Критерии за оценка

I. Група
Оценка за качество
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектът допринася за постигането на целите на процедурата.
Да
2.
Бюджетът на проектното предложение е попълнен съгласно изискванията и указанията, посочени в съответния раздел на условията за кандидатстване.
Да
3.
Исканото финансиране (безвъзмездна финансова помощ) се отнася само за допустими разходи.
Да
4.
Общата стойност на допустимите разходи не надхвърля максималния размер на БФП, определен по процедурата, съгласно условията за кандидатстване.
Да
5.
Стойността на отделните дейности е определена въз основа на анализ на остойностяването, съгласно изискванията на условията за кандидатстване.
Да
6.
Графикът за изпълнение на дейностите е съобразен с максималния срок за изпълнение на дейностите, указан в условията за кандидатстване.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.