Критерии за оценка

I. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в поканата
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата
Да
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния представител на кандидата е прикачено нотариално заверено пълномощно/и от съответното упълномощено/и лице/а във формат „.рdf“, „.jpg“.
От текста на пълномощното/ите става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра.
Да
4.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени в изискуемия формат.
Да
5.
Документите, качени в ИСУН, са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Граждански процесуален кодекс, той е легализиран с апостил.
Да
II. Група
Придружаващи общи документи
Критерий Води до отхвърляне
1.
Таблица за допустимите инвестиции и дейности /Приложение № 1/ е подписана и сканирана от кандидата и е качена във формат „.рdf“, „.jpg“
Да
2.
Таблица за допустимите инвестиции и дейности /Приложение № 1/ е качена в ИСУН във формат „xls“, .“xlsx”
Да
3.
Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ /Приложение № 2/ е подписана и сканирана от кандидата и е качена във формат „.рdf“, „.jpg“
Да
4.
Декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение № 3/ е подписана и сканирана от кандидата и е качена във формат „.рdf“, „.jpg“
Да
5.
Декларация от представляващия/те кандидата съгласно Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22/2015 г. /Приложение № 4/ е подписана и сканирана от кандидата и е качена във формат „.рdf“, „.jpg“
Да
6.
Декларация по Заповед №РД 09-647 от 03.07.2019 г. на УО на ПРСР 2014-2020 г. /Приложение № 5/ е подписана и сканирана от кандидата и е качена във формат „.рdf“, „.jpg“
Да
7.
Бизнес план – с подпис/и и печат от кандидата на всяка страница /Приложение № 6/. Представя се във формат „.рdf“, „.jpg“
Да
8.
Таблици към Бизнес план в електронен формат /Приложение № 6а/ качени в ИСУН във формат „xls“, „xlsx”
Да
9.
Декларация за наличната самоходна техника в стопанството /Приложение № 7/, придружена от копия на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и талон за технически преглед за наличната в стопанството самоходна техника, на възраст до 7 години. Представя се във формат „.рdf“, „.jpg“.
Декларацията се попълва от земеделски стопани, кандидатстващи за закупуване на самоходна земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата.
Не
10.
Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители /Приложение № 8/. Представя се във формат „.рdf“, „.jpg“.
Важи в случаите на кандидат група/организация на производители
Не
11.
Декларация за изчисление на минималния СПО на стопанството през текущата стопанска година и/или предходната стопанска година /Приложение № 9/. Представя се във формат „.рdf“, „.jpg“.
Не се представя от признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и ЮЛ, които не са земеделски стопани
Не
12.
Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или в евро с посочен ДДС за всяка отделна инвестиция в проекта, ведно с отправена от кандидата запитване за оферта, съгласно Приложение № 10 от ДП. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Задължително в случай, че разходът е включен в списъка с референтни цени на ДФЗ.
Не се отнася за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост.
Не
13.
Най-малко 3 съпоставими независими оферти, които съдържат наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или в евро с посочен ДДС за всяка отделна инвестиция в проекта ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти, съгласно Приложение № 10 от ДП. Представя се във формат „.рdf“, „.jpg“.
Не
14.
Решение за определяне на стойността на разхода, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора. Представя се във формат „.рdf“, „.jpg“.
Не
15.
Декларация за информираност на оферентите. Представя се във формат „.рdf“, „.jpg“.
Не
16.
Справка-декларация за приходите от земеделски дейности и услуги или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ за предходна финансова година, или последен приключен междинен период в годината на кандидатстване /Приложение № 11/. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Попълва се от кандидати ЮЛ, с изключение на тези, които са създадени до 1 година преди датата на кандидатстване и са подали проект, с инвестиции, изцяло насочени в сектор: „Животновъдство”, „Плодове и зеленчуци”.
Не
17.
Декларация за нередности от представляващия/те кандидата /Приложение № 12/. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Да
18.
Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП /Приложение № 13/. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Задължително за кандидати микро, малки или средни предприятия.
Да
19.
Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП /Приложение № 13а/. Представя се във формат „xls”, „xlsx”.
Да
20.
Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта от представляващия/те кандидата /Приложение № 14/. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Да
21.
Количествено-стойностна сметка /Приложение № 15/. Представя се във формат „xls”, „xlsx”.
Представя се в случай, че проектът включва разходи за СМР и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ.
Не
22.
Справка за съществуващия и нает персонал /Приложение № 16/ и/или отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Попълва се от кандидата, в случай, че предвижда създаване на нови работни места.
Не
23.
Декларация за липса на изкуствено създадени условия и/или наличие на функционална несамостоятелност от кандидата /Приложение № 17/. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Да
24.
Декларация за съгласие и информираност за обработване на лични данни по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни съгласно Приложение № 12 към чл. 47, ал. 2 т. 2 от Наредба № 22 /Приложение № 19/. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Да
25.
Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ /Приложение № 20/. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Да
26.
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА /Приложение № 21/. Представят се във формат „pdf”, „jpg”.
Да
27.
Декларация по ДДС /Приложение № 22/. Представят се във формат „pdf”, „jpg”.
Задължително за кандидати, които не са регистрирани по ЗДДС.
Не
28.
Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от кандидата . Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Не
29.
Свидетелство за съдимост на всички лица с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Да
30.
Решение или друг приложим документ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на ЗООС, ЗБР и/или ЗВ от компетентния орган по околна среда /МОСВ/РИОСВ/Басейнова дирекция. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
Да
31.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Задължително ако се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
Не
32.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Задължително ако проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг.
Не
33.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване, подписана, подпечатана и сканирана от кандидата.
Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Не
34.
Решение на компетентния орган на ЮЛ за кандидатстване по реда на настоящите условия. Представят се във формат „pdf”, „jpg”.
Документът се представя само от кандидати ЮЛ, подписано, подпечатано и сканирано от кандидата.
Не
35.
Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период. Представят се във формат „pdf”, „jpg”.Задължително за кандидати ЮЛ и ЕТ.
Не
36.
Фактури, придружени с платежни нареждания за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към Стратегията за ВОМР, за разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, когато такива документи са издадени преди подаване на проектното предложение. Представят се във формат „pdf”, „jpg”.
Не
37.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, или документ за ползване върху имота, или документ за учредено право на строеж върху имота. Представят се във формат „pdf”, „jpg”.
Ползването на имота или учреденото право на строеж върху имота следва да е за срок не по-малко от 6 календарни години, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията.
Не
38.
Агроплан и/или Технологична карта за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Когато инвестицията по проекта е за създаване или презасаждане на трайни насаждения
Не
39.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените СМР не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Важи в случай, че проектът включва разходи за СМР.
Не
40.
Одобрен инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Представя се в случай, че проектът включва разходи за СМР и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ.
Не
41.
Разрешение за строеж. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Важи в случай, че проектът включва разходи за СМР и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ.
Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
Не
42.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице. Представят се във формат „xls”, „xlsx”.
Важи в случай, че проектът включва разходи за СМР.
Не
43.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения.
Към датата на кандидатстване може да се представи Вх. № на искане за издаване от съответния орган.
Не
44.
Одобрен технически проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице. Представят се във формат „pdf”, „jpg”.
За инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
Не
45.
Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Задължителен само когато инвестицията по проекта е част от технологичен процес.
Не
46.
Доклад и Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Когато е приложимо.
Не
47.
Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 19 - 23 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Важи в случите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на био- и течни горива от биомаса за собствени нужди.
Не
48.
Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар, не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на СПО участват животни. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Не се представя от ЮЛ, които не са земеделски стопани, а за признати групи/организации на производители се изискват на всички членове, в случай, че преработват собствена суровина.
Не
49.
Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималния СПО. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Не
50.
Отчет за приходи и разходи за предходна финансова година за ЮЛ. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Представя се от кандидати с приключена финансова година
ИЛИ
Отчет за приходи и разходи за последен приключен междинен период за ЮЛ. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Представя се от кандидати, регистрирани в годината на кандидатстване.
Не
51.
Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца предхождащ датата на подаване на проектното предложение. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост.
Не
52.
Удостоверение по чл. 87, ал. 6, във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК от НАП и към Община Бяла Слатина за наличие или липса на задължения, издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Да
III. Група
Документи за съответствие с критериите за подбор
Критерий Води до отхвърляне
1.
Документи, доказващи изпълнението на Критерий 1 Проектът е за инвестиции в сектори „Животновъдство“ (без пчеларство), „Плодове и зеленчуци“
Бизнес план и други представени от кандидата документи, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение.
За присъждане на точки по Критерия, КППП следва да разгледа представените документи от раздел 24.1 „Списък с общи документи“ и Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП и анкетни формуляри към нея.
Документите се представят във формат „pdf”, „jpg”.
Не
2.
Документи, доказващи изпълнението на Критерий 2 „Проектът е за биологично земеделско производство“
Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 от ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (EО) № 834/2007 за биологична продукция издаден от контролиращо лице. Документите следва да са за дейността, която е обект на проекта. Представят се във формат „pdf”, „jpg”.
Не
3.
Документи, доказващи изпълнението на Критерий 3 „Проектът е с инвестиции, свързани с опазване на околната среда, включително технологии, водещи до намаляване на емисиите, и/или постигане на стандартите на ЕС“
1. Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите в проекта са свързани с опазване компонентите на околната среда и вида на компонента засегнат от инвестицията.
2. Документ, издаден от правоспособно лице /производител на съответната инсталация/, удостоверяващ наличието на технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС /само за инсталации, използващи биомаса за производство на енергия за собствено потребление/.
3. Становище на БАБХ, от което да е видно кои от предвидените инвестиции в проекта са насочени към постигане на стандартите на ЕС.
Документите се представят във формат „pdf”, „jpg”.
Не
4.
Документи, доказващи изпълнението на Критерий 4 „Проектът е с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанството“ от Критериите за оценка
По отношение на инвестициите за повишаване на енергийната ефективност, това условие се доказва с представяне на резюме и доклад за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система, съобразно изискванията на Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, изготвени от правоспособни лица, вписани в публичния регистър по чл. 34, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Документите се представят във формат „pdf”, „jpg”.
За присъждане на точки за повишаване на енергийна ефективност, КППП следва да разгледа информацията в приложения доклад и резюме.
За присъждане на точки за въвеждане на иновации в стопанството, КППП следва да разгледа информацията в Бизнес плана /Приложение №6/. Т.е. по отношение на въвеждането на иновации в стопанството, кандидатът не прилага повторно документи, доказващи изпълнението на това условие, а само представя информация в Бизнес плана.
Не
5.
Документи, доказващи изпълнението на Критерий 5 „Проектът осигурява заетост на допълнителен персонал“ от Критериите за оценка
1. Таблица Б2 „Заетост“ от Бизнес плана
2. Справка-декларация за съществуващия и нает персонал /Приложение № 16/;
Справка „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за предходната спрямо кандидатстването календарна година“, заверена от кандидата. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Кандидатите, които са признати групи-организации на производители представят този документ за всеки един от членовете.
Кандидатите, които нямат приключила финансова година представят Ведомост за заплати за месеците в периода от вписването в Търговския регистър до деня преди подаване на проектното предложение. Представя се във формат „pdf”, „jpg”.
Не
6.
Документи, доказващи изпълнението на Критерий 6 „Проектът е на млад земеделски производител до 40 години“ от Критериите за оценка
Документи за придобити професионални умения и познания за:
- завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или
- завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или
- завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или
- завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или
- удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.
За присъждане на точки по този критерий, КППП следва да разгледа информацията в Бизнес плана /Приложение № 6/ и документ/документи за доказване на придобити професионални умения и познания в областта на селското стопанство.
Документите се представят във формат „pdf”, „jpg”.
Не
7.
Документи, доказващи изпълнението на Критерий 7 „Проектът е с интегриран подход предполага свързаност с други участници от територията“ от Критериите за оценка
1. Договор за реализиране на продукцията на територията на МИГ Бяла Слатина и/или
2. Договор с хранително-преработвателно предприятие от територията на МИГ Бяла Слатина за доставка на суровина за преработка.
Документите се представят във формат „pdf”, „jpg”.
Не
IV. Група
Проверка за допустимост на кандидата
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът отговаря на критериите за видове допустими кандидати по процедурата, описани в т. 11.1. от Условията за кандидатстване
Да
2.
При проверка на представените документи, както и при извършените служебни проверки в публични регистри, за кандидата не са установени обстоятелства за недопустимост на кандидата, описани в 11.2. от Условията за кандидатстване
Да
3.
Дейностите, за които се кандидатства с проектното предложение, включват една или повече от допустимите за финансиране дейности, описани в т.13.1. от Условията за кандидатстване.
Да
4.
Дейностите/инвестициите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ Бяла Слатина, съвпадаща с административно териториалните граници на община Бяла Слатина
Да
5.
В случай че проектът е представен от призната група или организация на производители или такава, одобрена за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., същият е пряко свързан с основната земеделска дейност на членовете и основна за групата/организацията. В останалите случаи е неприложимо.
Да
6.
Бизнес планът съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5 годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи и трайни насаждения – за 10 годишен период
Да
7.
Представените от кандидата документи, съответстват на вида на планираните дейности и инвестиции по проекта, и отговарят на условията за допустимост на дейностите в съответствие с описаното в подраздел 13.2. от условията за кандидатстване, вкл. по отношение на изискванията за тип и съдържание на документите по съответния вид дейност
Да
8.
Проектното предложение НЕ включва недопустими дейности, описани в подраздел 13.3., т.1 и т.2 от Условията за кандидатстване
Да
9.
Проектното предложение съответства на изискванията относно продължителност на изпълнението, съгласно Условията за кандидатстване – до 36 месеца от сключване на административен договор за предоставяне на помощта и не по-късно от 30.06.2023 г.
Да
10.
Минималният размер на общите допустимите разходи за проектното предложение е не по-малък от 15 000 лв.
Да
11.
Максималният размер на общите допустими разходи по проекта не надвишава 120 000,00 лв.
Да
12.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР и Условията за кандидатстване за мярка 4.1. и не превишава 50%. Ако превишава 50%, то той отговаря на условията за увеличаване на интензитета по т. 10 от Условията за кандидатстване, и това е обосновано и/или доказано.
Да
13.
Разходите по т. 13 от подраздел 14.1. „Допустими видове разходи“ на Условията за кандидатстване, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, не надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.
Да
14.
В случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост, тези разходи не надвишават 10 на сто от общите допустими разходи по проекта и са до размера на представената данъчна оценка.
Да
15.
В случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг, от представения договор за лизинг и погасителния план към него е видно, че бенефициентът на помощта ще стане собственик на съответния актив в рамките на срока на изпълнение на проекта и не по-късно от датата на подаване на заявката за плащане за същия актив.
Да
16.
В случай на разход, за който се кандидатства с проектното предложение, включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”, Приложение № 23 от Документи за информация към условията за кандидатстване, то кандидатът е попълнил посочения код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции и дейности и посочената в таблицата стойност на разхода съответства на цената по представената оферта на производител/доставчик/строител за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи.
Да
17.
В случай че разход, за който се кандидатства, не е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие” , то кандидатът е извършил пазарно проучване за гарантиране на пазарна цена на съответния актив/услуга/строителство чрез осигуряването на най-малко три съпоставими независими индикативни оферти. Събраните оферти са представени, заедно с изпратено запитване за индикативна оферта /Приложение № 10/.
Да
18.
Всички представени оферти съдържат информация относно: наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро, с посочен ДДС.
Да
19.
Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното предложение – във срок на валидност
Да
20.
Оферентите, когато са местни лица, са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, а от оферентите – чуждестранни лица, е представен документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията не се прилага за Националната служба за съвети в земеделието, физически лица - оференти на посадъчен материал, или за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки, както и физически лица, предоставящи услуги по т. 13 от раздел 14.1. „Допустими видове разходи“.
Да
21.
За офертите е установено, че са независими съгласно определението от Условията за кандидатстване, че „Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата: а) едното участва в управлението на дружеството на другото; б) съдружници; в) съвместно контролират пряко трето лице; г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо; ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
Да
22.
Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, са вписани в Централен професионален регистър на строителя,съгласно Закона за Камарата на строителите, и могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите и за това е приложен документ.
Да
23.
Оферентите на посадъчен материал имат издадено разрешително за производство и заготовка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал, и то е приложено към офертата.
Да
24.
Оферентите за създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия са вписани в публичните регистри съгласно Закона за горите.
Да
25.
В случай, че кандидата не е избрал най-ниска цена от представените три оферти, към представените оферти е приложена писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му.
Да
V. Група
Проверка за основателността на предложените за финансиране разходи
Критерий Води до отхвърляне
1.
Предложените от кандидата разходи съответстват на изискванията за допустимост и основателност на разходите по раздел 14. от Условията за кандидатстване.
Да
2.
Стойността на разходите, попълнена в бюджета на проектното предложение във Формуляра за кандидатстване и в Таблицата на допустимите инвестиции, съответства на стойността, описана в представените от кандидата договори, фактури и др. документи, с които е обоснован съответния разход
Да
VI. Група
Проверка за липса на двойно финансиране
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма.
Да
2.
В публичния модул в ИСУН липсват данни за двойно финансиране.
Да
VII. Група
Проверка за наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е декларирал липса на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност.
Да
2.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22).
Да
3.
На база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение, не са установени обстоятелства, съответстващи на определението за „Функционална несамостоятелност“ в декларацията, а именно – „изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите разходи по мярката”.
Да
VIII. Група
Посещение на място за заявления, включващи разходи за СМР и за създаване на трайни насаждения
Критерий Води до отхвърляне
1.
Отговор „ДА“ се нанася при установено съответствие между заявените от кандидата и реалните данни съгласно протокола от посещение на място, изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 по образеца Приложение № 29а към Условията за кандидатстване – документи за информация.
Отговор „НЕ” се нанася, ако е установено несъответствие.
Протоколът с констатациите от посещението се прилага към Контролния лист за оценка на етап АСД.
Отговор „НЕПРИЛОЖИМО” се нанася, в случай, че проектното предложение не включва разходи за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения
Не
IX. Група
Резултати от разглеждане на бизнес плана
Критерий Води до отхвърляне
1.
Бизнес планът показва подобряване на дейността на земеделското стопанство или на стопанствата на членовете на групата/организацията на производителите, както и икономическата жизнеспособност на проекта
Извършва се проверка на бизнес плана Приложение № 6 и 6а като се използва Работен лист за оценка на бизнес план – Приложение № 29б към Условията за кандидатстване, документи за информация.
Отговор „ДА“се нанася, в случай че е установено следното:
1. Стойността на показателя „Нетна настояща стойност“ е по-голяма от 0 (NPVgt;0)
2. Стойността на показателя „Вътрешна норма на възвръщаемост“ е по-голяма от 6% (IRR gt; r (6 %) и IRR1gt; r (6 %).
3. Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1(PIgt;1).
4. Срокът на откупуване на инвестицията (PBP) е в рамките на периода на бизнес плана.
5. Изводите по отношение на бизнес плана и проекта са:
5.1. Показателите за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
5.2. Реализацията на дейностите, описани в бизнес плана, ще допринесе за постигане на целите на мярката и на приоритетите и целите на стратегията като цяло.
Прилага се попълнен и подписан от оценителя работен лист Приложение 29б към Условията за кандидатстване, документи за информация.
Да
X. Група
Изискани/представени от кандидата документи в хода на оценката на проектното предложение
Критерий Води до отхвърляне
1.
Отстраняването на нередовностите не води до подобряване качеството на проектното предложение. Важи в случай на изпратено уведомително писмо за отстраняване на нередовности и/или липса на документи, и предоставен от кандидата отговор.
Не
XI. Група
Заключение
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение, състоящо се от представен Формуляр за кандидатстване и приложени към него документи, отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост.
Да
2.
Допълнителен коментар
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.