Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности:
15.00
Критерий Максимален праг
95.00
1.
1.1.Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства - 80т.;1.2. Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура - 80т.; 1.3.Проектът включва  инвестиции в други допустими дейности - 60т.;
80.00
2.
2. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове:
5.00
3.
3. Проектът включва дейности и инвестиции свързани с предоставяне на услуги за уязвимите групи:
5.00
4.
4. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства:
5.00
15.00
Праг за преминаване:
95.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.