Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерий за оценка
10.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проектът води до развитие на обща териториална идентичност и/или общ териториален имидж на територията
20.00
2.
Проектът въвлича местната общност в дейности по опазване на околната среда. (Доброволци, включили се в инициативи за почистване на бреговете)
15.00
3.
Проектът води до съхраняване на местното природно и/или културно наследство
20.00
4.
Проектът води до ограничаване на замърсяването на водните обекти.
25.00
5.
Проектът е за проучване на състоянието във и около водните екосистеми
10.00
6.
Проектът е насочен срещу бракониерството в язовирите и реките на РО
10.00
10.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.