Критерии за оценка

I. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на
кандидата или от упълномощено от него лице, в случаите на упълномощаване. В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко лица, формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от всички представляващи кандидата лица или упълномощено/оправомощено лице
Принципни действия:
Електронният формуляр следва да е подписан с КЕП от лицето представляващо кандидата. Когато кандидатът се представлява „заедно“ от няколко лица, формулярът следва да е подписан от всики лица представляващи кандидата.
Когато формулярът е подписан с КЕП от упълномощено лице към електронния формуляр в ИСУН се прикача нотариално заверено пълномощно или заповед на кмета (когато кандидата е община) в „pdf”, “PDF” или „jpg” формат.

При констатиране на несъответсвия или неясноти, кандидатите имат възможност да предоставят допълнителни разяснения и документи при поисването им от КППП.
В случай, че Формулярът за кандидатстване не е подписан от поне едно от лицата с право да представляват кандидата или упълномощено лице, проектното предложение се отхвърля. В случай, че кандидатът се представлява „заедно“ от няколко лица и формулярът за кандидатстване не е подписан от всички представляващи кандидата лица или упълномощено лице, проектното предложение се отхвърля.
Да
2.
Текстът на проектното предложение въведен в ИСУН 2020 е на български език, с изключение на текстовете, за които
се изисква информация на английски език
Да
3.
Проектното предложение отговаря на изискванията за териториален обхват - дейностите се изпълняват на територията на МИГ Куклен - Асеновград.

Принципни действия:
В случай, че проектното предложение не отговаря на изискванията за териториален обхват и изпълнението на дейностите ще се осъществява извън територията на МИГ Куклен-Асеновград, проектното предложение ще бъде отхвърлено.
Да
II. Група
ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРИДРУЖЕН СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Таблица за допустими инвестиции в електронен формат .xls, .xlsx, .pdf, .jpg (Приложение № 1 от Документи за попълване);

Принципни действия:
В случай, че документът не прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
2.
Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни по образец с подпис/и, печат и сканирана във формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z, .doc, .docs. (Приложение № 2 от Документи за попълване);

Принципни действия:
В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.

Да
3.
Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, а за кандидат – община – заповед на кмета. Представят се във формат .pdf, .jpg

Принципни действия:
В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
4.
Копие от учредителен акт или устав, когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища. Представя се сканирано във формат „pdf“, „jpg“; (неприложимо за общини и в случай, че кандидатите различни от община са вписани в ТР и Р на ЮЛНЦ)

Принципни действия:
Когато кандидатът е вписан в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, проверката се извършва служебно. КППП прикачат в ИСУН принт скрийн от извършената проверка. Когато кандидатът не е вписан в горепосоченият регистър следва да представи посочените документи.
В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
5.
Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата; Представя се сканирано във формат „pdf“ или „jpg“;

Принципни действия:
Когато кандидат е община се представя от кмета на общината. Когато кандидат е ЮЛНЦ, свидетелство за съдимост се предоставя и от членовете на колективния им управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, свидетелство за съдимост се представя от неговия представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата – ЮЛНЦ, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му.
В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
6.
Документи доказващи липса на задължения по смисъла на чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК към държавата и към община за данъци и/или задължителни осигурителни вноски, или аналогични задължения, издадени не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение (Удостоверение от НАП и Удостоверение от съответната общината по адрес на кандидата) - представят се сканирани във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган ).

Удостоверението за липса на задължения по смисъла на чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК към община за данъци и/или аналогични задължения е приложимо само за кандидати читалища и ЮЛНЦ. (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган ).

В случай документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
7.
Декларация съгласно Приложение № 3 от Документи за попълване (Декларация по чл.25, ал.2. от ЗУСЕФСУ) от представляващия/те кандидата; когато кандидат е ЮЛНЦ, декларация се представя и от членовете на колективния му управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата – с подпис/и, печат и сканирана във формат .pdf, .jpg, .doc, .docx, .p7s ;

В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
8.
Декларация за нередности съгласно Приложение № 4 от Документи за попълване от представляващия/те кандидата; когато кандидат е ЮЛНЦ, декларация се представя и от членовете на колективния му управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата, от изпълнителния директор – с подпис/и, печат и сканирана във формат .pdf, .jpg, .doc, .docx, .p7s;

В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
9.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите (когато е приложимо). Представя се сканирано във формат „pdf“ или „jpg“;
 
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган ).

В случай документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
10.
Становище от съответната басейнова дирекция, доказващо, че обектите, предмет на инвестицията, не противоречат на плановете за управление на речните басейни в случаите на инвестиции с дейности по напояване, водовземане, водоснабдяване (когато е приложимо). Представя се сканирано във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган ).

В случай документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.

Документът е изискуем само в случаите на инвестиции с дейности по напояване, водовземане, водоснабдяване. 
Не
11.
Разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект в случаите, предвидени в Закона за водите (когато е приложимо). Представя се сканирано във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган ).

В случай документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.

Документът е изискуем само в случаите на инвестиции с дейности по напояване, водовземане, водоснабдяване.
Не
12.
Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък (когато е приложимо). Представят се сканирани във формат „pdf“ или „jpg“;

В случай документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация. (когато е приложимо)
Не
13.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

Принципни действия: В случай документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация. (когато е приложимо)
Не
14.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ) по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” съгласно образец, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – Приложение № 5а и 5б от Документи за попълване. Приложение № 5а се представя във формат „doc”, “docx”, както и подписано, подпечатано и сканирано във формат “pdf“, или „jpg“,Приложение № 5б се представя във формат във формат .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;

В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
15.
Решение на компетентния орган: решение на общинския съвет (за кандидати общини), или решение на компетентния орган на читалището или юридическото лице с нестопанска цел, за кандидатстване по Стратегията за ВОМР на МИГ финансирана от ПРСР. Представя се сканирано във формат „pdf“ или „jpg“;

В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
16.
Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие, в случай на проект с кандидат за подпомагане община (когато е приложимо). Представя се сканирано във формат „pdf“ или „jpg“;

В случай документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.

Документът е приложим само в случай на проект с кандидат за подпомагане община.
Да
17.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване – в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството (когато е приложимо). Представя се сканирана във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;

В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Не
18.
Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица). Представя се сканирана във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z; (когато е приложимо).

В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Не
19.
Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14 от Наредба № 22, ведно с банкови извлечения (когато е приложимо). Представят се сканирани във формат „pdf“ или „jpg“;

В случай документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.
Не
20.
Заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията по ЗОП процедура за избор на изпълнител на дейностите по проекта (важи, в случай че проектът включва разходи по точка 4 от Раздел 14.1. „Допустими разходи”, извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от ЗОП). Кандидатите, които НЕ СА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ по реда на ЗОП представят, запитване за оферта до най-малко трима потенциални изпълнители, най-малко 3 независими съпоставими оферти, решение за избор на изпълнител, договор с избрания изпълнител. Кандидатът представя писмена обосновка с мотивите за избор на изпълнител в случаите, когато кандидатът не е избрал изпълнителя предложил най-ниска цена. Представя се във формат .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;

В случай документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация
Не
21.
Оферта/и и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи, включваща разходи по II, т. 1, 2 и 3 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя, когато кандидатът планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 или по Закона за обществените поръчки след сключване на договор за предоставяне на финансова помощ (когато е приложимо):
а) В случаите на разходи, включени в списъка с референтни разходи: Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро, с посочен ДДС. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки. Представя се във формат .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z.;
б) В случаите на разходи, които не са включени в списъка с референтни разходи: Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро, с посочен ДДС. Кандидатът представя запитване за оферта по образец съгласно Приложение № 4 към условията за кандидатстване - Документи за информация. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен носител. Представя се във формат .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z.. 
в) Кандидатите представят решение за определяне на стойността на разхода, за който кандидатстват, с включена обосновка за мотивите, обусловили избора му във формат „pdf“ или „jpg”.

Кандидатите – възложители по ЗОП, събират офертите чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП. 

Кандидатите, които не са възложители по ЗОП, извършват пазарно проучване чрез осигуряването на най-малко три съпоставими независими индикативни оферти в оригинал. Индикативните оферти се набират по изпратено запитване за индикативна оферта – съгласно Приложение № 4 към Условията за кандидатстване/Документи за информация.

В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Когато се представят 3 съпоставими независими оферти се извършва проверка за свързаност между оферентите в Търговския регистър. Като доказателство за извършване на проверката за липса на свързаност между оферентите, членовете на КППП прикачат в ИСУН 2020 разпечатка или скрийншот от Търговския регистър от извършена проверка на обстоятелствата за всеки един от оферентите.
Да
22.
Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта – Приложение № 6 от указанията за кандидатстване – Документи за попълване. Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z ;

Принципни действия:
В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
23.
Декларация за липса на изкуствено създадени условия – Приложение № 7 от указанията за кандидатстване – Документи за попълване. Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z.

В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
24.
Формуляр за мониторинг съгласно Приложение № 8 от Документи за попълване. Представя се във формат .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z.

В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
25.
Декларация НСИ - Приложение № 9 от Документи за попълване (Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1, т. 21 от Наредба 22). Представя се във формат .pdf, .jpg, .doc, .docx, .p7s;

В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
26.
Проектът е в съответствие с приложимите правила за държавните/минималните помощи.

Принципни действия: В случай че се установи несъответствие с приложимите правила за държавните/минималните помощи, ще бъде поискана допълнителна информация/документи от кандидата
Да
27.
Декларация за свързаност - Приложение № 10 от Документи за попълване 
Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z
В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
28.
Декларация за липса на основания за отстраняване по образец на МЗм– приложение към Заповед №РД09 – 365/27.04.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.-Приложение №11 от Условията за кандидатстване-Документи за попълване.
Представя се във формат .pdf, .zip, .rar,.7z

В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
29.
Удостоверение от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения, нарушения на трудовото законодателство или аналогичен документ на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен – Представя се във формат „pdf” и “jpg”

В случай документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
III. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСВИЕ/ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРИДРУЖЕН СЪС СЛЕДНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СМР:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (не се изисква за обекти посочени в чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост). Представя се във формат .pdf, .jpg, .zip, .rar, .7z

В случай, че документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
2.
Когато проектът ще се изпълнява в имот, който не е собственост на кандидата:
а) учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 9 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.;;
б) документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя – и регистриран в съответната общинска служба по земеделие на Министерството на земеделието, храните и горите, в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или строително-монтажни работи, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ. Представя се във формат .pdf,.jpg,.rar,.7z,.zip.;

Принципни действия: В случай , че документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
3.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията) Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z.;

Принципни действия: В случай, че документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация
Да
4.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). Представя се във формат .pdf, .jpg, .rar, .7z, .zip. .

Принципни действия: В случай, че документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация
Да
5.
Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

Принципни действия: В случай, че документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
6.
Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице. Представят се във формат „.xlsx“„xls“ и сканирани във формат .pdf, .jpg, .rar, .7z, .zip;

В случай,че документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
7.
Подписани подробни количественo-стойностни сметки за предвидените строително-монтажни работи. Представят се във формат „.xlsx“ „xls“ и сканирани във формат „pdf“ или „jpg“;

В случай, че документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
8.
Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти – недвижими културни ценности). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

В случай, че документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
9.
Удостоверение от Националния институт за недвижимо културно наследство за статута на обекта като недвижима културна ценност (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти – недвижими културни ценности). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

В случай , че документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
10.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти (важи, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане). Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;

В случай, че документът не е прикачен, КППП изисква представянето му на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
IV. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСВИЕ/ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРИДРУЖЕН СЪС СЛЕДНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОЕКТИ С ВКЛЮЧЕНА ДЕЙНОСТ 1. "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях":
Критерий Води до отхвърляне
1.
Декларация от кмета на общината, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период седем години, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ за съществуващи общински пътища, улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

В случай, че документът не е прикачен, или са налични пропуски или некоректно попълнена информация, КППП изисква представянето на документа или отстраняване на констатираните несъответствия от кандидата на етап предоставяне на допълнителна информация.
Да
V. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСВИЕ/ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРИДРУЖЕН СЪС СЛЕДНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОЕКТИ С ВКЛЮЧЕНА ДЕЙНОСТ 2 "Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение"

За проектите, които включват улично озеленяване и площади не са предвидени специфични документи. Документите се прилагат само за проекти които включат парк или градина.
Критерий Води до отхвърляне
1.
Документ за собственост, от който да е видно, че обектът притежава статут на парк или градина. Представя се във формат .pdf,.jpg,.rar,.7z,.zip
В случай, че в документа за собственост не е посочено, че обекта притежава статут на парк или градина се представят одобрени общи или подробни устройствени планове на урбанизираните територии, от които да е видно, че имотите са със статут на парк или градина.

Принципни действия: Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
2.
План схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения (представя се ако има такива обекти). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
VI. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСВИЕ/ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРИДРУЖЕН СЪС СЛЕДНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОЕКТИ С ВКЛЮЧЕНА ДЕЙНОСТ 3. "Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства"
Критерий Води до отхвърляне
1.
Обосновка за необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП
Да
2.
Положително становище от Министерството на труда и социалната политика по предложение на Агенцията за социално подпомагане за необходимостта, целесъобразността и спазването на изискванията по чл. 21, т. 3 за социалните услуги, които ще се разкрият. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. При този случай КППП изисква представяне на изискуемия документ на етап предоставяне на допълнителна информация ).

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
3.
Положително становище от Агенцията за социално подпомагане за бъдещо финансиране на социалните услуги като държавно делегирана дейност. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. При този случай КППП изисква представяне на изискуемия документ на етап предоставяне на допълнителна информация ).

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
4.
Декларация за минимални помощи по образец на МФ (ако е приложимо – съгласно условията на раздел 16) – Приложение № 12 от Документи за попълване. Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z . 

Декларацията е изискуема само, когато дейността попада в режим на държавна помощ „помощ“ (кандидата действа като предприятие извършващо икономическа дейност).

Неприложимо при проекти с режим на ДП „непомощ“

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
5.
Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП (ако е приложимо – съгласно условията на раздел 16) – Приложение № 13 и Приложение № 13б. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.


Декларацията е изискуема само, когато дейността попада в режим на държавна помощ „помощ“ (кандидата действа като предприятие извършващо икономическа дейност).

Неприложимо при проекти с режим на ДП „непомощ“

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
6.
За определянето на съответния режим на държавна помощ е необходимо кандидатите да представят декларация за дейността си, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност. Представя се във формат „pdf“, (ако е приложимо – съгласно условията на раздел 16)

Декларацията е изискуема само, когато дейността попада в режим на държавна помощ „помощ“ (кандидата действа като предприятие извършващо икономическа дейност).

Неприложимо при проекти с режим на ДП „непомощ“

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
VII. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСВИЕ/ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРИДРУЖЕН СЪС СЛЕДНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОЕКТИ С ВКЛЮЧЕНА ДЕЙНОСТ 4. "Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност"
Критерий Води до отхвърляне
1.
Решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
2.
Обследване за енергийна ефективност придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ и Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
VIII. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСВИЕ/ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРИДРУЖЕН СЪС СЛЕДНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОЕКТИ С ВКЛЮЧЕНА ДЕЙНОСТ 5. „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“
Критерий Води до отхвърляне
1.
Заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на основното общинско училище или средното общинско училище или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута му и финансиращия орган (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

 За инвестиции в спортна инфраструктура в основно общинско училище или средно общинско училище.

Приложимо в случай, че допустимите инвестиции в открита и/или закрита спортна инфраструктура се извършват в общинска образователна инфраструктура и спортната инфраструктура е за услуги със свободен обществен достъп и с неикономически характер.

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. При този случай КППП изисква представяне на изискуемия документ на етап предоставяне на допълнителна информация ).
Да
2.
Копие на решение на Министерски съвет за безвъзмездното прехвърляне на собствеността на съответната община или двустранно споразумение между съответната община и Министерство на земеделието, храните и горите, с което се дава съгласие да се извърши реконструкция и ремонт на образователната инфраструктура. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

За инвестиции в професионалните гимназии по § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование:

Приложимо в случай, че допустимите инвестиции в открита и/или закрита спортна инфраструктура се извършват в общинска образователна инфраструктура и спорната инфраструктура е за услуги със свободен обществен достъп и с неикономически характер.

Принципни действия: Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
3.
Заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детската градина. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
Приложимо в случай, че допустимите инвестиции в открита и/или закрита спортна инфраструктура се извършват в общинска образователна инфраструктура и спорната инфраструктура е за услуги със свободен обществен достъп и с неикономически характер.

Принципни действия: Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.

Приложимо само при инвестиции в спортна инфраструктура в общински детски градини.
Да
4.
Документ за собственост от който да е видно, че обекта притежава статут на парк или градина. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
В случай, че в документа за собственост не е посочено, че обекта притежава статут на парк или градина се представя одобрен общ или подробни устройствен планове на урбанизираните територии, от които да е видно, че имотите са със статут на парк или градина.

Приложимо в случай, че допустимите инвестиции в открита и/или закрита спортна инфраструктура се извършват в общински паркове или градини.

Принципни действия: Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
5.
Декларация за минимални помощи по образец на МФ (ако е приложимо – съгласно условията на раздел 16) – Приложение № 12 от Документи за попълване. Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z..

Декларацията е изискуема само, когато дейността попада в режим на държавна помощ „помощ“ (кандидата действа като предприятие извършващо икономическа дейност).

Неприложимо при проекти с режим на ДП „непомощ“

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
6.
Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП (ако е приложимо – съгласно условията на раздел 16) – Приложение № 13 и Приложение № 13б. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

Декларацията е изискуема само, когато дейността попада в режим на държавна помощ „помощ“ (кандидата действа като предприятие извършващо икономическа дейност).

Неприложимо при проекти с режим на ДП „непомощ“

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
7.
За определянето на съответния режим на държавна помощ е необходимо кандидатите да представят декларация за дейността си, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност. Представя се във формат „pdf“, . (ако е приложимо – съгласно условията на раздел 16)

Декларацията е изискуема само, когато дейността попада в режим на държавна помощ „помощ“ (кандидата действа като предприятие извършващо икономическа дейност).

Неприложимо при проекти с режим на ДП „непомощ“

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
IX. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСВИЕ/ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРИДРУЖЕН СЪС СЛЕДНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОЕКТИ С ВКЛЮЧЕНА ДЕЙНОСТ 6. „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“
Критерий Води до отхвърляне
1.
Декларация за минимални помощи по образец на МФ (ако е приложимо – съгласно условията на раздел 16) – Приложение № 12 от Документи за попълване. Представя се във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z..

Декларацията е изискуема само, когато дейността попада в режим на държавна помощ „помощ“ (кандидата действа като предприятие извършващо икономическа дейност).

Неприложимо при проекти с режим на ДП „непомощ“

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
2.
Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП (ако е приложимо – съгласно условията на раздел 16) – Приложение № 13 и Приложение № 13б. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

Декларацията е изискуема само, когато дейността попада в режим на държавна помощ „помощ“ (кандидата действа като предприятие извършващо икономическа дейност).

Неприложимо при проекти с режим на ДП „непомощ“

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
3.
За определянето на съответния режим на държавна помощ е необходимо кандидатите да представят декларация за дейността си, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност. Представя се във формат „pdf“. (ако е приложимо – съгласно условията на раздел 16)

Декларацията е изискуема само, когато дейността попада в режим на държавна помощ „помощ“ (кандидата действа като предприятие извършващо икономическа дейност).

Неприложимо при проекти с режим на ДП „непомощ“

Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.
Да
X. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСВИЕ/ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРИДРУЖЕН СЪС СЛЕДНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОЕКТИ С ВКЛЮЧЕНА ДЕЙНОСТ 7. "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони"
Критерий Води до отхвърляне
1.
Заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на основното общинско училище или средното общинско училище или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута му и финансиращия орган (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. При този случай КППП изисква представяне на изискуемия документ на етап предоставяне на допълнителна информация ).

Принципни действия: Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.

Приложимо само при инвестиции в инфраструктура в основно общинско училище или средното общинско училище.
Да
2.
Копие на решение на Министерски съвет за безвъзмездното прехвърляне на собствеността на съответната община или двустранно споразумение между съответната община и Министерство на земеделието, храните и горите, с което се дава съгласие да се извърши реконструкция и ремонт на образователната инфраструктура. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

Приложимо само при инвестиции в професионалните гимназии по § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование.

Принципни действия: Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.

Приложимо само при инвестиции в професионалните гимназии по § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование.
Да
3.
Заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детската градина. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

Приложимо само при инвестиции в общински детски градини.

Принципни действия: Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока за предоставяне на отговор по зададени въпроси от страна на КППП.

Приложимо само при инвестиции в общински детски градини.
Да
XI. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСВИЕ/Общо изискване към всички съпътстващи документи прикачени в ИСУН 2020
Критерий Води до отхвърляне
1.
Документите прикачени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.

Извършва се преглед на прикачените документи в ИСУН за установяване на съответсвие с изискването.
При наличие на несъответсвие КППП изисква отстраняването му на етап предоставяне на допълнителна информация.
В случай, че несъответсвията не бъдат отстранени, проектното предложение се отхвърля.
Да
XII. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ/Проверка за допустимост на кандидатите:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Общините Куклен и Асеновград за всички допустими дейности;
• Юридически лица с нестопанска цел ( ЮЛНЦ ) със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Куклен - Асеновград за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
• Читалища (със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Куклен - Асеновград) за дейности свързани с културния живот;

Източник на информация – Формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020; Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“; Регистър БУЛСТАТ, Регистър на читалищата в България, Търговски регистър; Основна информация за проектното предложение; Копие на уредителен акт/устав;
Да
2.
Кандидатът е със седалище и адрес на управление на територията на “МИГ Куклен - Асеновград”.
Когато кандидат е клон на ЮЛНЦ със седалище и адрес на упралвение на територията на “МИГ Куклен - Асеновград”, ЮЛНЦ открило клона също е със седалище и адрес на управление на територията на “МИГ Куклен - Асеновград”.

Източник на информация – Формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020; Формуляр за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“; Регистър БУЛСТАТ, Регистър на читалищата в България, Търговски регистър; Основна информация за проектното предложение; Копие на уредителен акт/устав;
В случай, че кандидатът не отговаря на условието, проектното предложение ще бъде отхвърлено!
Да
3.
Кандидат/получател на помощ и/ или негов законен или упълномощен представител отговарят на условията, определени в т. 11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Обстоятелствата се доказват с:
• Декларация Приложение 3;
• Декларация Приложение 11'
• Свидетелство за съдимост;
• Удостоверения по чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК за наличие или липса на задължения към държавата или към община за данъци и/или задължителни осигурителни вноски, или аналогични задължения издадено от НАП и от съответната община по адрес на кандидата издадени до един месец преди датата на кандидатстване;
• Проверка в Търговския регистър и Регистър БУСТАТ за вписани обстоятелства в т.ч. проверка за процедура по несъстоятелност и/или ликвидация за Юридическите лица;
• Проверка в системата за ранно откриване и отстраняване на икономически оператори, на които е наложена санкция и са лишени от възможност за получаване на финансиране от бюджета на ЕС https://ec.europa.eu/edes/index#!/cases

В случай на констатирано несъответствие с разпоредбите на чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕФСУ и констатирани основания за отстраняване, на етап предоставяне на допълнителна информация на кандидатите се предоставя възможност за предоставяне на разяснения и допълнителни документи. 

В случай, че кандидатът не отговаря на условието, проектното предложение ще бъде отхвърлено!
Да
4.
Кандидатът/получателят на финансова помощ ще осъществява дейностите по проекта на територията на МИГ Куклен-Асеновград

Кандидатът/получателят на финансова помощ ще осъществи дейности, които допринасят за постигане на целите и приоритетите на Стратегията на МИГ „Куклен-Асеновград“.
Да
5.
Кандидатът/получателят на финансова помощ ще осъществи дейности, които допринасят за постигане на целите и приоритетите на Стратегията на МИГ „Куклен-Асеновград“.

В случай, че кандидатът не отговаря на условието, проектното предложение ще бъде отхвърлено!
Да
XIII. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ/Проверка за допустимост на проктното предложение:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата

Принципни действия:
Съгласно Условията за кандидатстване до оценка на етап административно съответствие и допустимост се допускат само проектни предложения, подадени/регистрирани в срок.
Проектно предложение, регистрирано след крайния срок, посочен в Условията за кандидатстване се отхвърля и няма да бъде разглеждано.
Да
2.
Продължителността на проекта не надхвърля 36 месеца и крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е до 30 юни 2025 г.

Забележка:
Посочва се отговор „ДА“ когато срокът за реализация на проектното предложение „НЕ НАДХВЪРЛЯ“ 36 месеца и крайният срок за изпълнение на дейностите е най-късно до 30 юни 2025 г.

В противен случай се отбелязва отговор „НЕ“, което води до отхвърляне на проекта.
Да
3.
Целите на проекта са в съответствие и допринасят за постигане на поне една от целите на съответната процедура за предоставяне на БФП.

Принципни действия:
В случай, че целите на проекта не са в съответствие и не допринасят за постигане на целите на конкретната процедура, проектното предложение ще бъде отхвърлено.
Да
4.
Проектното предложение включва поне една от допустимите дейности по процедурата за предоставяне на БФП, изброени в т. 13.1. от Условията за кандидатсване:

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Забележка:
Посочва се отговор „ДА“, когато проекта включва поне една от изброените в т.13.1 от Условията за кандидатсване дейности.

В случай, че в проектното предложение са включени дейности, които са извън посочените в т. 13.1. от Условията за кандидатстване, КППП премахва тези дейности и редуцира служебно разходите по тях, като след това поставя отговор "ДА"

В случай, че проектното предложение не включва нито една от допустимите дейности, изброени в т. 13.1. от Условията за кандидатстване проектното предложение ще бъде отхвърлено от КППП. Поставя се отговор „НЕ“
Да
5.
Включените в проектното предложение дейности отговарят на условията за допустимост на дейностите посочени в т. 13.2. от Условията за кандидатстваване.

Забележка:
Посочва се отговор „ДА“, когатовключените в проектното предложение дейности отговарят на условията за допустимост посочени в т. 13.2. от Условията за кандидатстваване.

В случай, че в проекното предложение са включени дейности, които не отговарят на условията за допустимост на дейностите посочени в т. 13.2. от Условията за кандидатстване, КППП премахва тези дейности и редуцира служебно разходите по тях, като след това поставя отговор "ДА"

В случай, че нито една от включените дейности не отговаря на условията за допустимост посочени в т. 13.2. от Условията за кандидатстване, проектното предложение ще бъде отхвърлено от КППП. Поставя се отговор "НЕ".
Да
6.
Проектното предложение не включва дейности посочени като недопустими съгласно т. 13.3. от Условията за кандидатсване.

Забележка:
КППП извършва проверка за допустимост на дейностите въз основа на документална проверка на прикачените към проектното предложение документи.

Поставя се отговор "ДА", когато проектното предложение „НЕ ВКЛЮЧВА“ дейности посочени като недопустими съгласно т. 13.3. от Условията за кандидатсване.

В случай, че в проекното предложение са включени дейности, които са посочени, като НЕДОПУСТИМИ в т. 13.3. от Условията за кандидатстване, КППП премахва тези дейности и редуцира служебно разходите по тях, като след това поставя отговор "ДА"

Когато, всички дейности включени в проектното предложение са недопустими съгласно т.13.3. от Условията за кандидатстване се посочва отговр „НЕ“ и КППП отхвърля проекта.
Да
7.
Във формуляра за кандидатстване задължително са въведени индикатори:
• „Населени места, които се ползват от подобрените услуги“

• „Население, което се ползва от подобрената среда“

Принципни действия: Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на непълноти и неясноти КППП може да изиска допълнителна информация от кандидатите.
В случай, че след предоставяне на допълнителна информация констатираните пропуски, непълноти и неясноти не са отстранени, проектното предложение се отхвърля.
Да
8.
Извършване на проверка за двойно финансиране:

Дейностите по проекта не са финансирани/ не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.

Забележка:
На този етап обстоятелствата, свързани с липсата на двойно финансиране на дейности ще бъдат проверявани на база декларираното, проверка в публични електронни регистри за ПП 2007 – 2014 (http://umispublic.government.bg/prProcedureProjectsInfo.aspx?op=-1&proc=-2&clear=1), за ПП 2014 – 2020 (http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Beneficiary) и в базата данни с одобрени проекти от МИГ Куклен-Асеновград. Детайлна проверка на декларираните обстоятелства ще бъде извършена също и преди сключването на договор с одобрените кандидати.
Когато на база извършената проверка в публичните електронни регистри и в базата данни на МИГ Куклен-Асеновград няма данни за двойно финансиране на дейностите по проекта се поставя отговор „ДА“

В случай, че се установи двойно финансиране на дейности, същите се премахват от КППП, извършва служебно редуциране на разходите в бюджета за тях, след това се поставя отговор "ДА".

В случай, че се установи двойно финансиране за всички дейности проектното предложение ще бъде отхвърлено и се поставя отговор „НЕ“.
Да
9.
По проекта не са констатирани изкуствено създадени условия.

Забележка:
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия се извършева на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление) и представена декларация от кандидата.
В случай, че не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ се податвя отговор „ДА“
При констатиране на такива се поставя отговор „НЕ“ и проектното предложение се отхвърля.
Да
10.
В проектното предложения не са включени дейности и разходи стартирали или извършени преди подаване на проектното предложение и преди извършване на проверка на място от страна на КППП (при дейности и разходи за СМР), с изкючение на разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги.

Забележка:
Когато след извършване на съответните проверки и посещение на място се констатира, че в проекта не са включени дейности и разходи стартирали или извършени преди подаване на проектното предложение и преди извършване на проверка на място от страна на КППП (при дейности и разходи за СМР), с изкючение на разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги се поставя отговр „ДА“

Всички дейности, с изключение на свързаните с разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, за които се установи, че са стартирали или извършени преди подаване на проектното предложение и преди извършване на проверка на място от страна на КППП, се премахват служебно и бюджета на проекта се редуцира, като след това се поставя отговор "ДА".

Когато нито една от дейностите не отговаря на поставеното услови се поставя отгор „НЕ“ и проектното предложение се отхвърля.
Да
11.
Включените в проектното предложение разходи попадат в обхвата на допустимите категории разходи посочени в т. 14.1. от Условията за кандидатсване.

Забележка:
Посочва се отговор „ДА“, когато проекта включва допустими разходи посочени в т.14.1 от Условията за кандидатсване дейности (след извършване на служебни корекции от КППП, когато е приложимо)

В случай, че в проектното предложение са включени раходи, които са извън посочените в т. 14.1. от Условията за кандидатстване, КППП редуцира служебно бюджета на проектното предложение, като след това се поставя отговор "ДА".
.
В случай, че проектното предложение не включва нито едни от допустимите разходи, изброени в т. 14.1. от Условията за кандидатстване проектното предложение ще бъде отхвърлено от КППП. Поставя се отговор "НЕ"

Членовете на КППП попълват и прикачат в ИСУН 2020, Приложение 1А „Контролен лист от извършена проверка за допустимост и основателност на разходите и размера на заявената БФП“ към Критерии и методика за АСД.
Да
12.
Включените в проектното предложение разходи отговарят на условията за допустимост посочени в т. 14.2. от Условията за кандидатстваване.

Забележка:
Поставя се отговор „ДА“, когато включените в проектното предложение разходи отговарят на условията за допустимост посочени в т. 14.2 от Условията за кандидатсване.

В случай, че в проекното предложение са включени разходи, които не отговарят на условията за допустимост посочени в т. 14.2. от Условията за кандидатстване, КППП отхвърля тези раходи и редуцира служебно бюджета на проектнтот предложение, като след това се поставя отговор "ДА".

В случай, че нито един от включените разходи не отговарят на условията за допустимост посочени в т. 14.2. от Условията за кандидатстване, проектното предложение ще бъде отхвърлено от КППП. Поставя се отговор "НЕ"

Членовете на КППП попълват и прикачат в ИСУН 2020, Приложение 1А „Контролен лист от извършена проверка за допустимост и основателност на разходите и размера на заявената БФП“ към Критерии и методика за АСД.
Да
13.
Проектното предложение "не включва" разходи посочени като недопустими съгласно т. 14.3. от Условията за кандидатсване.

Забележка:

Поставя се отговор „ДА“, когато проектното предложение не включва разходи посочени като недопустими съгласно т. 14.3. от Условията за кандидатсване.

В случай, че в проекното предложение са включени разходи, посочени като недопустими съгласно т. 14.3. от Условията за кандидатсване, КППП отхвърля тези раходи и редуцира служебно бюджета на проектнтот предложение, като след това се поставя отговор "ДА"

В случай, че всички разходи включени в проектното предложение попадат в обхвата на недопустимите посочени в т. 14.3., проектното предложение ще бъде отхвърлено от КППП. Поставя се отговор "НЕ"

КППП извършва проверка за допустимост на разходите въз основа на документална проверка на прикачените към проектното предложение документи.
Членовете на КППП попълват и прикачат в ИСУН 2020, Приложение 1А „Контролен лист от извършена проверка за допустимост и основателност на разходите и размера на заявената БФП“ към Критерии и методика за АСД.
Да
14.
Включените в проектното предложение допустими разходи са основателни.

Забележка:
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката се установи неспазване на изискванията за доказване на основателност на разходите от 14.2 от Условията за кандидатстване, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Членовете на КППП попълват и прикачат в ИСУН 2020, Приложение 1А „Контролен лист от извършена проверка за допустимост и основателност на разходите и размера на заявената БФП“ към Критерии и методика за АСД.
Да
15.
Максимален размер на допустимите разходи и БФП на проектното предложение НЕ надхвърля 391 160,00 лева (левовата равностойност на 200 000 евро)

Забележка:
Поставя се отговор „ДА“, когато максималния размер на допустимите разходи и БФП на проектното предложение НЕ надхвърля 391 160,00 лева (левовата равностойност на 200 000 евро)
По настоящата процедура за предоставяне на БФП ще се прилага валутен курс 1,9558 лв. за 1 евро.
Членовете на КППП попълват и прикачат в ИСУН 2020, Приложение 1А „Контролен лист от извършена проверка за допустимост и основателност на разходите и размера на заявената БФП“ към Критерии и методика за АСД.
Да
16.
Минимален размер на допустимите разходи и БФП на проектното предложение НЕ Е по-малка от 9 779,00 лева (левовата равностойност на 5 000 евро)

Забележка:
Поставя се отговор „ДА“, когато след извършване на необходимите редукции в бюджета на проектното предложение (когато е приложимо) минималния размер на допустимите разходи и БФП на проектното предложение НЕ Е по-малък от 9 779,00 лева (левовата равностойност на 5 000 евро)
По настоящата процедура за предоставяне на БФП ще се прилага валутен курс 1,9558 лв. за 1 евро.
Членовете на КППП попълват и прикачат в ИСУН 2020, Приложение 1А „Контролен лист от извършена проверка за допустимост и основателност на разходите и размера на заявената БФП“ към Критерии и методика за АСД.
Да
17.
Интензитетът на заявената финансова помощ е в съответсвие с определения в т. 10 „Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатсване.

Източник на информация– ИСУН 2020, Формуляр за кандидатсване, Приложение 6 а и 6 б Анализ разходи – ползи.
Принципни действия: Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него (Приложение 6 а и 6 б Анализ разходи – ползи).

Размерът на БФП е до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти на общини, юридически лица с нестопанска цел и читалища в случай, че не е налично генериране на нетни приходи след извършване на инвестицията.

Когато при конкретен проект се установи потенциал за генериране на нетни приходи след извършване на инвестицията, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. Заявеният % на БФП следва да съответсва на резултатите от представения Анализ разходи-ползи, Приложение 6а и 6 б към Условията за кандидатсване/Документи за попълване.

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро (97 790 лв.) за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

По настоящата процедура за предоставяне на БФП ще се прилага валутен курс 1,9558 лв. за 1 евро.

В случай на констатиране на несъответсвие или неточности и неясноти в попълнените Приложения 6 а и 6 б Анализ разходи – ползи, КППП може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекция в размера на заявената БФП.

Членовете на КППП попълват и прикачат в ИСУН 2020, Приложение 1А „Контролен лист от извършена проверка за допустимост и основателност на разходите и размера на заявената БФП“ към Критерии и методика за АСД.
Да
18.
Необходимо е извършване на корекции в бюджета на проектното предложение

Забележка:
Поставя се отговор "ДА", когато е необходимо извършването на корекции в бюджета на проектното предложение.

Членовете на КППП попълват и прикачат в ИСУН 2020, Приложение 1А „Контролен лист от извършена проверка за допустимост и основателност на разходите и размера на заявената БФП“ към Критерии и методика за АСД.

Поставя се отговор "НЕ", когато не са необходими корекции в бюджета на проектното предложение.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.