинства и групи в културни проекти и достъпът им до култура.
-	Проектното предложение допринася съществено и за двете (5 т.).
-	Проектното предложение допринася съществено за едното (3 т.).
-	Проектното предложение не допринася за нито едно от двете или няма съществен принос (0 т.).
5.00
3.
Доколко проектното предложение показва ясна връзка между поставените цели на проекта, предложените дейности и очакваните резултати?
-	Всички дейности са насочени към постигане на целите на проектното предложение, като всеки един от резултатите на проектното предложение има изчерпателна обосновка и е налице ясна връзка между дейности и резултати. (5 т.)
-	Не всички дейности са насочени към постигане на целите на проектното предложение, или един или повече резултати на проектното предложение нямат изчерпателна обосновка, или не е налице ясна връзка между дейности, цели и резултат/и. (3 т.)
-	Проектното предложение не показва ясна връзка между поставените цели на проекта, предложените дейности и очакваните резултати. (0* т.)

* Оценка „0“ по този подкритерий води до отхвърляне на проектното предложение.
5.00
4.
Реалистичен и изпълним ли е планът за изпълнение на проекта? Вземат се под внимание следните критерии:
а)	Всички дейности са добре структурирани;
б)	Времевият обхват на отделните дейности е реалистичен и са взети предвид периодите за провеждане на процедурите по ЗОП.
-	Всички горепосочени критерии са изпълнени. (4 т.)
-	Един от посочените критерии не е изпълнен. (2 т.)
-	Нито един от посочените критерии не е изпълнен. (0* т.)

* Оценка „0“ по този подкритерий води до отхвърляне на проектното предложение.
4.00
5.
Анализ на риска.
-	В проектното предложение е представен анализ на риска, който съдържа информация за: 
а)	Основните финансови, човешки, материални, технологични и информационни ресурси, необходими за изпълнение на дейностите по проекта и за осигуряване устойчивостта на неговите резултати; 
б)	Възможните рискови, вероятността от възникването им и отражението, което биха имали върху постигане на резултатите по проекта;
в)	Мерките, които кандидатът предвижда за осигуряване на необходимите ресурси и за предотвратяване, смекчаване, прехвърляне или приемане и управление на установените рискове. (4 т.)
-	Анализът на риска е наличен, но информацията за основните институционални, оперативни и финансови рискове не е достатъчно ясна, за да може да гарантира постигането и дългосрочната устойчивост на резултатите по проекта. (0 т.)
4.00
III. Група Праг за преминаване
Достъпност на дигитализираните обекти, обучение на експертен персонал по дейността на дигитализация и обхват на целевите групи
0.00
Критерий Максимален праг
30.00
1.
Достъпност на дигитализираните обекти.
-	Дейностите по проекта предполагат създаване на отворени онлайн платформи, вкл. за обмен на знания и умения и др., с потенциал за включване в международни агрегатори и доставчици на данни за културно наследство с цел подобряване на достъпа за използване от широката общественост, образованието, научните среди и творческите индустрии. (11 т.)
-	Дейностите по проекта предполагат създаването на дигитални библиотеки с цел подобряване на достъпа за използване от широката общественост, образованието, научните среди и творческите индустрии. (8 т.)
-	Дейностите по проекта предполагат осигуряването на друга форма на публичен достъп до дигитализираните обекти. (5 т.)
-	Дейностите по проекта не предполагат предоставяне на достъп до дигитализираното съдържание. (0* т.)

* Оценка „0“ по този подкритерий води до отхвърляне на проектното предложение.
11.00
2.
Изграждане на кадрови капацитет чрез обучение на експертен персонал по дейността на дигитализация.
-	Предвидено обучение на трима или повече експерти на кандидата. (8 т.)
-	Предвидено обучение на до трима експерти на кандидата. (5 т.)
-	Няма предвидено обучение. (0* т.)

* Оценка „0“ по този подкритерий води до отхвърляне на проектното предложение.
8.00
3.
Обхват на целевите групи:
а)	Гражданското общество, вкл. лица в неравностойно положение, малцинства, деца, лица, интересуващи се от културното наследство и с желание за задълбочаване на двустранните и многостранните отношения между представителите на българската култура и тези от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
б)	Изследователи, студенти, юристи, хора, търсещи възможности да задълбочат знанията си в сферата на културното наследство, история и т.н.
в)	Културни институти, организации с идеална цел и др.
-	Проектното предложение предвижда комбинация от повече от две от изброените по-горе целеви групи, като е допустимо и включването на нови целеви групи. (6 т.)
-	Проектното предложение предвижда комбинация от две от изброените по-горе целеви групи, като е допустимо и включването на нови целеви групи. (4 т.)
-	Проектното предложение не предвижда комбиниране на целевите групи и/или включването на нови целеви групи. (0 т.)
6.00
4.
Концепция за привличане на аудитория към дигитални изложби за постигане на общите цели по индикатор „Брой посещения на дигитални изложби“.
-	Дейностите по привличане на публика към дигиталната изложба(и), организирана(и) по проекта, са насочени към широката общественост и образованието, като включват и интеграция с образователни програми за целите на учебния процес. (5 т.)
-	Дейностите по привличане на аудитория към дигиталната изложба(и), организирана(и) по проекта, са насочени към широката общественост. (3 т.)
-	Дейностите по привличане на аудитория към дигиталната изложба(и), организирана(и) по проекта, не предполагат ефективно достигане до аудитория. (0 т.)
5.00
IV. Група Праг за преминаване
Финансова обосновка и бюджет
0.00
Критерий Максимален праг
15.00
1.
Доколко необходими и финансово обосновани са категориите разходи?
-	Бюджетът (с КСС за ремонтни дейности – ако е приложимо), Финансовата обосновка, Планът за разплащания и Техническата спецификация са ясни и детайлни, предвидените разходи съответстват на дейностите и очакваните резултати в проектното предложение от кандидата и партньора(ите) и връзката между тях е видима. Заложените количества и разходи са реалистични, необходими и достатъчни за качественото изпълнение на дейностите. (10 т.)
-	Бюджетът (с КСС за ремонтни дейности – ако е приложимо) и/или Финансовата обосновка са сравнително ясни, но непълни, предвидените разходи съответстват на дейностите и очакваните резултати в проектното предложение. Заложените количества и суми са по-големи/по-малки от пазарните стойности за качественото изпълнение на дейностите. (8 т.)
-	Бюджетът (с КСС за ремонтни дейности – ако е приложимо) и/или Финансовата обосновка са сравнително неясни и непълни, предвидените разходи не съответстват на дейностите и очакваните резултати в проектното предложение. Заложените количества и суми са по-големи/по-малки пазарните стойности за качественото изпълнение на дейностите. (4 т.)
-	Предвидените разходи в бюджета на проекта (с КСС за ремонтни дейности – ако е приложимо) и/или Финансовата обосновка не съответстват на пазарните стойности, налице е дублиране, необоснованост и/или несъответствие с дейностите по проекта. (0* т.)

* Оценка „0“ по този подкритерий води до отхвърляне на проектното предложение.
10.00
2.
Съпоставими ли са разходите, посочени в бюджета, с ефекта, който се очаква да се постигне (икономическа ефективност и ефикасност на предложената интервенция).
-	Кандидатът е избрал оптималния път (разходи – резултати – ефект) към решаване на проблема и постигане на търсените ползи. Предвидените разходи са напълно съпоставими с очакваните резултати и ефект. (5 т.)
-	Предвидените разходи не отговарят напълно на очакваните резултати и ефект. (3 т.)
-	Предвидените разходи не отговарят на очакваните резултати и ефект. (0* т.)

* Оценка „0“ по този подкритерий води до отхвърляне на проектното предложение.
5.00
V. Група Праг за преминаване
Партньорство
0.00
Критерий Максимален праг
19.00
1.
Партньорство с организации от държавите донори.
-	Проектното предложение включва подходящ и опитен партньор от страните донори, който ще допринесе активно за изпълнението на проекта. (7 т.)
-	Проектното предложение включва подходящ партньор от страните донори. (3 т.)
-	Проектното предложение не включва партньор от страните донори или включва партньор от държава донор, който не е подходящ за поканата. (0 т.)
7.00
2.
Балансираност на партньорството.
-	Партньорът(ите) по проекта има(т) самостоятелна роля в изпълнението на дейност(и) по проекта. (4 т.)
-	Партньорът(ите) по проекта имат спомагателна роля в изпълнението на дейност(и) по проекта. (2 т.)
-	Проектното предложение не включва партньор.  (0 т.)
4.00
3.
Експертиза на партньорът(ите).
-	Експертизата и опитът на партньора(ите) по проекта съответстват на предвидените за постигане цели на проекта и проектни дейности. (4 т.)
-	Експертизата и опитът на партньора(ите) по проекта не съответстват на предвидените за постигане цели на проекта и проектни дейности или проектното предложение не включва партньор(и). (0 т.)
4.00
4.
Доколко проектното партньорство е необходимо за постигане на целите на проекта, предложените дейности и очакваните резултати?
-	Проектното предложение ясно и детайлно описва необходимостта от проектното партньорство за постигане на целите на проекта и за реализиране на проектните дейности. (2 т.)
-	Проектното предложение поставя връзка между необходимостта от проектното партньорство и постигане на целите на проекта. (1 т.)
-	В проектното предложение липсва обосновка за необходимостта от партньорство и как партньорството допринася за постигане на целите на проекта или изобщо не включва партньор(и). (0 т.)
2.00
5.
Устойчивост на проектното партньорство.
-	Участниците в партньорството са участвали съвместно в изпълнението на проекти, финансирани по ФМ на ЕИП и/или от Структурните и Кохезионните фондове на ЕС или други донори и е предвидено партньорството да продължи и след приключване на проекта. (2 т.)
-	Участниците в партньорството не са участвали съвместно в изпълнението на проекти, финансирани по ФМ на ЕИП и/или от Структурните и Кохезионните фондове на ЕС или други донори, но е предвидено партньорството да продължи и след приключване на проекта. (1 т.)
-	Проектното предложение не включва партньор. (0 т.)
2.00
60.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.