Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
КРИТЕРИИ
20.00
Критерий Максимален праг
60.00
1.
Проектът има надобщинско значение
15.00
2.
Проектът предвижда дейности/мерки, които предоставят възможности за нова за територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-историческото наследство за територията на МИГ или за населеното място, в което се реализира
10.00
3.
Проектът включва участието на лица от уязвими общности, в т.ч. роми и/или деца и младежи до 29 г. възраст и/или лица с увреждания
9.00
4.
Проектът включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното наследство
8.00
5.
Дейностите предвиждат разнообразяване на  туристическите дейности или създаване на нов туристически продукт/услуга
7.00
6.
Проектът е свързан с развитие на културен или екологичен туризъм
6.00
7.
Проектът надгражда резултатите от предишен проект
5.00
20.00
Праг за преминаване:
60.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.