Критерии за оценка

I. Група
АДМИНИСТРАТИВНА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване e подписан с КЕП от Кандидата или оправомощено лице
Да
2.
Кандидатът е представил документ за оправомощаване за подаване на предложението за изпълнение на инвестицията с КЕП (в случай че е приложимо) – подписан и датиран от Кандидата, сканиран и прикачен в ИСМ-ИСУН 2020
Да
3.
Кандидатът е представил документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка  на Европейския съюз, или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава
Не
4.
Кандидатът е представил документ за постоянен адрес, когато постоянният адрес не е вписан в документа по т. 4
Не
5.
Кандидатът е представил документ/и, въз основа на които може да бъде установена собствеността на жилището в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства
Да
6.
Кандидатът е представил декларация за съгласие от съсобственик на имота - подписана и датирана от Кандидата, сканирана и прикачена в ИСМ-ИСУН 2020
Не
7.
Кандидатът е представил удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата, по Закона за местните данъци и такси
Да
8.
Кандидатът е представил копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост
Да
9.
Кандидатът е представил фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка за период от 6 месеца от доставчика на електрическа енергия, считано 6 месеца преди:
-	доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp - при предложение по Вариант 1 по Компонент 1 или Компонент 2
ИЛИ
-	обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения - при предложение по Вариант 2 по Компонент 1 или Компонент 2.
Да
10.
Кандидатът е представил разрешение за строеж за изграждането на слънчева система за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp, включително система за съхранение на електрическа енергия - когато Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда.
Не
11.
Когато Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда, е представил:  
А) подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от  собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация) и доказателства, че с декларацията е уведомен главния архитект на общината и оператора на съответната електроразпределителна мрежа (при предложение по Вариант 1) или
Б) проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части "Конструкции", "Електро" и/или "ОВК" с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава) (при предложение по Вариант 2), или
В) издадено разрешение за строеж (при предложение по Вариант 1 или Вариант 2 в случаите извън б. А и б. Б).
Не
12.
Кандидатът е представил:
Документи на доставената и монтирана инсталация или система, съдържащи данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Документите се представят само в случай, че Кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2
ИЛИ
Оферта за доставка и изграждане на инсталацията/системата, съдържаща данни за техническите параметри на основните съоръжения от системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания посочени за тях в Приложение A. Документът се представя  само в случай, че Кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 по Компонент 1 или Компонент 2.
Да
13.
Кандидатът е представил Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост (Приложение G), попълнена по образец и съгласно изискванията
Да
14.
Кандидатът е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за имота/ жилището, с което се кандидатства.
Да
15.
Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община
Да
16.
На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице
Да
17.
Кандидатът е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна
Да
18.
Кандидатът има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към Столична община или към общината по постоянния адрес на Кандидата, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която Кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени
Да
19.
Кандидатът е посочил във формуляра за кандидатстване:
-	Видът на неефективния източник на топлинна енергия - (печка, котел, камина и др.) и
-	Видът на използваното от неефективния източник на топлинна енергия твърдо гориво - дърва, въглища и др.
Да
20.
Предложението за изпълнение на инвестиция е в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“
Да
21.
Предложението за изпълнение на инвестиции по Компонент 2 предвижда монтиране на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност до 10 kWp
Да
22.
Размерът на исканото безвъзмездно финансиране за изграждане на слънчеви инсталации за БГВ не надвишава 1 960.83 лв.
Да
23.
Размерът на исканото безвъзмездно финансиране за изграждане на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия не надвишава 70% от стойността на системата и не е повече от 15 000 лв.
Да
II. Група Праг за преминаване
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
0.00
Критерий Максимален праг
15.00
1.
Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция: 
•	Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими и 
•	Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидена за изпълнение и
•	Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта и 
•	Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо) и
•	Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

Изпълнени са 4 от горепосочените изисквания (4 т.)
Изпълнени са 3 от горепосочените изисквания (3 т.)
Изпълнени са 2 от горепосочените изисквания (2 т.)
Изпълнени са по-малко от 2 от горепосочените изисквания (0 т.)
5.00
2.
Съответствие с Техническите изисквания към активите (Приложение А): 
Предложението за изпълнение на инвестиция надвишава техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите. 

Предложението за изпълнение на инвестиция отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите (3 т.)
Предложението за изпълнение на инвестиция НЕ отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите (0 т.)
5.00
3.
Брой лица, които ще се възползват от инвестицията: 
4 и повече лица

3 лица (4 т.)
2 лица (3 т.)
1 лице (2 т.)
5.00
0.00
Праг за преминаване:
15.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.