Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Оценка по критериите от Стратегията
10.00
Критерий Максимален праг
85.00
1.
1. Значимост/въздействие на проекта
	Проектът има регионално или надрегионално въздействие – 15 т.
	Проектът има местно значение – 10 т.
15.00
2.
2. Проектът предвижда дейности/мерки, които предоставят възможности за нова за територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-историческото наследство за територията на МИГ или за населеното място, в което се реализира
5.00
3.
3. Проектът включва участието на лица от уязвими общности, в т.ч. роми и/или деца и младежи до 29 г. възраст и/или лица с увреждания
9.00
4.
4. Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия и  културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за анимация в туризма
8.00
5.
5. Дейностите предвиждат разнообразяване на  туристическите дейности или създаване на нов туристически продукт/услуга
7.00
6.
6. Проектът е свързан с развитие на културен или екологичен туризъм
6.00
7.
7. Проектът надгражда резултатите от предишен проект
5.00
8.
8. Кандидатът е юридическо лице с нестопанска цел или Читалище
15.00
9.
9. Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти
5.00
10.
10. Дейностите по проекта съхраняват и опазват културно-историческо наследство на територията или проучват значимостта на нови и съществуващи ценности.
10.00
10.00
Праг за преминаване:
85.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.