Критерии за оценка

I. Група
I. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Заявлението е подадено в ИСУН 2020 в срока определен в обявата.
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е по образец, съгласно Приложение № 1 от документите за информация.
Да
3.
Текстът на проектното предложение е на български език, с изключение на текстовете, за които се изисква информация на английски език.
Да
4.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата.
Не
5.
Когато Формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния/ните представител/и на кандидата е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а във формат .pdf. или друг формат, подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице/а.От текста на пълномощното/ите става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра.
Не
6.
Представено е Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай, че документите не се подават лично от кандидата или заповед на кмета за кандидати общини. Представя се във формат „pdf“.
Не
7.
Документите към Формуляра за кандидатстване са прикачени във формат ,,pdf“ или друг формат.
Да
8.
Документите качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Да
9.
Във Формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема информация.
Да
10.
Представени са всички изискуеми документи по подмярката.
Да
11.
Представена е Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ – Приложение № 1 от документи за попълване към условията за кандидатстване. Подписана и сканирана от кандидата във формат “pdf“, както и във формат “xls”.
Не
12.
Представено е копие на учредителен акт или устав, когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища. Представя се във формат „.pdf”. (не се изисква за кандидати общини)
Не
13.
Представено е Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване. Представя се във формат „.pdf” само от кандидати - юридически лица.
Не
14.
Представено е Решение на Общински съвет за кандидатстване по реда на настоящата процедура - в случай на проект с кандидат за подпомагане община. Представя се във формат „pdf“.
Не
15.
Представени са лицензии, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък. Представя се във формат „pdf“.
Не
16.
Представена е Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството. Представя се във формат „pdf“.
Не
17.
Представена е Справка за дълготрайните активи или инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване (важи за проекти, включващи инвестиции за закупуване на оборудване и/или обзавеждане и/или транспортни средства и/или мобилни обекти). Представя се във формат „pdf“.
Не
18.
Представен е Отчет за приходи и разходи за последната завършена финансова година. (Представя се, в случай, че отчета не е публикуван в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ) (когато е приложимо) . Представя се във формат „pdf“.
Не
19.
Представен е Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - Приложение № 2А и 2Б от Условията за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“.
Да
20.
Представен е Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 – Приложение № 3 от Условията за кандидатстване . Представя се във формат „pdf“.
Да
21.
Представено е Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му. Когато кандидат е ЮЛ, свидетелство за съдимост се предоставя и от членовете на колективния им управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, свидетелство за съдимост се представя от неговия представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата - ЮЛ. Представя се във формат „pdf“.
Да
22.
Представено е Удостоверение за наличие или липса на задължения на кандидата, по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК от Национална агенция по приходите, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на проектното предложение. Когато кандидат е ЮЛ, документът се предоставя и от членовете на колективния им управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, документът се представя от неговия представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата - ЮЛ. Представя се във формат „pdf“.
Да
23.
Представено е Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на проектното предложение. Когато кандидат е ЮЛ, документът се предоставя и от членовете на колективния им управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, документът се представя от неговия представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата - ЮЛ. Представя се във формат „pdf“.
Да
24.
Представена е Декларация за свързаност, съгласно приложение № 4 от Условията за кандидатстване.. Представя се във формат „pdf“.
Да
25.
Представена е Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 Закона за малките и средните предприятия по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката – Приложение № 5 от Условията за кандидатстване (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“.
Да
26.
Представена е Декларация за липса на основание за отстраняване – съгласно приложение № 6 от Условията за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“.
Да
27.
Представена е Декларация за липса на изкуствено създадени условия – Приложение № 7 от Условията за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“.
Да
28.
Представена е Декларация за липса или наличие за двойно финансиране по проекта – Приложение № 8 от Условията за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“.
Да
29.
Представена е Декларация за нередности – Приложение № 9 от Условията за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“.
Да
30.
Представена е Декларация съгласие и информираност за обработване на лични данни (по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни) по образец - Приложение № 10 от Условията за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“.
Да
31.
Представена е Декларация НСИ – Приложение № 11 от Условията за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“.
Да
32.
Представен е Договор за финансов лизинг, с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг. Представя се във формат „pdf“.
Не
33.
Представена е Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направеното от кандидата запитване за оферта съгласно приложение № 12 от условията за кандидатстване (не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки. Важи в случаите, когато разходът, за който се кандидатства с проектното предложение е включен в списък с референтни цени, публикуван към настоящата процедура или в случай, че разходът, за който се кандидатства не е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие” (Приложение № 10 от документи за информация), но възлагането на услугата на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, като в този случай се представя оферта за извършване на услугата от лицето, притежаващо съответните права (когато е приложимо); Представя се във формат „pdf“ и „xls” за КСС.
Не
34.
Представени са най-малко три съпоставими, независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 12 от условията за кандидатстване (не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки. Важи в случаите, когато кандидатът не провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160. Представя се във формат „pdf“ и „xls” за КСС.
Не
35.
Представени са най-малко три съпоставими независими индикативни оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата индикативни запитвания за оферти съгласно приложение № 12 от условията за кандидатстване (не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки. Оферентите прилагат декларация, че са информирани, че нямат предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на Министерски съвет от 01.07.2016 г. Важи в случаите, когато кандидатът провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160. Представя се във формат „pdf“ и „xls” за КСС.
Не
36.
Представени са документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо)
Не
37.
Представено е решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител (важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП и не прилага процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 160/2016 г. ), а когато избраната оферта не е с най-ниска цена - и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора. Представя се във формат „pdf“.
Не
38.
Представени са Предварителни или Окончателни договори за услуги, работи, доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки.
Не
39.
Представени са фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г, ведно с банкови извлечения
Не
40.
Представено е удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на сгради и/или друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf“.
Не
41.
Представено е Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите (когато е приложимо). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване на документа от съответния орган само в случаите, когато проектното предложение не включва строително-монтажни работи. В случай, че на етапа на кандидатстване е представен само входящ номер, комисията за оценка на проектните предложения ще изиска представяне на Решението преди приключване на оценката.
Не
42.
Представен е одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект" или „Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително- монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията.
Не
43.
Представен е документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по- малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя - и регистриран в съответната общинска служба по земеделие на Министерството на земеделието, храните и горите, в случаите на обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията.
Не
44.
Представено е Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията.
Не
45.
Представено е Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти
Не
46.
Представени са подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице - приложение № 13 от документи за попълване към указанията за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“ и „xls“.
Не
47.
Представено е съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти - недвижими културни ценности)
Не
48.
Представено е Удостоверение от Националния институт за недвижимо културно наследство за статута на обекта като недвижима културна ценност във връзка с предишната точка.
Не
49.
Представени са документи доказващи съответствие с критериите за подбор на проектите (когато е приложимо).
Не
50.
Представена е Декларация за минимални и държавни помощи - приложение № 14 от документи за попълване към указанията за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“
Да
51.
Представен е График за провеждане на планираните дейности с подпис/и, печат и сканиран (Приложение № 15 от документи за попълване към условия а кандидатстване). Представя се във формат „pdf“.
Не
52.
Представена е Обосновка на предвидените за закупуване артикули (брой и прогнозна стойност), с подпис/и, печат и сканиран. Представя се във формат „pdf“.
Не
53.
Представено е писмено становище от сценограф/художник или лице с друга подобна квалификация/ лица в областта на културата, музейно дело и др. /и, печат и сканирано.(В случай на закупуване на народни носии и/или друго сценично облекло, декор, реквизит и/или сценично оборудване). Представя се във формат „pdf“.
Не
54.
Представено е писмено становище от етнограф или лице с друга подобна квалификация/ лица в областта на културата, музейно дело и др./, относно значимостта на събитието за местната културна идентичност, с подпис/и, печат и сканирано. (В случай на организиране на фестивали, събори и други подобни събития). Представя се във формат „pdf“.
Не
55.
Представена е Справка за населението в населеното място/места, разположени на територията на община Попово с общо население над 200 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) където ще се изпълняват инвестициите по проекта, в случай че кандидатът заявява точки по критерии за подбор 3.
Не
II. Група
II. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ АНАЛИЗ РАЗХОДИ –ПОЛЗИ(ФИНАНСОВ АНАЛИЗ)
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представения Анализ разходи- ползи (финансов анализ) е по образец и е приложен в изискания формат. Кандидатът/законният представител на кандидата е подписал собственоръчно и подпечатал всяка страница на анализа.
Да
2.
Таблиците към Анализ разходи-ползи са изготвени по образец и представени в изискания формат.
Да
3.
Анализ разходи- ползи (финансов анализ) съдържа аргументи за устойчивост на дейността.
Да
4.
Разходите включени в проектното предложение са обосновани. Оценката е извършена въз основа на приложените и представени документи към формуляра за кандидатстване
Да
5.
Интензитетът на помощта, заявен от кандидата е в съответствие с представения Анализ „Разходи-ползи“.
Да
6.
Заявената от кандидата БФП е в съответствие с определения интензитет на помощта, съгласно Анализ „Разходи-ползи“.
Да
III. Група
III. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Допустимост на кандидата за предоставяне на финансова помощ съгласно изискванията на СВОМР за територията на МИГ - Попово
Да
2.
Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ- Попово.
Да
3.
Дейностите по проекта съответстват с обхвата и условията по съответната мярка от СВОМР за територията на МИГ - Попово.
Да
4.
Кандидатът ЮЛ има седалище и адрес на управление, съгласно изискванията на СВОМР за територията на действие на МИГ - Попово.
Да
5.
Кандидатът/получателят на финансова помощ, отговаря на следните изисквания:
1. не е осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. не е осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.;
4. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. не е установено с акт на компетентен орган, че:
а) е представил/а документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;
б) не е предоставил/а изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;
6. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
7. не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
8. не е обявен в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, не съм в процедура по ликвидация, не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не съм преустановил дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – не се намирам в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен;
 9. не е установено, че не е изпълнил/а разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ.
10. не е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата МИГ, свързани с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР.
Да
6.
Представляващ по закон или пълномощие или всеки член на управителния съвет на юридическо лице с нестопанска цел:
1. Не е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с представляващ по закон и/или пълномощие, с член на управителния или контролен орган на местната инициативна група или кмета на съответната община на територията на МИГ.
2. Не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не съм свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
3. Не е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ.
Да
7.
Проектното предложение съответства на изискванията относно продължителност на изпълнението, съгласно Насоките за кандидатстване. Времевият график на проекта попада в периода на действие на СВОМР.
Да
8.
Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите, посочени в Условията за кандидатстване.
Да
9.
Минималният размер на допустимите разходи за проектното предложение  е не-по малък от 977,90 лева.
Да
10.
Максималният размер на допустимите разходи на проектното предложение е до 50 000 лева.
Да
11.
Минималният размер на БФП е както следва:
-	За проекти негенериращи приходи – 100 % от допустимите разходи или 977,90 лв.
-	За проекти генериращи приходи – 70 % от допустимите разходи или 684,53 лв.
Да
12.
Максималният размер на БФП е както следва:
-	За проекти негенериращи приходи – 100 % от допустимите разходи или 50000 лв.
-	За проекти генериращи приходи – 70 % от допустимите разходи или 35 000 лв.
Да
13.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР за територията на МИГ – Попово и Условията за кандидатстване.
Да
14.
Кандидатът е Възложител по ЗОП и са спазени определените минимални и максимални прагове определени в насоките за кандидатстване.
Да
15.
В проектното предложение са включени разходи, които са:
1.	инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2.	други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приоритетите нна стратегията за ВОМР;
3.	определени в Постановление № 189 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 189“
Да
16.
Проектното предложение не включва финансиране от ЕЗФРСР на разходи:
1.	за лихви по дългове;	
2.	за закупуването на незастроени и застроени земи на пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
3.	за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
4.	за обикновена подмяна и поддръжка;
5.	за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
6.	за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив;
7.	за режийни разходи;
8.	за застраховки;
9.	за закупуване на оборудване втора употреба;
10.	извършени преди 1 януари 2014 г.;
11.	за принос в натура;
12.	за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
13.	за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
14.	извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
15.	за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ;
16.	надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтните разходи;
17.	определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15.
Да
17.
Проектното предложение не включва за финансиране недопустими разходи, определени в Постановление № 189.
Да
18.
Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане са извършени не по-рано от 01 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
Да
19.
Установено е , че разходите са необходими, обосновани и основателни за изпълнение на проекта.
Да
20.
За проектното предложение е/не е направено предложение за корекция в бюджета. Попълва се Таблица 1 - одобрен размер на допустимите разходи. Приложение 10 от Документи за информация към Условия за кандидатстване
Не
21.
Налага се корекция в бюджета на проекта поради:
а) наличие на недопустими дейности и/или разходи;
б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
в) дублиране на разходи;
г) неспазване на други изисквания за допустимост от условията за кандидатстване;
д) несъответствие с правилата за държавните помощи;
е) неоснователност на разходите.
Да
IV. Група
ІV. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е представил Декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма
Да
2.
В публичния модул в ИСУН липсват данни за двойно финансиране
Да
V. Група
V. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление) и представена декларация от кандидата. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22)
Да
VI. Група
VI. ПРОВЕРКА ЗА МИНИМАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е в режим „Не помощ“ и е за изпълнение само на нестопански дейности.
Не
2.
Финансовото подпомагане представлява „минимална помощ“ при условията на Регламент (EC) 1407/2013. 
Не
3.
Кандидатът е попълнил и представил Декларация за минимални и държавни помощи Приложение № 14 от документи за попълване към условията за кандидатстване.
Да
4.
Проектното предложение отговаря на условията на Регламент (EC) 1407/2013. 
Проверява се прагът на помощта в: Информационната система "Регистър на минималните помощи", Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 2007-2013 (ИСУН), Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), Търговския регистър и чрез Декларацията за минимални помощи.
Да
5.
Финансовата помощ за един кандидат в условията на чл. 2, пар. 2 на Регламент (EC) 1407/2013 (едно и също предприятие), заедно с другите получени минимални помощи и съгласно изискванията на чл. 5 на Регламент (EC) 1407/2013, не надхвърлят левовата равностойност на 200 000 евро (100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка) за период от три последователни години, включително текущата.
Да
VII. Група
VІI. ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ (когато е приложимо)
Критерий Води до отхвърляне
1.
Съгласно Протокола от посещение на място – Приложение № 7 от Документите за информация, изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни.
Да
VIII. Група
VIII. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектът показва постигане на една или повече от целите на СВОМР чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности.
Да
2.
Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че кандидатът отговоря на критериите за допустимост и съответствие
Да
IX. Група
IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост.
Да

Инструкции за оценка

Описание Файл
Контролен лист за административно съответствие и допустимост

Приложение 2 Критерии за административно съответствие и допустимост по мярка 21.doc

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.