Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии за избор на проекти към СВОМР на МИГ Завет - Кубрат
30.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в населено място извън общинския център
10.00
2.
Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща населени места с високо ниво на безработица над средното за общината
10.00
3.
Проектът ще се изпълнява в район, идентифициран като малцинствен
10.00
4.
От създадената/подобрената обществена инфраструктура  ще се възползват над 500 души от населението
25.00
5.
Обхватът на планираните резултати от проекта  е за повече от едно населено място на територията
10.00
6.
Проектът е за инфраструктура, която да обслужва потребностите на деца и/или на младите хора в населеното място и/или е насочен към задържането им на територията
10.00
7.
Проектът предвижда  създаване на достъпна среда за възрастни хора и хора с увреждания
5.00
8.
Проектът въвежда иновативни технологии и/или инвестициите са с положителен екологичен ефект
10.00
9.
Проектът е за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за деца или за уязвими и/или малцинствени групи от населението
10.00
30.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.