Критерии за оценка

I. Група
ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е изготвено в правилния Формуляр за кандидатстване, одобрен по настоящата процедура, с попълнени всички раздели, за които е указано, че са задължителни.
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020 и е на български език, с изключение на т.1 полета „Наименование на проектното предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното предложение на английски език“, които следва да са попълнени на английски език  - подписан с КЕП и прикачен в ИСУН 2020.
Да
3.
Формулярът за кандидатстване е подаден в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата.
Да
4.
Представено е Нотариално заверено изрично пълномощно за подаване на проектното предложение или Заповед на кмета – при кандидат община
Да
5.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени в изискуемия формат
Да
6.
Документите, качени в ИСУН 2020, са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документьт е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Да
7.
Основната информация за проектното предложение е представена в изискуемия образец, съгласно Приложение № 1
Да
8.
Таблицата за допустимите инвестиции и дейности е представена в изискуемите формати по образец, съгласно Приложение № 2
Да
9.
Декларация съгласие и информираност за обработване на лични данни, съгласно ЗЗЛД е представена по образец, съгласно Приложение №3
Да
10.
Представен е учредителен акт или устав, или дружествен договор когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, включително читалищата (не е приложимо за кандидати общини).
Не
11.
Представено е Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му.
Да
12.
Представена е Представена е Декларация за нередности от представляващия/те кандидата, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата, по образец съгласно Приложение № 4
Да
13.
Представени са Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
Не
14.
Представен е Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг
Не
15.
Представен е Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец (Приложение №7). В ИСУН се прикачва сканирано копие на подписания документ във формат „pdf” или .jpg и електронен вариант на документа по образец (Приложение №7а) във формат „xls“ („xlsx“)
Да
16.
Представени са Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване или Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период.  (важи за проекти, включващи инвестиции за закупуване на оборудване и/или обзавеждане)
Не
17.
Представено е Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия. (когато кандидатът е юридическо лице с нестопанска цел, включително читалище).
Не
18.
Представено е Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда на настоящите условия (само за кандидат – община).
Не
19.
Представено е Решение на общинския съвет, че дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община.
Не
20.
Представена е Декларация по чл. 3 и 4 от ЗМСП и справката за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация, по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката по образец съгласно Приложение № 6 (за ЮЛНЦ, включително читалища).
Не
21.
Представени са Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, и други, свързани с проекта, извършени след 1 януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14, ведно с банкови извлечения.
Не
22.
Представена е Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи – с предложена цена от производителя/доставчика/строителя, когато кандидатът планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 или по Закона за обществените поръчки след сключване на договор за предоставяне на финансова помощ (когато документът е приложим).
Не
23.
Представени са Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо).
Не
24.
Представени са Предварителни или окончателни договори - за услуги, работи, доставки, обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки (по образец - Приложение №10) - за проектни предложения в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 7 и чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки.
Не
25.
Представена е Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро, с посочен ДДС (в приложимите случаи и при дейности). Документа се предоставя в случай, че разходът за който се кандидатства е наличен в публикувания списък с активите дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи. Кандидатът представя запитване за оферта по образец (Приложение № 9). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналния документ във формат „pdf”. За проектни предложения, които включват инвестиции за строително-монтажни работи, към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки (по образец Приложение №10) във формат „.pdf“ и "xls" („xlsx“); 
В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документи за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Не
26.
Представени са най-малко три съпоставими независими оферти, ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти в изискуемия образец съгласно приложение № 11, когато не са определени референтни стойности (във формат „pdf”). За проектни предложения, които включват инвестиции за строително-монтажни работи, към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки. За проектни предложения, които включват инвестиции за строително-монтажни работи, към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки във формат "xls" („xlsx“); 
В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица са представени документ за правосубектност съгласно националното им законодателство - във формат „pdf”;
В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документи за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Не
27.
Представено е Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта не е с критерий „най-ниска цена“ – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. Приложимо за кандидати, които не са възложители по ЗОП, или
Решение за определяне на стойността на разхода, за който се кандидатства, с включена обосновка за мотивите, обосновали избора.
Не
28.
Представена е Форма за наблюдение и оценка на проекти по подмярка 19.2-7.2– Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – по образец съгласно Приложение № 16
Не
29.
Представено е Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" по образец (Приложение №17).
Да
30.
Представена е Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ по образец (Приложение № 5).
Да
31.
Представена е Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА по образец (Приложение №8).
Да
32.
Представена е  Представен е Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (не се изисква за обекти посочени в чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост). Важи в случаите когато проекта ще се изпълнява върху имот собственост на кандидата..
и/или
Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 9 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж (за проектни предложения, които включват разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията). 
и/или
Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 9 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане (за проектни предложения, включващи разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения и строително-монтажни работи, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията). 
Не
33.
Представен е Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, за извършването на които се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията),
или
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, за извършването на които не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията).
За инвестиционни проекти, които включват обекти – недвижими културни ценности, се представя и графично и фотозаснемане на обекта и съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата. В случаите, когато е необходимо да се издаде съгласувателно становище от Министерство на културата за него може към датата на кандидатстване да се представи входящ номер на искане за издаване на съгласувателно становище.
Не
34.
Представено е Разрешение за строеж (за проектни предложения, които включват разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията). Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока  по Раздел 21 от настоящите условия. Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искането за издаване от съответния орган.
Не
35.
Представено е Становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (за проектни предложения, които включват разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията).
Не
36.
Представени са Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице. За инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, за дейности по реставрация количествените сметки трябва да са заверени от лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство. В ИСУН се прикачва сканирано копие на документа във формат „pdf” и електронен вариант на документа във формат „xls“ („xlsx“);
Не
37.
Представено е Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (за проектни предложения, които включват разходи за строително-монтажни работи, свързани с обекти които представляват недвижими културни ценности, за извършването на които се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
Не
38.
Представено е Удостоверение от Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), за статута на обекта като недвижима културна ценност (не се представя за дейности включващи обекти, които представляват ново строителство). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
Не
39.
Представено е Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията (за проектни предложения, които включват разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане).
Не
40.
Представено е Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено в рамките на две години преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (когато е приложимо).
Не
41.
Представен е Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице (когато инвестицията по проекта е част от технологичен процес)
Не
42.
Представен е Влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, респективно се съгласува планът/програмата/проекта.
Не
43.
Представена е Декларация за липса на основания за отстраняване - приложение към Заповед № РД 09-365 от 27.04.2020 г. на Ръководителя на УО на ПРСР по образец съгласно Приложение № 11
Да
44.
Представена е Декларация за наличие или липса на изкуствено създадени условия по образец съгласно Приложение №14
Да
45.
Представена е Декларация за наличие или липса на двойно финансиране по проекта по образец съгласно Приложение №13
Да
46.
Представена е Декларация за свързаност съгласно Заповед № 09-647/03.07.2019г. на Ръководителя на УО на ПРСР по образец съгласно Приложение №15
Не
II. Група
СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
За дейностите, свързани с реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях: 
Представена е Декларация от кмета на общината, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период седем години считано от датата на сключване на административния договор, във формат „pdf”.
Не
2.
За дейности, свързани с обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение: 
Представен е Документ за собственост от който да е видно, че обекта притежава статут на парк или градина. В случай, че в документа за собственост не е посочено, че обекта притежава статут на парк или градина се представя одобрен общ или подробни устройствен планове на урбанизираните територии, от които да е видно, че имотите са със статут на парк или градина, във формат „pdf”
Не
3.
За дейности, свързани с обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение: 
План схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за територията, която е включена в проектното предложение (ако е приложимо) , във формат „pdf”.
Не
4.
За дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства: 
Представена е Обосновка за необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга, във формат „pdf”.
Не
5.
За дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства: 
Представено е Положително становище от Министерството на труда и социалната политика по предложение на Агенцията за социално подпомагане, че инвестиционният проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект" и техническите спецификации на оборудването и/или обзавеждането, включени в проекта, отговарят на критериите и стандартите за местоположение и материална база, определени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, а когато социалните услуги са за деца, отговарят и на изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, по отношение на социалните услуги, които ще се разкрият (при разкриване на нова социална услуга) , във формат „pdf”
Не
6.
За дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства: 
Представено е Положително становище от Агенцията за социално подпомагане за бъдещо финансиране на социалните услуги като държавно делегирана дейност (за проекти за държавно-делегирани социални дейности) , във формат „pdf”
Не
7.
За дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства: 
Представена е Декларация за размера на получената държавна помощ - Приложение № 14, във формат „pdf”.
Не
8.
За дейности, свързани с реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност: 
Представено е Решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община, , във формат „pdf”
Не
9.
За дейности, свързани с реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност: 
Представено е Обследване за енергийна ефективност придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ и Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, във формат „pdf”
Не
10.
За дейности, свързани с реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства:
Представена е Декларация за минимална помощ съгласно приложение №15 към Условията за кандидатстване, във формат „pdf”
Не
11.
За дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони: 
Представена е Заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на основното общинско училище или средното общинско училище или обединено общиннско училище, или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута му и финансиращия орган, във формат „pdf”
Не
12.
За дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони: 
Представена е Заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинска детска градина или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детска градина, във формат „pdf”
Не
13.
За дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони: 
Представено е Копие на решение на Министерски съвет за безвъзмездното прехвърляне собствеността на съответния обект на общината, във формат „pdf”
Не
III. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е община Добричка
	
Не
2.
Кандидатът е читалище с регистрация на територията на МИГДобричка
Не
3.
Кандидатът ЮЛНЦ има седалище и адрес на управление, съгласно изискванията на СВОМР на територията на действие на МИГ ДОБРИЧКА
Не
IV. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ ДОБРИЧКА
Да
2.
Дейностите по проекта съответстват с целите и обхвата на мярката от СВОМР за територията на МИГ ДОБРИЧКА
Да
3.
Продължителността на изпълнение на проектното предложение съответства на изискванията съгласно Условията за кандидатстване
Да
4.
Времевият график на дейностите по проекта попада в периода на действие на СВОМР
Да
5.
Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите, посочени в Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за съответната мярка от ПРСР и Условията за кандидатстване
Да
6.
Минимумът на общите допустими разходи е не по-малък от 10 000 лева
Да
7.
Максимумът на общите допустими разходи е не по-голям от 391 000 лева
Не
8.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР за територията на МИГ ДОБРИЧКА и Условията за кандидатстване
Не
9.
В проектното предложение са включени разходи, които са:
1.	инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2.	други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приоритетите нна стратегията за ВОМР;
3.	определени в Постановление № 189 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
Не
10.
Проектното предложение НЕ включва финансиране от ЕЗФРСР на разходи:
1.	за лихви по дългове;	
2.	за закупуването на незастроени и застроени земи на пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
3.	за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
4.	за обикновена подмяна и поддръжка;
5.	за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
6.	за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив;
7.	за режийни разходи;
8.	за застраховки;
9.	за закупуване на оборудване втора употреба;
10.	извършени преди 1 януари 2014 г.;
11.	за принос в натура;
12.	за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
13.	за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
14.	извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014г.;
15.	за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ;
16.	надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтните разходи;
17.	определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15.
Не
11.
Проектното предложение не включва за финансиране недопустими разходи, определени в Постановление № 189
Не
V. Група
ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма
Да
2.
В публичния модул в ИСУН липсват данни за двойно финансиране
Да
VI. Група
ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение и представена декларация от кандидата. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22):
Да
VII. Група
ПРОВЕРКА ЗА МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Финансовото подпомагане по проектното предложение не представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.
Не
2.
Кандидатът е попълнил декларация за минимални  и държавни помощи помощи 	
Не
VIII. Група
ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (когато е приложимо)
Критерий Води до отхвърляне
1.
Съгласно протокола от посещение на място, изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни
Не
IX. Група
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.