Критерии за оценка

I. Група
Административно съответствие и допустимост
Критерий Води до отхвърляне
1.
Използван е зададеният образец на финансов план
(бюджет) и всички таблици към него
Да
2.
Попълнен е уеб базираният Формуляр за
кандидатстване в ИСУН 2020, съгласно Указанията
за кандидатстване
Да
3.
Кандидат по процедурата е: 
- Дирекция „Морско дело и рибарство” от Министерство на земеделието и храните;  
- Дирекция „Рибарство и аквакултури” от Държавен фонд „Земеделие“ – РА; 
- Звено „Сертификация на разходите по ОПРСР“ от Държавен Фонд „Земеделие“ - РА;
- Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ 
- Дирекция „Вътрешен одит“, Министерство на земеделието, храните и горите
Да
4.
Финансовият план е попълнен в лева
Да
5.
Финансовият план е попълнен коректно и съдържа
цялата необходима информация в съответствие с
Указанията за бюджетна линия
Да
6.
Приложена е декларация - обща  от кандидата
Да
7.
Финансовият план и всички приложени документи са
подписани с универсален електронен подпис на
лицето, представляващо кандидата,
оправомощено за целите на подаване на
бюджетната линия лице
Да
8.
Приложена е заповед за екип за управление и изпълнение 
на проектно предложение на финансов план за бюджетна линия, определен със заповед от ръководителя на кандидата
Да
9.
Бенефициентът разполага с административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнение на съответния проект
Да
10.
Приложен е документ, удостоверяващ оправомощаване на служебно лице за представяне, подписване на кандидата
Да
11.
Приложена е финансова обосновка
Да
12.
Приложени са доказателства за произхода на цената
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.