Критерии за оценка

I. Група
Административни критерии за допустимост
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез ИСМ и е подписан с валиден КЕП от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписан като такъв в ТР и регистъра на ЮЛНЦ, или от упълномощено от него лице.
Да
2.
Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция - попълнено по образец  (ако е приложимо).
Не
3.
Всички документи, които се изискват на етапа на кандидатстването са приложени
Да
II. Група
Критерии за допустимост
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон и да са регистрирани по реда на ТР и регистъра на ЮЛНС или еквивалентно лице, регистрирано в държава членка на Европейското икономическо пространство
Да
2.
Кандидатът да е регистрирал надлежно информацията за своите действителни собственици съгласно изискванията на чл. 63 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, освен ако попадат в изключенията.
Да
3.
Декларация при кандидатстване – попълнена по образец
Да
4.
Основната икономическа дейност на кандидата НЕ попада в следните сектори:
а) сектора на рибарството и аквакултурите,;
б) сектора на първичното производство на селскостопански продукти, 
в) преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
г) улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета;
д) сектори,  изключени в член 13 на Регламент (ЕС) № 651/2014; или
или
упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата инвестиция, но средства по това предложение за изпълнение на инвестиция се предоставят само за дейностите в допустимите сектори, за което представляваният от мен кандидат (краен получател) ще води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездно финансиране, предоставено по настоящата процедура.
Да
5.
Декларация за държавни помощи – попълнена по образец
Да
6.
Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по процедурата, а именно:
a) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;
в) са в процедура по ликвидация; 
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си;
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените по букви от а) до д) процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени (в случай че кандидатът е чуждестранно лице);
ж) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
з) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
и) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойност-та или обема на договора;
й) имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище-то на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията, или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот от икономическата им дейност за последната приключена финансова година, или е повече от 50 000 лева;;
к) е установено, че:
1) са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
2) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
л) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудова-та миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
м) не са изпълнили решение на Европейската комисия с разпореждане за възстановяване и влязъл в сила акт за установяване на публично вземане, когато това е приложимо, по смисъла на чл. 44 от Закона за държавните помощи и не е възстановило изцяло неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ;
н) лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:
1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза (буква н), т. 1)), в друга държава членка или трета страна.
о) за лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен;
п) лицата, които представляват кандидата, са опитали да:
1) повлияят на вземането на решение от страна на СНД на ПИТ, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
2) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства.
р) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководите-ля на структурата за наблюдение и докладване.
Да
7.
Кандидатът не е предприятие (и на ниво група) - обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.
Да
8.
Кандидатът не е предприятие (и на ниво група) в затруднено положение и по отношение на него не е изпълнено нито едно от следните обстоятелства: 
- в случай на дружество с ограничена отговорност (различно от МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което изпълнява условието в член 21, параграф 3, буква б) на Регламент (ЕС) № 651/2014 и отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надвишава половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, упоменати в приложение I към Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ), а „акционерен капитал“ включва, ако е уместно, всякакви премии от емисии;
 - в случай на дружество, в което поне някои от съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството (което не е МСП, което съществува от по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което отговаря на условието по член 21, параграф 3, буква б) на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои негови съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;
- когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;
- когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;
 - когато предприятието не е МСП и през последните две години: 1) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и 2) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0. Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите креди¬тори.
- Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.
Да
9.
Предложението за изпълнение на инвестиция е в съответствие с:
- целите на процедурата;
- принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички; и
- принципа за „ненанасяне на значителни вреди” и по предложението НЕ се подкрепят:
i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; 
ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;
iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;
iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда (освен, ако попада в изключенията).
- съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
Да
10.
Дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция се изпълняват само на територията на Република България.
Да
11.
Спрямо кандидата не е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.
Да
12.
Декларация за потвърждаване и приемане на Условията по процедурата (включително технически, финансови и други за изпълнение на инвестицията)
Да
13.
Декларация за неприложимост на чл. 3, т.14 и/или т. 26 ЗИФОДРЮПДР-  попълнена по образец
Да
14.
Декларация за нова допълнителна мощност и че изпълнението на дейностите по изграждане на ЛСС от комбинирания проект не е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция
Да
15.
Декларация, че кандидата и неговите собственици не попадат в обхвата на ограниченията на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна или на други финансови санкции на Европейския съюз
Да
16.
Декларация, че кандидатът, съответно неговият изпълнител/и, ще получи застрахователна полица, която да покрива строителната фаза на проекта и служителите, ангажирани със строителните работи.
Да
17.
Декларация, че кандидатът, респективно неговият/ите изпълнител/и, ще спазва/т практиките за управление на околната среда в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда по време на строителството и експлоатацията на проекта и че носи пълна отговорност за работата на своите изпълнители, както и че редовно ще наблюдава работата на своите изпълнители. Мониторинговите доклади ще се предоставят два пъти месечно.
Да
18.
Предоставяне на подробен финансов план, предложен за проекта, който включва, но не се ограничава до: 
(i) подробности, свързани с източниците и използването на средствата,
(ii) обобщение на дълговото финансиране, потенциалните източници и очакваните условия, които ще бъдат осигурени от заемодателите, 
(iii) обобщение на финансирането (включително потенциални източници) за частта от собствения капитал, и 
(iv) финансиране от всякакви други източници.
Финансирането се разпределя между двата компонента на комбинирания проект - производство и съхранение.
Да
19.
Размерът на безвъзмездните средства, поискани в рамките на инвестиционното предложение, е по-малък или равен на 1 075 706 лева без ДДС за 1 MW допустима мощност за съхранение.
Да
20.
Общият размер на безвъзмездните средства, поискани по инвестиционното предложение, е по-малък или равен на 35 854 000 лева.
Всеки един допустим разход за ЛСС (допустимите разходи са определени в раздел 14.2 от тръжната документация) е съобразен с определената максимална стойност на безвъзмездно финансиране до 50%.
Да
21.
Предприятието, което участва в търга, не може да поиска повече от 1/3 от общата квота на ЛСС по настоящата процедура съгласно раздел 7 за едно предприятие за няколко проекта (включително свързаните с кандидата предприятия).
Да
22.
Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими, обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение.
Да
23.
Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква стратегическа екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР  за компонента от интегрирания проект, свързан с производството на енергия от ВЕИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и до-говор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от интегрирания проект, свързан с производството на енергия от ВЕИ.
Да
24.
Заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случите по чл.26а, ал.2 от ЗЕВИ) или валиден предварителен договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ
Да
25.
Декларация за потвърждение, че не по-късно от 31 март 2026 г. проектът трябва да е изпълнен и трябва да бъдат представени доказателства за: 
- влязло в сила разрешение за ползване (за строежи от първа, втора и трета категория) или с удостоверение за въвеждане в експлоатация (за строежи от четвърта и пета категория), издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол/ органа, издал разрешението за строеж, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
- разрешение за поставяне или разрешение за строеж на ЛСС съгласно ЗУТ;
- лиценз за производство на електрическа енергия, издаден от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), ако е приложимо и решение на КЕВР за даване на разрешение за започване на лицензионна дейност (ако е приложимо);
- договор за достъп и пренос на електрическа енергия със съответния мрежови оператор.
- съответствие на софтуера/хардуера с ISO 27001 или писмена политика за информационна сигурност.
Да
26.
Декларация, че посоченият технически ръководител (физическо или юридическо лице) на комбинирания проект, е работил по сходен проект, като сходността се определя от следните категории:
- Проект(и) с най-малко 2 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи средно напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност до  5 MW.
- Проект(и) с най-малко 5 MW инсталирана мощност на обект за производство не електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи средно или високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност: от 5 MW до 20 MW.
- Проект(и) с най-малко 20 MW инсталирана мощност на обект за производство не електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност над 20 MW.
Да
27.
Представена е банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране за което се кандидатства.
Да
28.
Кандидатът,  самостоятелно или или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(и), има собствен капитал от:
(а) 1 млн. лева за проекти за ВИ с планиран капацитет <=5 MW. 
(б) 4 млн. лева за проекти за ВИ с планиран капацитет <= 20 MW.
(в) 6 млн. лева за проекти за ВИ с планиран капацитет над 20 MW.
В случай на множество акционери или съдружници нетната стойност ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от съответните акционери в проектното дружество (напр. сумата от нетната стойност × процент от собствения капитал за всеки акционер). 
Ако даден акционер или съдружник е инвестиционен фонд или е мажоритарно притежаван или контролиран от него и в резултат на това не може да изпълни изискването за нетна стойност, тогава нетната стойност за такъв фонд се изчислява като 20 % от неотменимите ангажименти, които този инвестиционен фонд има от един или повече инвеститори, и този акционер трябва да представи писмо от главния финансов директор или еквивалентно лице на фонда, потвърждаващо наличието на обща сума в неангажирани средства, равна на дела от собствения капитал в проекта, който се разпределя твърдо за проекта в случай на успешно предложение.
При кандидатстване се представят годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от предходната финансова година.
Да
29.
Декларация за потвърждаване, че следните основни етапи ще бъдат изпълнени до посочените дати, за което ще бъдат представени доказателства:
- поръчан е подходящият(ите) трансформатор(и) за високо напрежение: не по-късно от 28 февруари 2025 г.
- всички разрешителни за строеж както за ВЕИ, така и за съоръжението за съхранение, както са посочени в предложението, са получени: не по-късно от 31 март 2025 г.
- подписан е договор за строителство и строителството на ВЕИ и съоръжението за съхранение е започнало: не по-късно от 30 април 2025 г;
- осигурено е финансиране за реализиране на проектното предложение не по-късно от 30 април 2025.
Да
30.
Декларация, че ще се изпълнят всички изисквания, изброени в Приложение 13: Минимални технически изисквания.
Да
31.
Декларация за потвърждение, че отпускането на средствата ще зависи от предоставянето на доказателства за:
- сертификат по ISO 45001 - издаден на името на изпълнителя на строителството на ЛСС;
- сертификат по ISO 9001 - издаден на името на изпълнителя на строителството на ЛСС;
- застраховка на имуществото (за покриване на разходите за ремонт/възстановяване в случай на повреда или унищожаване на съоръжението) на ЛСС за първата година на експлоатация, която е най-малко равна на размера на безвъзмездните средства;
- застраховка "Отговорност към трети лица" за ЛСС за първата година на експлоатация, която да е поне равна на сумата на безвъзмездните средства;
- план за експлоатация и управление на ЛСС, който включва най-малко: (а) 3-годишна гаранция за всички трансформатори и инвертори, която покрива замяната им в случай на повреда; (б) 10 години гаранция за всички корпуси на ЛСС; и (с) процедура за временно съхранение и предаване за рециклиране и/или обезвреждане на негодните за употреба батерии ;
- гаранция за целия срок на експлоатация на ВИ, като срокът на експлоатация е най-малко 10 години
Да
III. Група
Методология за оценка на качеството
Критерий Води до отхвърляне
1.
Предложенията се класират въз основа на поисканата помощ за 1 MW мощност за производство на електрическа енергия от ВИ, като предложенията се класират по възходящ ред на поисканата безвъзмездна помощ на единица мощност за производство от ВИ. СНД класира като спечелили всички предложенията до изчерпване на лимита на бюджета за процедурата.
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.