Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Проверка за окомплектованост на всички изискуеми документи по съответната процедура и съответствието им с изискванията
0.00
Критерий Максимален праг
0.00
1.
Бизнес план /по образец/
0.00
2.
Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП
0.00
3.
Независима оферта и/или извлечение от каталог на производител/оторизиран представител за всяка отделна инвестиция
0.00
4.
Най-малко две независими съпоставими оферти с цел определяне основателността на предложените предварителни разходи (ако е приложимо)	
0.00
5.
Документ за собственост на земята/сградата или договор за наем на помещенията, където ще се извършват СМР
0.00
6.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствията със ЗУТ/ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
0.00
7.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице
0.00
8.
Влязло в сила разрешение за строеж, издадено от съответната община или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено с копие от архитектурно заснемане
0.00
9.
Разрешение за поставяне на преместваеми обекти, съгласно разпоредбите на ЗУТ	
0.00
10.
Технологично описание на обектa за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, изготвени съгласно Наредба № 18
0.00
11.
Финансов план за изпълнение на проекта, включващ етапи на изпълнение и източници за финансиране на всеки един етап от проектното предложение
0.00
12.
Счетоводна справка и/или инвентарна книга за дълготрайните материални активи към датата на подаване на ФК, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена
0.00
13.
Отчет за приходи и разходи
0.00
14.
Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за последните 3 финансови години
0.00
15.
Отчет за заетите лица за последната приключила година, считано от датата на кандидатстване. При новорегистрирани кандидати за периода от регистрация до момента на кандидатстване
0.00
16.
Удостоверение за регистрация по реда на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
0.00
17.
Решение за съвместимостта на проекта с предметите и целите на опазване на защитените зони - за проекти с инвестиции в зони от Натура 2000
0.00
18.
Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и/или копие от решение по ОВОС
0.00
19.
Удостоверение за регистрация по чл.25 от Закона за рибарството и аквакулутрите
0.00
20.
Предварителен или окончателен договор и/или от нотариален акт (при кандидатстване за закупуване на земя)
0.00
21.
Технологичен проект с обосновка на съответствието на капацитета на инсталацията с енергийните нужди на стопанството (за инвестиции свързани с изграждане на ВЕИ)
0.00
22.
Енергиен одит или резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност на предприятие/промишлена система, съобразно изискванията на Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.
0.00
23.
Обосновка за необходимостта от закупуване на специализирано транспортно средство
0.00
24.
Подписан договор с избрания изпълнител с разбивка на разходите по дейности и платежни документи към него за извършени разходи преди подаване на Формуляра за кандидатстване
0.00
25.
Разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, съгласно изискванията и разпоредбите на Закона за водите
0.00
26.
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (ако е приложимо)
0.00
27.
Декларация , че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване – попълнена по образец
0.00
28.
Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г.. – попълнена по образец
0.00
29.
Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени на НСИ по служебен път – попълнена по образец
0.00
30.
Декларация за държавни помощи – попълнени по образец
0.00
31.
Декларация за административен и оперативен капацитет - попълнена по образец
0.00
32.
Декларация за нередност - попълнена по образец
0.00
33.
Декларация за липса на конфликт на интереси - попълнена по образец
0.00
34.
Декларация за свързаност - попълнена по образец
0.00
35.
Декларация по чл. 10, ал. 5 от регламент (ес) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство
0.00
36.
Декларация по чл.137 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
0.00
37.
Декларация за задължение да не се отглеждат и развъждат генетично модифицирани организми – попълнена по образец, подписана с КЕП
0.00
38.
Декларация за наличие на финансов капацитет на кандидата и партньорите (ако е приложимо)
0.00
39.
Актуална скица на имота
0.00
40.
Договор за покупка на патент или полезен модел или лицензионен договор - за разходи за ноу хау, патентни права и лицензи
0.00
II. Група Праг за преминаване
Подбор на проектни предложения за съответствие на същите със стратегията на МИРГ
10.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Вид на предприятието –  микро или малко
5.00
2.
Създаване на нови работни места :

- едно работно място - 1 точка
- от  2 до 5 работни места - 3 точки
- над 5 работни места - 5 точки
5.00
3.
Запазване на съществуващи работни места в аквакултурното стопанство
5.00
4.
Основна дейност от аквакултура  (за предходните три години поне 50% от приходите на кандидата са от аквакултурно производство)
15.00
5.
Достигане на положителна Нетна настояща стойност (ННС):

- до 3 години - 10 точки
- от 4 до 7 години - 8 точки
- от 8 до 10 години - 6 точки
10.00
6.
Подобряване на енергийната и/или ресурсната ефективност
5.00
7.
Подобряване на безопасността и условията на труд
5.00
8.
Модернизация или инвестиция в репродуктивно-производствения процес
5.00
9.
Инвестиция в рециркулационна система
10.00
10.
Цялата инвестиция е насочена в отглеждане на  видове с:
-  добър пазарен потенциал  
- много добър пазарен потенциал 
15.00
11.
Проекти попадащи в обхвата на „Натура 2000“
15.00
12.
Иновации в  стопанството
5.00
10.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.