Критерии за оценка

I. Група
Критерии за административна допустимост:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез ИСМ и е подписан с валиден КЕП от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписан като такъв в ТР и регистъра на ЮЛНЦ, или от упълномощено от него лице.
В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, предложението за изпълнение на инвестиция е подписано с валиден КЕП от всяко от тях при подаването.
Да
2.
Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция - попълнено по образец (Приложение 1) и прикачено в ИСМ (ако е приложимо).
Да
3.
Декларация при кандидатстване – попълнена по образец (Приложение 2) и прикачена в ИСМ и/или обстоятелствата са декларирани в раздел „E-ДЕКЛАРАЦИИ” от Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция).

Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистърa на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват предприятието заедно и/или поотделно.
Да
4.
Декларация за държавни помощи – попълнена по образец (Приложение 3) и прикачена в ИСМ и/или са декларирани обстоятелствата в т. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция).
Да
5.
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 4) и прикачена в ИСМ и/или са декларирани обстоятелствата в т. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция).
Да
6.
Декларация за малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация – попълнена по образец (Приложение 4.А) и прикачена в ИСМ и/или са декларирани обстоятелствата в т. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция).
Да
7.
Идеен проект ИЛИ Технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – сканиран и прикачен в ИСМ.
Да
8.
Удостоверение, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД), или Договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите – сканиран и прикачен в ИСМ.
Да
9.
Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или е еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Да
10.
Кандидатът е регистриран не по-късно от 31.12.2019 г.
Да
11.
Кандидатът е микро, малко или средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация.
Да
12.
В случаите, когато кандидатът е микро предприятие е реализирал за 2021-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 80 000 лева.
Да
13.
В случаите, когато кандидатът е малко предприятие е реализирал за 2021-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 200 000 лева.
Да
14.
В случаите, когато кандидатът е средно предприятие, е реализирал за 2021-ва финансова година, равни на или надвишаващи 800 000 лева.
Да
15.
В случаите, когато кандидатът е малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация, е реализирал за 2021-ва финансова година, равни на или надвишаващи 3 000 000 лева.
Да
16.
Кандидатът е заявил подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ.
Да
17.
Основната икономическа дейност на кандидата НЕ попада в следните сектори, раздели, групи и класове съгласно КИД-2008 на НСИ (Приложение 9):
- сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство”;

- сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;

- сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;

- сектор О „Държавно управление“;

- сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“;

- сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“;

- сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
• 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”, в случаите когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
• 11.02. „Производство на вина от грозде”;
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”.

- преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи:
•	когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия, или
•	когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.

- преработката и/или маркетинга на горски продукти.
Да
18.
Кандидатът не е: 
- микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, което има седалище или клон със седалище на територията на селски район и което е заявило за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;

- микропредприятие, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони, съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение 11);

- малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони, съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение 11).

- предприятие, спрямо което е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.
Да
19.
Помощта по предложението за изпълнение на инвестиция:
- не се предоставя за дейности, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;

- не е поставена в зависимост от използване на местни (национално произведени стоки и услуги) за сметка на вносни стоки;

- не се предоставя за дейности, които са започнати преди подаването на формуляра за кандидатстване от кандидата, независимо дали всички свързани плащания са извършени.
Да
20.
Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по процедурата, а именно:
a) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;
в) са в процедура по ликвидация; 
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си;
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените по букви от а) до д) процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени (в случай че кандидатът е чуждестранно лице);
ж) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
з) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
и) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
й) имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията, или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот от икономическата им дейност за последната приключена финансова година, или е повече от 50 000 лева;
к) е установено, че:
1) са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
2) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
л) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
м) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ;
н) лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:
1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза /буква н), т. 1)/, в друга държава членка или трета страна;
о) за лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен;
п) лицата, които представляват кандидата, са опитали да:
1) повлияят на вземането на решение от страна на СНД на ПИТ, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
2) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства;
р) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.
Да
21.
Предложението за изпълнение на инвестиция не съдържа дейности за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.
Да
22.
Кандидатът не е предприятие (и на ниво група) - обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.
Да
23.
Кандидатът не е предприятие (и на ниво група) в затруднено положение и по отношение на него не е изпълнено нито едно от следните обстоятелства: 
	В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност" се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал" включва, когато е уместно, премии от акции.

	 В случай на събирателно дружество или командитно дружество или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството", се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС.

	 Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори.

	Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.

	Когато предприятието не е МСП и през последните две години:
- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и
- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0.
Да
24.
Предложението за изпълнение на инвестиция е в съответствие с:
- принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички, и

- принципа за „ненанасяне на значителни вреди” и по предложението НЕ се подкрепят:
i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; 
ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;
iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;
iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

- съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
Да
25.
Кандидатът чрез изградената по инвестицията фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) ще захранва с електрическа енергия единствено сгради/обекти, в които упражнява основната си икономическа дейност и допълнителни дейности (ако има такива), попадащи в допустими сектори по настоящата процедура.
Да
26.
1) Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, но не е повече от 1 MW.

2) Заявените локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.

3) Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) ще се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.

4) Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) ще се изпълняват върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата, или единствено кандидатът има учредено право на строеж и сградата, където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.
Да
27.
Продължителността на предложението за изпълнение на инвестиция не надхвърля 18 (осемнадесет) месеца.
Да
28.
Дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция се изпълняват само на територията на Република България.
Да
29.
Предложението за изпълнение на инвестиция води до постигане на целта на процедурата.
Да
30.
Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране е по-висок или равен на 75 000 лева.
Да
II. Група Праг за преминаване
Критерии за оценка на качеството:
12.00
Критерий Максимален праг
37.00
1.
Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е по-голям от 14% и по-малък или равен на 16% - 10 т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е по-голям от 12% и по-малък или равен на 14%, или е по-голям от 16% и по-малък или равен на 18% - 9 т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е по-голям от 10% и по-малък или равен на 12%, или е по-голям от 18% и по-малък или равен на 20% - 8 т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е по-голям от 8% и по-малък или равен на 10%, или е по-голям от 20% и по-малък или равен на 22% - 7 т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е по-голям от 6% и по-малък или равен на 8%, или е по-голям от 22% и по-малък или равен на 24% - 6 т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е по-голям от 4% и по-малък или равен на 6%, или е по-голям от 24% и по-малък или равен на 26% - 5 т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е по-голям от 26% и по-малък или равен на 28% - 4 т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е по-голям от 28% и по-малък или равен на 30% - 3 т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е по-голям от 30% - 2 т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е по-голям от 2% и по-малък или равен на 4% -
1 т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е по-малък или равен на 2% - 0 т.
10.00
2.
Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е по-голям от 30% и по-малък или равен на 35% - 10 т.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е по-голям от 25% и по-малък или равен на 30%, или е по-голям от 35% и по-малък или равен на 40% - 9 т.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е по-голям от 20% и по-малък или равен на 25%, или е по-голям от 40% и по-малък или равен на 45% - 8 т.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е по-голям от 15% и по-малък или равен на 20%, или е по-голям от 45% и по-малък или равен на 50% - 7 т.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е по-голям от 10% и по-малък или равен на 15%, или е по-голям от 50% и по-малък или равен на 55% - 6 т.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е по-голям от 55% и по-малък или равен на 60% - 5 т.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е по-голям от 60% и по-малък или равен на 65% - 4 т.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е по-голям от 65% и по-малък или равен на 70% - 3 т.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е по-голям от 70% и по-малък или равен на 75% - 2 т.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е по-голям от 75% - 1 т.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е по-малък или равен от 10% - 0 т.
10.00
3.
Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е по-голям или равен на 1,6% - 5 т.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е по-голям или равен на 1,2% и по-малък от 1,6% - 4 т.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е по-голям или равен на 0,8% и по-малък от 1,2% - 3 т.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е по-голям или равен на 0,4% и по-малък от 0,8% - 2 т.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е по-голям от 0% и по-малък от 0,4% - 1 т.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е по-малък или равен на 0% - 0 т.
5.00
4.
Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА,  ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност по-голяма или равна на 100% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция - 6 т.

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност по-голяма или равна на 75% и по-малка от 100% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция - 5 т.

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност по-голяма или равна на 50% и по-малка от 75% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция -  4 т.

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност по-голяма или равна на 25% и по-малка от 50% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция - 3 т.

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност по-голяма или равна на 15% и по-малка от 25% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция -  2 т.

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност по-голяма или равна на 5% и по-малка от 15% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция - 1 т.

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност по-малка от 5% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция - 0 т.
6.00
5.
Основната икономическа дейност на кандидата, съгласно КИД-2008 на НСИ, е в раздели, които се характеризират с високо потребление на електрическа енергия:

Кодът на основната икономическа дейност на кандидата попада в следните раздели – В09, С16, С17, С19, С20, С21, С23, С24, Е36, H52, I55, I56, J61, L68, P85, Q87, R90, R91 и R93 -  2 т.

Кодът на основната икономическа дейност на кандидата попада в следните раздели – В07, В08, С10, С11, С13, С22, С27, С28, Е38, G45, G47, H49, H51, M72, N77, N79, N81, R92 и S96 - 1 т.

Кодът на основната икономическа дейност на кандидата НЕ попада в разделите, изброени в двата горни подкритерия - 
0 т.
2.00
6.
Ефективност на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е < 2 850 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я -  2 т.

Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 850 лева без ДДС < 2 900 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я -1,5 т.

Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 900 лева без ДДС < 2 950 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я - 1 т.

Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 950 лева без ДДС < 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я - 0,5 т.

Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е равна на 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я - 0 т.
2.00
7.
Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция:

Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими, и
Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всеки отделен разход за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), предвиден за придобиване от кандидата, е представена обосновка за необходимостта от получаване на подкрепа за нейното изграждане и въвеждане, съгласно посоченото в т. 13.1 от Условията за кандидатстване, и
Разходите за изграждане на планираната по предложението фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) не надвишават пределната (максимална) стойност от 3 000 лева  без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии), и 
Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), и
Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции - 2 т.

Изпълнени са 4 или по-малко от горепосочените изисквания, като в следствие на корекциите общият размер на безвъзмездното финансиране е по-висок или равен на 75 000 лева - 1 т.

Изпълнени са 4 или по-малко от горепосочените изисквания, като в следствие на корекциите общият размер на безвъзмездното финансиране е по-нисък от 75 000 лева -  0 т.
2.00
III. Група
Финансови ограничения и ограничения, произтичащи от Условията за кандидатстване:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране по предложението за изпълнение на инвестиция е по-нисък или равен на 1 000 000 лева.
Не
2.
Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ надвишава, както следва:
- за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;

- за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;

- за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;

- за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Не
3.
В случаите когато предложението за изпълнение на инвестиция предвижда дейности в Югозападен район за планиране, интензитетът на заявеното безвъзмездно финансиране е по-нисък или равен на следните процентни стойности от общите допустими разходи, заявени от кандидата по предложението, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

- микро- и малки предприятия: 50%;

- средни предприятия: 45%;

- малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 35%.
Не
4.
В случаите когато предложението за изпълнение на инвестиция предвижда дейности извън Югозападен район за планиране, интензитетът на заявеното безвъзмездно финансиране е по-нисък или равен на следните процентни стойности от общите допустими разходи, заявени от кандидата по предложението, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
- микро-, малки и средни предприятия: 50%;

- малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 45%.
Не
12.00
Праг за преминаване:
37.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.