Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Проектни предложения, които се реализират в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка
0.00
Критерий Максимален праг
40.00
1.
1.1. Проектни предложения, които се реализират в рамките на землището на населено място, в което е възникнала епизоотична обстановка  - 40 точки
1.2. Проектни предложения, които се реализират в рамките на община, в която е възникнала епизоотична обстановка - 30 точки
1.3. Проектни предложения, които се реализират в рамките на административна област, в която е възникнала епизоотична обстановка - 20 точки
40.00
II. Група Праг за преминаване
Проектни предложения, които се реализират в райони с по-висок риск от епизоотии
0.00
Критерий Максимален праг
40.00
1.
1.1. Проектни предложения, които се изпълняват в области, в които броя отглеждани животни е над средния брой за страната  - 15 точки
1.2. Проектни предложения, които се изпълняват в области, в които броя отглеждани животни е под средния брой за страната  - 10 точки
1.3. Проектни предложения, които се изпълняват в области с по-висок риск от разпространение на заразни болести - 25 т. (за свине от области от част III) или 15 т. (за свине от области от част II) и 25 т. (за ДПЖ и птици)
40.00
III. Група Праг за преминаване
Проектни предложения, представени от земеделски стопани, чиито животновъдни стопанства са пострадали в резултат на усложнена епизоотична обстановка
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
1.1. Проектни предложения, представени от земеделски стопани с животновъдни обекти, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка в резултат на която са унищожени (убити) всички животни в съответния обект/и - 20 точки
1.2. Проектни предложения, представени от земеделски стопани с животновъдни обекти, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка в резултат на която са унищожени (убити) част от отглежданите животни на кандидата - 10 точки
20.00
10.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.