Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии за оценка
5.00
Критерий Максимален праг
110.00
1.
Капацитет по изпълнение и управление на проекти.
• Кандидатът е изпълнявал 1 проект, финансиран от ЕС или други донори – 2 точки;
• Кандидатът е изпълнявал 2 проекта, финансирани от ЕС или други донори – 4 точки;
• Кандидатът е изпълнявал 3 или повече проекта, финансиран от ЕС или други донори – 5 точки.
5.00
2.
Проекти за производствени дейности  или услуги.
5.00
3.
Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации.
• Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието –3 точки;
• Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието –6 точки;
• Над 60 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието –10 точки.
10.00
4.
Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга.
30.00
5.
Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност. С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде определен брой работни места:
•	До 2 работни места – 5  точки;
•	От 3 до 5 работни места –7 точки;
•	Над 5 работни места – 10 точки.
10.00
6.
Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност. С извършване на инвестицията кандидатът ще запази съществуващите /към края на предходната календарна година/ и ще създаде определен брой нови работни места:
•	До 2 работни места – 5 точки;
•	От 3 до 5 работни места – 7 точки;
Над 5 работни места – 10 точки;
10.00
7.
От реализацията на проекта ще се ползват уязвими групи и малцинства:
• Реализацията на проекта ще осигурява заетост на уязвими групи и малцинства – 3 точки;
• Реализацията на проекта ще осигурява услуги на уязвими групи и малцинства - 2 точки.
5.00
8.
Гарантирана устойчивост на проекта
15.00
9.
Проекти в зависимост от обществената значимост:
• Брой на потребителите или населението, върху които ще се разпространят или възползват резултатите от проекта:
От 0 до 100 души – 2 точки;
От 200 до 1 000 души – 5 точки;
Над 1 000 души – 10 точки;
• Проектът се реализира на повече от едно населено място на територията – 10 точки.
20.00
5.00
Праг за преминаване:
110.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.