Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта
3.80
Критерий Максимален праг
19.00
1.
Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви, данъци и амортизации – EBITDA – за последните три години, преди годината на кандидатстване

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е по-голям или равен на 0,15 - 7 точки
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието e по-голям или равен на 0,12 и по-малък от 0,15 - 6 точки
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието e по-голям или равен на 0,09 и по-малък 0,12 - 4 точки
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието e по-голям или равен на 0,06 и по-малък от 0,09 - 2 точки
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието e по-голям или равен на 0,03 и по-малък от 0,06 - 1 точка
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието e по-малък от 0,03 - 0 точки
7.00
2.
Производителност на кандидата за последните три приключили финансови години

Отчетен е ръст на производителността през 3-та г. спрямо 2-та г. и през 2-та г. спрямо 1-та г. - 3 точки
Отчетен е ръст на производителността само през 3-та г. спрямо 2-та г. или през 2 -та г. спрямо 1-та г. - 2 точки
Не е отчетен ръст на производителността нито през 3-та г. спрямо 2-та г. нито през 2 –та г. спрямо 1-та г. - 0 точки
3.00
3.
Приходи от износ за последните три приключили финансови години

Приходи от износ по-големи от 45% - 4 точки
Приходи от износ по-големи от 25% и по-малки или равни на 45% - 3 точки
Приходи от износ по-големи от 5% и по-малки или равни на 25% - 2 точки
Приходи от износ по-големи от 0% и по-малки или равни на 5% - 1 точка
Не са реализирани приходи от износ - 0 точки
4.00
4.
Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за последните три приключили финансови години и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

Средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили финансови години, умножена по 4 е по-голяма от стойността на заявените общи допустими разходи по проекта - 3 точки
Средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили финансови години, умножена по 5 е по-голяма от стойността на заявените общи допустими разходи по проекта - 2 точки
Средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили финансови години, умножена по 6 е по-голяма от стойността на заявените общи допустими разходи по проекта - 1 точка
Средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили финансови години, умножена по 6 е по-малка от стойността на заявените общи допустими разходи по проекта - 0 точки
3.00
5.
Коефициент на задлъжнялост спрямо последната финансова година 

Коефициент на задлъжнялост на предприятието за последната приключила финансова година по-малък или равен на 0,6 - 2 точки
Коефициент на задлъжнялост на предприятието за последната приключила финансова година по-голям от 0,6 и по-малък или равен на 0,8 - 1 точка
Коефициент на задлъжнялост на предприятието за последната приключила финансова година по-голям от 0,8 - 0 точки
2.00
II. Група Праг за преминаване
Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление
1.20
Критерий Максимален праг
6.00
1.
Инвестиционна дейност на кандидата за последните три приключили финансови години

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА (машини, производствено оборудване и апаратура) и ДНА (патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.) през последните три приключили финансови години на стойност по-голяма или равна на 60% от заявената безвъзмездната финансова помощ по проекта - 3 точки
Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА (машини, производствено оборудване и апаратура) и ДНА (патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.) през последните три приключили финансови години на стойност по-голяма или равна на 50% от заявената безвъзмездната финансова помощ по проекта - 2 точки
Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА (машини, производствено оборудване и апаратура) и ДНА (патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.) през последните три приключили финансови години на стойност по-голяма или равна на 40% от заявената безвъзмездната финансова помощ по проекта - 1 точка
Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА (машини, производствено оборудване и апаратура) и ДНА (патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.) през последните три приключили финансови години на стойност по-малка от 40%/от заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта, или
Кандидатът не е представил информация относно реализирани инвестиционни дейности през последните три приключили финансови години - 0 точки
3.00
2.
Внедрени машини/стандарти/системи за управление

Кандидатът е реализирал три или повече дейности свързани с въвеждане на машини, и/или международно признати стандарти, и/или СЕ маркировка, и/или съответствие на продуктите, и/или специализирани софтуерни системи за управление, и/или добри производствени практики - 3 точки
Кандидатът е реализирал две дейности в една или повече от горепосочените области - 2 точки
Кандидатът е реализирал една дейност в една от горепосочените области - 1 точка
Кандидатът не е реализирал подобни дейности или кандидатът не е представил необходимите документи в потвърждение за тяхното реализиране - 0 точки
3.00
III. Група Праг за преминаване
Ефект от изпълнението на проекта
2.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Вътрешна норма на възвръщаемост (N, N+1, N+2, N+3)

Вътрешна норма на възвръщаемост по-голяма или равна на 11% - 3 точки
Вътрешна норма на възвръщаемост по-голяма или равна на 9% и по-малка от 11% - 2,5 точки
Вътрешна норма на възвръщаемост по-голяма или равна на 7% и по-малка от 9% - 2 точки
Вътрешна норма на възвръщаемост по-голяма или равна на 5% и по-малка от 7% - 1,5 точки
Вътрешна норма на възвръщаемост по-голяма или равна на 3% и по-малка от 5% - 1 точка
Вътрешна норма на възвръщаемост по-малка от 3% - 0 точки
3.00
2.
Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3)

Нарастване на производителността спрямо последната приключила финансова година по-голямо от 5% - 3 точки
Нарастване на производителността спрямо последната приключила финансова година по-голямо от 3% и по-малко или равно на 5% - 2 точки
Нарастване на производителността спрямо последната приключила финансова година по-голямо от 1% и по-малко или равно на 3% - 1 точка
Нарастване на производителността спрямо последната приключила финансова година по-малко или равно на 1% - 0 точки
3.00
3.
Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3)

Изпълнението на проекта ще доведе до увеличаване на средните генерирани приходи от износ по-голямо или равно на 4% спрямо последната приключила финансова година - 2 точки
Изпълнението на проекта ще доведе до увеличаване на средните генерирани приходи от износ по-голямо от 0% и по-малко от 4% спрямо последната приключила финансова година - 1 точка
Изпълнението на проекта не води до увеличаване на средните генерирани приходи от износ на кандидата - 0 точки
2.00
4.
Повишаване на ефективността на производствените разходи (N+1, N+2, N+3)

Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо последната приключила финансова година е по-голямо от 4% - 2 точки
Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо последната приключила финансова година е по-голямо от 2% и по-малко или равно на 4% - 1 точка
Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо последната приключила финансова година е по-малко или равно на 2% - 0 точки
2.00
IV. Група Праг за преминаване
Приоритизиране на проекти
3.00
Критерий Максимален праг
15.00
1.
Тематично приоритизиране

Проектът се изпълнява в една от областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) - 5 точки:
−	мехатроника и чисти технологии; 
−	ИКТ и информатика; 
−	индустрия за здравословен живот и биотехнологии; 
−	нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Проектът НЕ се изпълнява в областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) - 0 точки
5.00
2.
Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях

Проектът предвижда инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях - 5 точки
Проектът НЕ предвижда инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях - 0 точки
5.00
3.
Устойчиво развитие

Проектът включва дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес - 5 точки
Проектът НЕ включва дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес - 0 точки
5.00
V. Група Праг за преминаване
Бюджет и ефективност на разходите
2.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Реалистичност на разходите по проекта

4 точки:
Изпълнени са всички изброени условия: 
Всички разходи са допустими. 
Всички разходи са ефективни, обосновани и съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение от гледна точка на постигане на основната цел на проекта. Посочени са минимални технически/функционални характеристики на предвидените за закупуване ДМА и ДНА; 
Всички разходи за активи, включени в бюджета на проектното предложение са реалистични (съпоставими с пазарните цени за аналогични активи), като за всички разходи за активи са представени по две оферти, които съответстват на минималните технически/функционални характеристики на предвидените за закупуване ДМА и ДНА.
Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени, спазени са допустимите прагове на разходите (където е приложимо) и не се налагат корекции в бюджета.

3 точки:
Изпълнени са минимум 3 от гореизброените условия, и в случай на извършване на корекции в бюджета основната цел на проекта е възможно да бъде постиганата.

2 точки:
Изпълнени са минимум 2 от гореизброените условия, и в случай на извършване на корекции в бюджета основната цел на проекта е възможно да бъде постиганата.

1 точка:
Изпълнено е само едно от условията, или не всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими и/или налице са разходи, които не съответстват на целите на проекта и/или на дейностите, предвидени за изпълнение и/или налице са разходи, които не са обосновани или реалистични – разходи за активи, за които кандидатът не е представил по две оферти и/или бюджетните пера не са коректно попълнени, но в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта е възможно да бъде постигната.

0 точки:
В бюджета на проектното предложение са включени недопустими и/или неефективни, и/или дублиращи се и/или некоректно попълнени разходи, което не позволява постигането на основната цел на проекта дори и в случай на извършване на промяна в бюджета/.

В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерия по раздел V.1. „Реалистичност на разходите по проекта“, то се отхвърля!
4.00
2.
Реалистичност на плана за действие по проекта

Плана за действие е реалистичен, изпълним, разработен за срока на изпълнение на проекта - 3 точки
Изпълнено е само едно от условията - 2 точки
 Не е изпълнено нито едно от условията - 0 точки
3.00
3.
Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за местно развитие

Проектното предложение осигурява обвързаност на резултатите с планираните дейности и заложени цели и гарантира устойчивост на резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за ВОМР - 3 точки
Проектното предложение гарантира устойчивост на резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за ВОМР - 1 точка
Проектното предложение няма ясно обоснована устойчивост на резултатите - 0 точки
3.00
VI. Група Праг за преминаване
Допълнителни специфични критерии към СВОМР определени от МИГ
8.00
Критерий Максимален праг
40.00
1.
Проект, свързан с въвеждането на нова за територията услуга или продукт за населението

Проектът е свързан с въвеждане на нова за територията на МИГ услуга или продукт за населението - 10 точки
Проектът НЕ е свързан с въвеждане на нова за територията на МИГ услуга или продукт за населението - 0 точки
10.00
2.
Проект, свързан с развитие на типичен за територията продукт и рекламиращ територията

Проектът е свързан с развитие на типичен за територията на МИГ продукт и рекламиращ територията - 10 точки
Проектът НЕ е свързан с развитие на типичен за територията на МИГ продукт и НЕ рекламира територията - 0 точки
10.00
3.
Проектът включва инвестиция, която е свързана с опазване на околната среда, намаляване на вредните емисии и опазване на водните ресурси и почвата.

Проектът включва инвестиция, която е свързана с опазване на околната среда, намаляване на вредните емисии и опазване на водните ресурси и почвата - 10 точки
Проектът НЕ включва инвестиция, която е свързана с опазване на околната среда, намаляване на вредните емисии и опазване на водните ресурси и почвата - 0 точки
10.00
4.
Проектът отговаря на целите на мярката на ОПИК 2014 – 2020 и на целите и мярката по стратегията за ВОМР и е насочен към повишаване на експорта на предприятието.

Проектът отговаря на целите на мярката на ОПИК 2014 – 2020 и на целите и мярката по стратегията за ВОМР и е насочен към повишаване на експорта на предприятието - 10 точки
Проектът отговаря на целите на мярката на ОПИК 2014 – 2020 и на целите и мярката по стратегията за ВОМР, но не е насочен към повишаване на експорта на предприятието - 5 точки
Проектът не отговаря на целите на мярката на ОПИК 2014 – 2020 и на целите и мярката по стратегията за ВОМР - 0 точки
В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерия, то се отхвърля!
10.00
20.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.