Критерии за оценка

I. Група
Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е изготвено в правилния Формуляр за кандидатстване, одобрен по настоящата процедура, с попълнени всички раздели, за които е указано, че са задължителни.
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020 и е подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице с КЕП на физическото лице автор или с титуляр юридическото лице кандидат.
Квалифицираният електронен подпис за подаване на проектното предложение е валиден към датата на кандидатстване и е с титуляр и автор - физическото лице, което е официален представител на кандидата или с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния представител на предприятието-кандидат
или с титуляр и автор - упълномощеното физическо лице или с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е упълномощеното физическо лице или с титуляр юридическо лице, различно от кандидата, но изрично упоменато в представеното към проектното предложение пълномощно, като автор на подписа в този случай следва да е физическото лице-официален представител на упълномощеното юридическо лице.
Да
3.
Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване – попълнена по образец (Приложение 10) – датирана, подписана на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.
Да
4.
Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. към Условия за кандидатстване, попълнена по образец (Приложение 11 към Условията за кандидатстване) и датирана, подписана на хартиен носител от всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), сканирана и прикачена в ИСУН 2020.
Да
5.
Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение 12) – датирана, подписана на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.
Да
6.
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 13) – датирана, подписана на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях..
Да
7.
Бизнес планът е изготвен в правилния образец във формат EXCEL, одобрен по настоящата процедура (Приложение 9), с попълнени всички таблици, за които е указано, че са задължителни – прикачен в ИСУН. 
Бизнес планът се представя във формат EXCEL без да е необходимо подписването му с КЕП, съдържанието му се удостоверява с подписването на формуляра за кандидатстване с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице .В случай, че Бизнес планът не е представен в изискуемия образец или не са попълнени всички таблици, същият не може да бъде допълнително изискван от кандидатите и проектното предложение ще бъде отхвърлено, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ.
Да
8.
Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за последната приключила финансова година - прикачено в ИСУН 2020.
Кандидати, които имат приключена финансова година и са осъществявали дейност през тази година, но нямат реализирани приходи през нея, следва да предоставят Удостоверение/документ от НСИ, от което да е видно, че НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната информация за последната приключила финансова година. По отношение на тези кандидати съответствието с изискването ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване.
По отношение на кандидати, които нямат приключена финансова година или не са осъществявали дейност през последната финансова година , съответствието с изискването ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване.
Да
9.
Две оферти за всяка отделна инвестиция в активи – ДМА и ДНА, с предложена цена - прикачени в ИСУН 2020.
Не
10.
Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА – попълнена по образец – Приложение 8 - прикачена в ИСУН 2020.
В случай, че в представената Техническа спецификация не е посочен актив, заложен в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване), и/или не са посочени минимални технически и/или функционални характеристики на предвиден за закупуване актив, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите единствено на тези основания, като съответният актив ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от Оценителната комисия.
В случай, че не е представена Техническа спецификация (Приложение 8) или не е представена в изискуемия образец, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите и проектното предложение ще бъде отхвърлено, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ.
Не
11.
Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП (ако е приложимо) - прикачено в ИСУН 2020. В случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва с КЕП от всяко от тях и се прикачва в ИСУН 2020.
Пълномощното се попълва, датира и подписва на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и пълномощното се подписва от всяко от тях. След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения носител, пълномощното следва да се сканира и да се прикачи в ИСУН 2020.
От пълномощното следва да е видно, че лицето е упълномощено да представлява кандидата към датата на кандидатстване за подаване на проектното предложение по процедурата.
Документът не е задължителен за всички кандидати, а се изисква в случай че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е официален представител на предприятието да подаде проектното предложение с КЕП.
Да
12.
Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти - прикачена в ИСУН 2020. Документът е незадължителен и непредставянето му няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но оценката на допустимостта на разходите за ДМА и ДНА ще бъде извършвана съгласно стойностния праг на същественост, определен съответно в чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО.
Не
13.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три приключени финансови години - прикачен в ИСУН 2020 - прикачен в ИСУН 2020. 
В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към датата на кандидатстване и са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
Да
14.
Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за последните три приключени финансови години - прикачени в ИСУН 2020. В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към датата на кандидатстване и са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Документите следва да бъдат представени във формат идентичен на този, в който са подадени към Националния статистически институт, като част от Годишния отчет за дейността на предприятието.
Да
15.
Счетоводен баланс за последните три приключени финансови години  (индивидуален) - прикачен в ИСУН 2020.
В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към датата на кандидатстване и са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Документите следва да бъдат представени във формат идентичен на този, в който са подадени към Националния статистически институт, като част от Годишния отчет за дейността на предприятието.
Да
16.
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за последните три приключени финансови години - прикачена в ИСУН 2020. 
В случай, че посочените документи са оповестени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към датата на кандидатстване и са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
Да
17.
Валиден сертификат за вече приложения стандарт за управление на предприятието, който е обект на ре-сертификация, който не е изтекъл към датата на подаване на проектното предложение (приложимо, в случай че по проектното предложение са включени дейности за ре-сертификация) - прикачен в ИСУН 2020.
За да се считат за валидни сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или издадени в съответствие с разпоредбите на чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Не
18.
В случаите, когато кандидатът е заявил въведени международно признати стандарти, и/или СЕ маркировка, и/или съответствие на продуктите, и/или добри производствени практики, и/или специализирани софтуерни системи за управление (съгласно т. 11 от Формуляра за кандидатстване), той следва да представи поне един от следните документи прикачени в ИСУН 2020:
- сертификат, който е валиден към датата на кандидатстване - когато кандидатът е заявил наличие на въведени стандарти за качество, други международно признати стандарти или системи за управление;
- декларация или сертификат за съответствие или протоколи от изпитване на произведени продукти, за които е въведена CE маркировката - когато кандидатът е заявил въведени СЕ маркировки;
- документи, издадени съгласно нормативната уредба, поставяща изискванията по отношение на добри производствени практики в областите, в които те се прилагат, а именно: хранително-вкусова промишленост (вкл. производство на опаковки влизащи в контакт с храни), фармация, козметична промишленост и производството на ветеринарно-медицински продукти - когато кандидатът е заявил наличие на въведени добри производствени практики;
- лицензионни договори предоставящи конкретни права на кандидата по отношение на съответната специализирана софтуерна система и/или договор с доставчика/производителя на конкретната система за нейното въвеждане, чието успешно изпълнение е удостоверено с приложен към договора приемо-предавателен протокол и/или ръководство отнасящо се до въвеждането на специализираната софтуерна система при конкретния кандидат – когато кандидатът е заявил въведени специализирани софтуерни системи за управление.
Документите са незадължителни, но са необходими за техническата и финансова оценка на проектните предложения – не представянето на съответните документ/и няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но кандидатът може да получи по-малък брой точки или да не получи точки по критерий „Внедрени стандарти и системи за управление“
Общите ръководства, описващи какво представлява компютъризираната система и какви са нейните функционални възможности, не следва да се считат за документ, удостоверяващ наличието на въведена такава система при конкретния кандидат.
За да се считат за валидни сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или издадени в съответствие с разпоредбите на чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Не
II. Група
Критерии за оценка на допустимостта на кандидата
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът има постоянен адрес, седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
Да
2.
Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
Да
3.
Кандидатът е малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия
Да
4.
Кандидатът е пряко отговорен за изпълнението на дейностите по проекта, а не действа в качеството на посредник
Да
5.
Кандидатът има минимум три приключени финансови години: 2017, 2018 и 2019 г.
Да
6.
В случаите, когато кандидатът е малко предприятие е реализирал общо през последните три приключени финансови години нетни приходи от продажби равни на или надвишаващи 750 000 лв.
Да
7.
В случаите, когато кандидатът е средно предприятие е реализирал общо през последните три приключени финансови години нетни приходи от продажби равни на или надвишаващи 3 000 000 лв.
Да
8.
Кандидатът оперира в секторите на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП), както следва:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: 
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ 
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“ 
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ 
J60 „Радио- и телевизионна дейност“ 
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.
Да
9.
Основната дейност на кандидата или дейността, за която кандидатства за финансиране, не е в някоя от следните области: 
а) сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;
б) сектора на първично производство на селскостопански продукти;
в) преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
−	когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
−	когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производи¬тели;
Да
10.
Проектното предложение не съдържа дейности за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение.
Да
11.
Помощта не се предоставя за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа.
Да
12.
Помощта не е поставена в зависимост от преференциално използване на национални продукти спрямо вносни такива.
Да
13.
Кандидатът не е предприятие, извършващо основната си икономическа дейност или кандидатстващо за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
Да
14.
Кандидатът не е малко или средно предприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за функциониране на ЕС, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение 3).
Да
15.
Кандидатът не е предприятие, извършващо основната си икономическа дейност или кандидатстващо за финансиране на дейности, съгласно Класификацията на икономическите дейности – 2008 /КИД 2008 – Приложение 4 към Условията за кандидатстване/ в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”, както следва: 
•	10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
•	10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
•	10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
•	10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
•	10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
•	10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
•	10.81. „Производство на захар”;
•	10.83 „Преработка на кафе и чай”;
•	10.9 „Производство на готови храни за животни”;
•	11.01. „Производство на спиртни напитки”;
•	11.02. „Производство на вина от грозде”;
•	11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
•	11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;
•	11.06. „Производство на малц”.
Да
16.
Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, а именно:
Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ в случай че:
a) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;
в) са в процедура по ликвидация;
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си;
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 
з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатите са установени и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията или задължението не е по акт, който не е влязъл в сила или размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;
л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
м) лицата, които представляват кандидата, са правили опит да:
i) повлияят на вземането на решение от страна на МИГ/УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация,
или
ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
н) лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда и не са реабилитирани за:
i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна.
o) лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
р) е установено, че:
i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
ii) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Да
17.
Кандидатът не е предприятие, за което е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.
Да
III. Група
Критерии за оценка на допустимостта на проекта
Критерий Води до отхвърляне
1.
Изпълнението на проекта води до постигане на заложените цели в одобрената стратегия за местно развитие и постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на територията на МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.
Да
2.
Продължителността на проекта не надхвърля 18 (осемнадесет) месеца.
Да
3.
Дейностите по проекта се изпълняват само на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.
Да
4.
Проектът не се реализира в партньорство с други предприятия/организации.
Да
5.
Проектът включва минимум една от следните дейности:
1.	Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
2.	Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет;
3.	Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.
Да
6.
Проектът е в съответствие със следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:
6.1 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация.
6.2 Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.
Да
7.
Дейността, за която се кандидатства, попада в секторите на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, изведени като приоритетни съгласно НСНМСП, посочени в т.11.1 от Условията за кандидатстване.
Да
8.
Общият размер на заявената безвъзмездна помощ е по-висок или равен на 45 000,00 лв.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.