Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Принос на иновативния проект за прилагане и разпространение на нови продукти, процеси и практики в една от следните области
0.00
Критерий Максимален праг
7.00
1.
Принос на иновативния проект към следните области:
1.1. Повишаване на производителността в стопанството и ефективно използване на ресурсите;  
1.2. Нови продукти и услуги за разширяване на пазарните възможности за първичното селскостопанско производство; 
1.3. Биоразнообразие, екосистеми услуги и функционалност на почвите и Натура 2000; 
1.4. Производство на качествени и безопасни храни и здравословен начин на живот; 
1.5. Ефективно и ефикасно управление на водите в селското стопанство и опазване от вредното въздействие на водите в земеделските земи.
2.00
2.
Качество на иновативният проект – връзка с практиката
5.00
II. Група Праг за преминаване
Капацитет на оперативната група за изпълнението на целите на иновативния проект
0.00
Критерий Максимален праг
33.00
1.
Разпределение на отговорностите на участниците и наличието на ясен ангажимент на всеки участник
8.00
2.
Подходяща експертиза и опит на участниците в оперативната група в областта на иновативния проект
10.00
3.
Участие на по – голям брой земеделски стопани в оперативната група
15.00
III. Група Праг за преминаване
Прилагане на интерактивния подход и приложимост на резултатите от иновативния проект за първичното производство на земеделска продукция или преработката
0.00
Критерий Максимален праг
55.00
1.
Прилагане на интерактивния подход
20.00
2.
Качество на плана за действие за изпълнение и постигане на резултатите от иновативния проект за първичното производство на земеделска продукция или преработката
10.00
3.
Очакван ефект и резултати от изпълнението на иновативния проект
15.00
4.
Иновативния проект е ориентиран към  дейности свързани с околната среда и климата, пряко свързани с постигане на целите на проекта
5.00
5.
Финансов капацитет на оперативната група
5.00
IV. Група Праг за преминаване
Ефект от планираните форми и методи за разпространение на резултатите за достигане до широк кръг земеделски стопани
0.00
Критерий Максимален праг
5.00
1.
Форми и методи за разпространение на резултатите за достигане до широк кръг земеделски стопани
5.00
30.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.