Критерии за оценка

I. Група
Критерии за допустимост на кандидатите и инвестиционните дейности:
Съществува съответствие с критериите за допустимост на инвестиционните дейности
Критерий Води до отхвърляне
1.
Всички изисквани документи са приложени към формуляра за кандидатстване и съдържат необходимите реквизити. Документите, изготвени на чужд език са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач, а официалните по смисъла на Гражданския процесуален кодекс са легализирани или с апостил
Да
2.
Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че кандидатът отговоря на критериите за допустимост и съответствие
Да
3.
Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че са спазени условията за допустимост на дейностите
Да
II. Група
Критерии за допустимост на кандидатите и инвестиционните дейности:
ПИИ  е подадено по процедура № BG-RRP-6.004  по направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация" и включва допустимите за финансиране  дейности, съгласно раздел 13.1 от Условията за кандидатстване
Критерий Води до отхвърляне
1.
Предложението за изпълнение на инвестиции по направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация" цели подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:
а) опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; или
б) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.
Да
III. Група
Недопустими за финансиране дейности:
Проектното предложение НЕ включва недопустими дейности, съгласно раздел 13.3 от Условията за кандидатстване.
Критерий Води до отхвърляне
1.
1. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на ЕС. Контролът ще обхване крайните получатели на помощта по процедурата на етап изплащане на финансовата помощ.
2. Не са допустими за подпомагане дейности и разходи за СМР, освен монтаж на допустимите съоръжения и оборудване.
3. Финансова помощ не се предоставя за ПИИ, включващи инвестиции, които не отговарят на Европейското право и националната нормативна уредба в областта на околната среда.
4. Финансова помощ не се предоставя за дейности, които не са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и/или за които не е представена самооценка относно принципа за ненанасяне на значителна вреда (ПНЗВ или DNSH) (Приложение № 4 „Формуляр за самооценка за „Принципа за ненанасяне на значителни вреди““), попълнен съгласно Приложение № 4а – „Указания относно спазване на „Принципа за ненанасяне на значителни вреди““. Подробна информация относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ е налична в Приложение № 4б „Информация за принципа „Ненанасяне на значителни вреди““.
4.1. Във връзка с ограниченията, посочени в Приложението към Решение за изпълнение на Съвета от 04.05.2022 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 8091 2022 INIT) и с оглед съответствие на процедурата с Известие на Комисията – „Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди” съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (2021/C58/01)”, и гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди”, за целите на настоящата процедура няма да се подкрепят:
а) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;
б) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии, при които прогнозните емисии на парникови газове не са по-ниски от съответните референтни стойности;
в) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци  и заводи за механично-биологично третиране;
г) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.
5. За да се гарантира недопускане на финансиране за един и същ тип инвестиционен разход по ПВУ и ПРСР 2014-2020 г., ще се извършва контрол на бенефициент/кандидат на ниво конкретен тип инвестиционен разход, например: трактор/трактор, сеялка/сеялка, култиватор/култиватор. Тип инвестиционен разход, за който има сключен договор за подкрепа по ПРСР 2014-2020 г., няма да бъде допустим за подпомагане по ПВУ. Контролът ще обхване кандидатите по процедурата, на етап оценка на ПИИ. Проверката ще се извършва служебно от ДФЗ.
5.1. Условието на т. 5 не се прилага, когато конкретният тип инвестиционен разход в настоящия ПИИ надгражда и/или допълва изпълнението на предходното подпомагане, което се доказва с данни и обосновка, попълнени в Таблица 1.1 от Приложение № 2 към Условията за кандидатстване. Липсата на обосновка за спазването на посочените изисквания по отношение на предвидени за придобиване активи, може да бъде основание за недопустимост на подпомагането за тях и/или отхвърляне на съответното ПИИ.
ВАЖНО:
6. Няма да бъдат подпомагани:
- разходи за инвестиции, насочени към привеждане в съответствие със съществуващи стандарти на ЕС;
- дейности, свързани с преработка на селскостопански продукти;
- дейности и разходи, свързани с напояване;
- дейности и разходи, свързани с капацитета на съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък и на минерални торове;
- закупуване на земя и сгради;
- всички дейности и разходи, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване;
7. По настоящата процедура не се подпомагат разходи по т. 1.4 и т. 1.5. от Раздел 14.1. „Допустими разходи“, ако кандидатът или групата/организацията на производители, в която участва, са заявили подпомагане по процедура № BG-RRP-6.006 по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“.
Да
IV. Група
ПИИ включва категории разходи, допустими за финансиране:
Разходите, включени в ПИИ, са допустими за финансиране и отговарят на условията за допустимост съгласно раздел 14.1 и 14.2 от Условията за кандидатстване
Критерий Води до отхвърляне
1.
Калкулацията на допустимите разходи е извършена въз основа на приложените и предоставените документи към Формуляра за кандидатстване.
Да
V. Група Праг за преминаване
ПИИ, представени от кандидати до 40 години включително
0.00
Критерий Максимален праг
5.00
1.
ПИИ са представени от физически лица, ЕТ или ЕООД, за които физическото лице, физическото лице-търговец или физическото лице – управител и едноличен собственик на капитала е на възраст от 18 до 40 години включително
5.00
VI. Група Праг за преминаване
Заявен размер на инвестиционните разходи
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи от 30 000 лв. до 700 000 лв. вкл. получават 10 точки. За ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи над 700 000 лв. точките се изчисляват, като от максималният брой точки "10" се изважда резултатът от разделянето на горницата над 700 000 лв. на 30 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.
Минимум - 0 т. / Максимум - 10 т.

Пример:
1) 10 т., ако 30000<= ПИИ <= 700000
2) точки = 10-(ПИИ-700000)/30000
10.00
VII. Група Праг за преминаване
Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
3.1. Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на нетни приходи от продажби на продукция на кандидата от три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:
• по-малко или равно на 2 – 10 точки;
• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 8 точки; 
• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 7 точки; 
• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 6 точки;
• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 5 точки; 
• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 4 точки; 
• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 – 3 точки; 
• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 2 точки; 
• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка;
• по-голямо от 10 – 0 точки
10.00
2.
3.2. Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:
• по-малко или равно на 2 – 10 точки;
• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 8 точки; 
• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 7 точки; 
• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 6 точки;
• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 5 точки; 
• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 4 точки; 
• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 –3 точки; 
• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 2 точки; 
• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка;
• по-голямо от 10 или по-малко от 0 – 0 точки
10.00
VIII. Група Праг за преминаване
Кандидатът е производител на биологични продукти
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Кандидатът е биологичен оператор, който има сключен действащ договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство преди 01.01.2023 г. за всички видове земеделски култури и/или животни, с които се кандидатства и са описани в таблици 3 и 4 на Приложение № 2 „Основна информация“
10.00
IX. Група Праг за преминаване
Кандидат с история като земеделски стопанин
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин за следните четири стопански години 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
20.00
X. Група Праг за преминаване
ПИИ с инвестиции и дейности, насочени в секторите съгласно Приложение № 9
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
Приоритет получават ПИИ с посочените култури и/или животни, съгласно Приложение № 9 и включени в Таблица 3 и Таблица 4 в Приложение № 2
20.00
XI. Група Праг за преминаване
ПИИ с екологични инвестиции
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
7.1. Приоритет се присъжда за ПИИ, в които повече от 20 % от одобрените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление - 5 точки
7.2. Приоритет се присъжда за ПИИ, в които повече от 50 % от одобрените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление - 10 точки
10.00
10.00
Праг за преминаване:
95.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.