Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
КАЧЕСТВО НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
0.00
Критерий Максимален праг
25.00
1.
Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати

- Формулираните цели на проектното предложение са в съответствие със специфични характеристики на мястото, образователните институции, образователната среда, участниците в образователния процес, заинтересованите страни и адресират конкретни проблеми на целевите групи.
- Налице е съответствие между описанието на планираните дейности и очакваните резултати за всяка дейност.
- За всяка от планираните дейности е описан принос към конкретен индикатор/и по процедурата.
- Планът за изпълнение отразява логическата връзка и/или последователност на планираните дейности и очакваните резултати/индикатори.

Всички от посочените по-горе критерии са изпълнени - 10 точки
Три от посочените по-горе критерии са изпълнени - 7 точки
Два от посочените по-горе критерии са изпълнени - 4 точка
Един от посочените по-горе критерии е изпълнен - 1 точка
10.00
2.
Обхватност на проектното предложение

Проектното предложение обхваща всички допустими  дейности - 15 точки
Проектното предложение обхваща дейност 1 и още две от другите допустими дейности - 10 точки
Проектното предложение обхваща дейност 1 и още една от другите допустими дейности - 5 точки
Проектното предложение обхваща само дейност 1 или комбинации, различни от горните три - 1 точка
15.00
II. Група Праг за преминаване
ПАРТНЬОРСТВО
0.00
Критерий Максимален праг
30.00
1.
Партньорство в проектното предложение

Партньорството в проектното предложение обхваща: 

- поне една детска градинa или училище с висока концентрация на уязвими групи (група 4 и/или група 5 от Приложение 6а на Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование и поне една детска градина или училище без или с по-ниска концентрация на уязвими групи (група от 1 до 3 от приложение 6а на Наредбата) от различни общини в рамките на компонента, и 2 или повече участници в партньорството, различни от детска градина или училище - 10 точки
- поне една детска градинa или училище с висока концентрация на уязвими групи (група 4 и/или група 5 от Приложение 6а на Наредбата и поне една детска градина или училище без или с по-ниска концентрация на уязвими групи (група от 1 до 3 от Приложение 6а на Наредбата) от една община в рамките на компонента и 2 или повече участници в партньорството, различни от детска градина или училище - 7 точки
- поне една детска градинa или училище с висока концентрация на уязвими групи (група 4 и/или група 5 от Приложение 6а на Наредбата  и поне една детска градина или училище без или с по-ниска концентрация на уязвими групи (група от 1 до 3 от приложение 6а на Наредбата) от различни общини в рамките на компонента и още 1 друг участник в партньорството, различен от детска градина или училище - 4 точки
- поне една детска градина или училище с висока концентрация на уязвими групи (група 4 и/или група 5) от Приложение 6а на Наредбата и поне една детска градина или училище без или с по-ниска концентрация на уязвими групи (група от 1 до 3 от Приложение 6а на Наредбата) от една община в рамките на компонента и още 1 друг участник в партньорството, различен от детска градина или училище - 1 точка
10.00
2.
Методика за съвместна работа и ангажираност на участници в образованието и заинтересовани страни от интеркултурното образование

Представената методика включва:
-а) общински програмен и/или планов документ или акт, в който са заложени мерки за десегрегация на образователни институции и за предотвратяване и недопускане на вторична сегрегация и/или за образователна интеграция на маргинализирани групи, като роми и/или за насърчаване и развитие на интеркултурно образование; 
-б) адаптирана училищна политика/ програма/план за интеркултурно образование на кандидат/партньор в проекта – училище/детска градина;
-в) мерки и съвместни действия за интеркултурна комуникация на деца и ученици, чийто майчин език не е български и техните родители с такива, чийто майчин език е български в мултикултурна класна стая/ в училищна среда по две и повече образователни направления от учебния план и учебната програма;
-г) мерки и съвместни действия за интеркултурна комуникация на деца и ученици, чийто майчин език не е български и техните родители с такива, чийто майчин език е български извън училищната среда (вкл. в детски градини) в две и повече различни направления от сферата на изкуството (вкл. литература, театър, музика, танци, изобразително изкуство, дизайн), спорта, науката (природни, хуманитарни, др.), технологиите (вкл. дигитални).
-д) проследяване резултатите на обхванатите деца и ученици, чийто майчин език не е български и на тези, чийто майчин език е български /сравнителен анализ в рамките на учебна година, в рамките на проекта.
-е) проследяване на удовлетвореността на деца и ученици, родителите им, педагогическите специалисти, непедагогическия персонал, заинтересованите страни от участието им в дейности за интеркултурно образование в рамките на проекта. 

Представената методика включва: всички от посочените по-горе условия - 20 точки
Представената методика включва: пет от посочените по-горе 6 условия - 15 точки
Представената методика включва: четири от посочените по-горе 6 условия - 10 точки
Представената методика включва: три от посочените по-горе 6 условия - 5 точки
Представената методика включва: до две от посочените по-горе 6 условия - 1 точка
20.00
III. Група Праг за преминаване
ОЦЕНКА НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ
0.00
Критерий Максимален праг
30.00
1.
Обхват на целевите групи 

- Броят на децата и учениците от уязвими групи е равен или по-голям с не повече от 15% от обхванатите деца и ученици от неуязвими групи - 10 точки
- Броят на децата и учениците от уязвими групи е по-голям с не повече от 16%-30% от обхванатите деца и ученици от неуязвими групи - 7 точки
- Броят на децата и учениците от уязвими групи е по-голям с не повече от 31%-50% от обхванатите деца и ученици от неуязвими групи - 5 точки
- Броят на децата и учениците от уязвими групи е по-голям с не повече от 51%-70% от обхванатите деца и ученици от неуязвими групи - 3 точки
- Броят на децата и учениците от уязвими групи е по-голям с повече от 71% от обхванатите деца и ученици от неуязвими групи - 1 точка
10.00
2.
Обхват на децата и учениците, чийто майчин език не е български, от училищата/детските градини с висока концентрация на уязвими групи, включени в проектното предложение

Обхванатите в дейности деца и ученици, чийто майчин език не е български, от съответното/ата училище/детска градина, е над 80% от всички деца/ученици, чийто майчин език не е български, които се обучават в училището/детската градина - 10 точки
Обхванатите в дейности деца и ученици, чийто майчин език не е български, от съответното/ата училище/детска градина, е между 61%-80% от всички деца/ученици, чийто майчин език не е български, които се обучават в училището/детската градина - 7 точки
Обхванатите в дейности деца и ученици, чийто майчин език не е български, от съответното/ата училище/детска градина, е между 41%-60% от всички деца/ученици, чийто майчин език не е български, които се обучават в училището/детската градина - 5 точки
Обхванатите в дейности деца и ученици, чийто майчин език не е български, от съответното/ата училище/детска градина, е между 21%-40% от всички деца/ученици, чийто майчин език не е български, които се обучават в училището/детската градина - 3 точки
Обхванатите в дейности деца и ученици, чийто майчин език не е български, от съответното училище/детска градина, е не повече от 20% от всички деца/ученици, чийто майчин език не е български, които се обучават в училището/детската градина - 1 точка
10.00
3.
Обхват на целеви групи по образователни институции и етап на образование

В проектното предложение са обхванати деца от предучилищното образование и ученици от училищното образование (начален/прогимназиален етап на основното образование) от детски градини и училища съгласно Условията за кандидатстване - 5 точки
В проектното предложение са обхванати само деца от предучилищното образование от детски градини или само ученици от училищното образование (основно и/или гимназиално) или деца от предучилищното образование и ученици от училищното образование (гимназиално) съгласно Условията за кандидатстване - 1 точка
5.00
4.
Ангажираност на родителите на децата и учениците, участници в проекта 

В проектното предложение са включени както родители на деца и ученици, чийто майчин език не е български, така и родители на деца и ученици чийто майчин език е български от училищата/детските градини – кандидати/партньори по проекта - 5 точки
В проектното предложение са включени родители само на деца и ученици, чийто майчин език не е български от училищата/детските градини – кандидати/партньори по проекта - 3 точки
В проектното предложение са включени родители само на деца и ученици чийто майчин език е български от училищата/детските градини – кандидати/партньори по проекта - 1 точка
5.00
IV. Група Праг за преминаване
РЕГИОНАЛНА ПРИОРИТИЗАЦИЯ/ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Проектното предложение ще се изпълнява:
- само на територията на Северозападен район за планиране и/или Северен централен район за планиране и/или Североизточен район за планиране (за Компонент 1)  или
-  на територията на Югозападен район за планиране, едновременно извън област София-град и в област София-град (за Компонент 2) - 10 точки

Проектното предложение ще се изпълнява:
- едновременно на територията на Северна България (СЗР/СЦР/СИР) и Южна България (ЮИР/ЮЦР) (за Компонент 1) или само на територията на Югозападен район извън област София-град (за Компонент 2) - 5 точки

Проектното предложение ще се изпълнява:
- само на територията на Южна България (ЮИР/ЮЦР) (за Компонент 1) или 
- само на територията на Югозападен район само в област София-град (за Компонент 2) - 1 точка
10.00
V. Група Праг за преминаване
БЮДЖЕТ
0.00
Критерий Максимален праг
5.00
1.
Бюджетът не изисква корекции за намаление или технически корекции на планираните преки разходи - 5 точки
Бюджетът изисква корекция с намаление на планираните преки разходи до 3% вкл. - 4 точки
Бюджетът изисква корекция с намаление на планираните преки разходи над 3% до 6% вкл. - 3 точки
Бюджетът изисква корекция с намаление на планираните преки разходи над 6% до 10% вкл. - 2 точки
Бюджетът изисква корекция с намаление на планираните преки разходи повече от 10% - 1 точка
5.00
VI. Група
Финална ТФО след проверка на бюджет
Критерий Води до отхвърляне
1.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ след проверка на бюджета и корекция, когато е приложимо, е равен или по-висок от минималния размер на БФП съгласно Условията за кандидатстване.
Да
2.
Общият размер на помощта  „de minimis“, предоставяна по настоящата процедура на кандидат или партньор по проекта, заедно с други получени помощи за едно и също предприятие, не надхвърля сумата,  определена  в регламента относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis  за период от три години (три предходни години).
Да
51.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.