Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА /ТФО/
10.00
Критерий Максимален праг
120.00
1.
Проектът е насочен към валоризация и популяризиране на местното природно и/или културно наследство на цялата територия на МИГ
25.00
2.
Проектът насърчава устойчивото управление на природните ресурси на територията на МИГ
20.00
3.
Проектът е насочен към разработване на търговски марки за селскостопански продукти от местен характер и/или регистрация на търговски марки и/или защитени наименования за произход и/или географски наименования/означения и/или изготвяне на стратегии за позициониране на търговски марки   за селскостопански продукти от местен характер
20.00
4.
Проектът е насочен към активизиране на местното население в повече от едно населени места.
- Дейностите по проекта обхващат местното население в 2 населени места от територията на МИГ - 10 т.
- Дейностите по проекта обхващат местното население в 3 населени места от територията на МИГ - 15 т.
- Дейностите по проекта обхващат местното население в 4 населени места - 20 т.
- Дейностите по проекта обхващат местното население в над 4 населени места - 25 т.
25.00
5.
Проектът предвижда изграждане на териториална идентичност  чрез широко медийно отразяване
15.00
6.
Проектът включва социални иновации
15.00
10.00
Праг за преминаване:
120.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.