Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
10.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост на територията на МИГ
25.00
2.
Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ
15.00
3.
Проектът е свързан с внедряване на иновации
10.00
4.
Проектът е за преработка на биологични продукти
10.00
5.
С проекта  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда
10.00
6.
Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни места при запазване на съществуващите работни места
30.00
10.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.