Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Проектът е свързан със следните инвестиции/услуги
5.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
1.1.	Инвестиции в места за настаняване  - 5т.;
1.2.	Инвестиции в спортни съоръжения - 10т.;
1.3.	Инвестиции в  предоставяне на услуги за населението - 15т.;
1.4.	Инвестиции в производствена дейност в микропредприятие - 20т.
20.00
II. Група Праг за преминаване
Проектът е представен от собственик (ЕТ) и/или управляващ/представляващ ООД с минимум 25% дялово участие на възраст до 40 години, включително
0.00
Критерий Максимален праг
5.00
1.
Проектът е представен от собственик (ЕТ) и/или управляващ/представляващ ООД с минимум 25% дялово участие на възраст до 40 години, включително
5.00
III. Група Праг за преминаване
Проектът осигурява  заетост
5.00
Критерий Максимален праг
15.00
1.
За всяко работно място – 5т. (максимум 15 т.)
15.00
IV. Група Праг за преминаване
Проектът се явява свързан или допълващ към друг проект към Стратегията
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Проектът създава модел, механизмите на който осигуряват свързаност между дейности по други мерки на СВОМР
5.00
2.
Проектът включва дейности извършващи се на територии на две общини от МИГ
5.00
V. Група Праг за преминаване
Проектът предвижда мерки, директно свързани с опазването на околната среда
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Използване на отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения
10.00
VI. Група Праг за преминаване
Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които ще се реализират с цел реклама на територията, насърчават туризма и териториалната идентичност
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
Проектът включва изграждане на туристически обекти с предлагане на традиционни храни и изделия
5.00
2.
Проектът включва производство на местни продукти от територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин
10.00
3.
Проектът включва изграждане на туристическа атракция свързана с привличане на туристи по иновативен  подход, непознат за територията
5.00
VII. Група Праг за преминаване
Оценка на  кандидата - Опит на кандидата
0.00
Критерий Максимален праг
12.00
1.
Наличие на подходящо образование в сферата на подпомаганата дейност
5.00
2.
Предприятието е съществуващо и има доказан положителен финансов  резултат за последните 3 години
5.00
3.
Изпълнен успешно проект по мярка 312 или 6.4
2.00
VIII. Група Праг за преминаване
Оценка на кандидата - Наличие на необходимо финансиране
0.00
Критерий Максимален праг
8.00
1.
1. Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансира не по-малко от 70% от инвестицията - 5т.;
2. Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансира не по-малко от 90 % от инвестицията - 8т.
8.00
60.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:

Инструкции за оценка

Описание Файл
Оценителна таблица за техническа и финансова оценка - Приложение № 7 от документите за информация към Условията за кандидатстване

Приложение № 7 - Критерии за оценка на проектите по мярка 6.4.1.doc

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.