Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Финансов, технически и административен капацитет
20.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
Кандидатът има изпълнен през последните 5 години минимум един проект на стойност на признатите разходи в размер на минимум 50 % от размера на заявената безвъзмездна помощ по настоящата процедура.
4.00
2.
Кандидатът има успешно реализиран минимум един проект, който включва дейности, сходни с дейностите в настоящото проектно предложение. Сходни дейности са дейности в областта на убежището и миграцията.
4.00
3.
Кандидатът и партньорът разполагат с екип за управление на проекта с добра квалификация и опит в управлението на проекти и експерти с подходяща квалификация и опит.
3.00
4.
Кандидатът разполага със стабилни и достатъчни финансови възможности, за да извърши дейностите през целия период за изпълнение на проекта - сумарно, показаният през изминалите две години оборот  надхвърля стойността на исканото финансиране.
4.00
5.
Финансирането на меки мерки по всяко от подадените проектни предложения е минимум 55,00 %.
5.00
II. Група Праг за преминаване
Съответствие
18.00
Критерий Максимален праг
30.00
1.
Връзката между проектното предложение и приоритетите на дейността, посочени в Програмното споразумение е ясно и подробно описана. (3.00 точки)
Връзката между проектното предложение и приоритетите на дейността, посочени в Програмното споразумение не е достатъчно ясна. (1.00 точка)
3.00
2.
Проектното предложение предвижда дейности в съответствие с посочените в Обявата за кандидатстване.
3.00
3.
Целите на проектното предложение са ясни и в съответствие с посочените в Обявата за кандидатстване. (2.00 точки)
Целите на проектното предложение не са напълно ясни и в съответствие с посочените в Обявата за кандидатстване (1.00 точка).
2.00
4.
Проектното предложение идентифицира нуждите и проблемите на целевата група.
3.00
5.
Дейностите в проектното предложение адресират към конкретните нужди на представителите на целевата група.
3.00
6.
Целевата група е в съответствие с посочената такава в Обявата за кандидатстване.
2.00
7.
При обосноваването на проектното предложение са използвани официални статистически данни или проучвания от кандидата/партньора(ите).
1.00
8.
При обосноваването на проектното предложение са използвани данни от национални и международни източници или информация.
1.00
9.
Проектното предложение съдържа мерки само за  уязвими лица. (5.00 точки)
Проектното предложение съдържа мерки, насочени към лица, търсещи убежище/ГТД, получили временна закрила, включително мерки, насочени към уязвими лица. (3.00 точки)
Проектното предложение съдържа мерки, насочени към лица, търсещи убежище/ГТД, получили временна закрила, включително мерки (без да включва уязвими групи). (1.00 точка)
5.00
10.
Проектното предложение се изпълнява в партньорство с организации от Норвегия.
5.00
11.
Проектното предложение съдържа детайлно описание за допълняемост на дейностите и липса на припокриване.
2.00
III. Група Праг за преминаване
Методология, организация и индикатори
10.00
Критерий Максимален праг
27.00
1.
Предложените дейности са подходящи и необходими за реализацията на проектното предложение. (3 точки)
Предложените дейности са частично подходящи и необходими за реализацията на проектното предложение. (1 точки)
3.00
2.
Предложените дейности съответстват на целите и очакваните резултати на проекта.
3.00
3.
Дейностите са описани подробно, обхватът и времетраенето им са напълно ясни. (4 точки)
Дейностите не са описани подробно, но обхватът и времетраенето им са ясни. (2 точки)
4.00
4.
Предвидените дейности и времевият график за тяхното изпълнение позволяват реална подготовка и изпълнение на всички дейности.
2.00
5.
Отразени са периодите за провеждане на процедури по ЗОП или ПМС № 118 от 20 май 2014 г., където е приложимо.
2.00
6.
Описаните дейности са представени в коректна последователност и взаимовръзка.
2.00
7.
Предвидените индикатори са фокусирани само върху уязвими лица. (5.00 точки)
Предвидените индикатори са фокусирани към ГТД, търсещи закрила/ГТД, получили временна закрила, включително уязвими групи с конкретизиране към кои уязвими групи са насочени. (3.00 точки)
Предвидените индикатори са насочени към ГТД, търсещи закрила/ГТД, получили временна закрила, включително уязвими групи (изключващи уязвими групи). (1.00 точка)
5.00
8.
Индикаторите са релевантни, количествено измерими и са заложени целеви стойности на съответните индикатори, които трябва да бъдат постигнати.
4.00
9.
Предвидените индикатори допринасят за общата цел на програмата.
2.00
IV. Група Праг за преминаване
Устойчивост
5.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Предвидено е резултатите от изпълнението на проекта да окажат въздействие върху целевите групи в рамките на периода на проекта.
1.00
2.
Предвидено е резултатите от изпълнението на проекта да окажат трайно въздействие върху целевите групи след приключване на проекта.
4.00
3.
Предвидена е възможност ползите от проекта за целевите групи да продължат да съществуват и след края на финансирането.
4.00
4.
След приключването на проекта резултатите от проекта подлежат на надграждане.
1.00
V. Група Праг за преминаване
Бюджет и ефективност на разходите
7.00
Критерий Максимален праг
13.00
1.
Има пълно съответствие между дейности и бюджет - от бюджета е видно, че изразходването на планираните средства е обосновано и пряко произтичащо от дейностите.
2.00
2.
Бюджетните пера са ясни, детайлни и връзката между разходи и дейности е видима.
3.00
3.
Спазени са задължителните процентни съотношения между бюджетните раздели, включително разходите за управление и меки мерки.
2.00
4.
Заложените стойности са реалистични и не превишават средните ставки на бенефициента и/или са съпоставими с пазарните цени. Посочени са източниците на информация, въз основа на които са формирани съответните стойности.
3.00
5.
В бюджета няма несъответствия или противоречия и/или аритметични грешки.
1.00
6.
Всички разходи, включени в проектното предложение са допустими.
2.00
60.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.