Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
6.00
Критерий Максимален праг
16.00
1.
Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ.
5.00
2.
Проектът внедрява иновация за региона ("Иновации" са: иновативен продукт, процес  или нова практика, въвеждане на нова организационна форма).
2.00
3.
Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. (Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 точки.)
2.00
4.
Проектът създава заетост за местното население.
2.00
5.
Проектът води до повишаване на енергийната ефективност.
5.00
6.00
Праг за преминаване:
16.00
Максимален праг:

Инструкции за оценка

Описание Файл
Проектът трябва да отговаря на критериите за допустимост, описани по-горе, за да бъде допуснат до оценка. До класиране се допускат проекти, които имат минимум 6 точки. Съгласно Решение №16 от 29.06.2018г., на ОС на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий „Проектът създава заетост за местното население”. КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне, проектни предложения, получили по-малко от 6 точки по критериите за оценка. Методика за техническа и финансова оценка на проектните предложения: За да бъдат присъдени точки на проектното предложение, при извършване на техническа и финансова оценка се проверяват представените доказателства за съответствие или изпълнение на условията/изискванията по критериите, както следва: Критерий 1: Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ. За преценяване съответствието на проекта и предвидените дейности с критерия е необходимо, представения Анализ за социално-икономическите ползи - Приложение №9 към Условията за кандидатстване, да съдържа обоснована информация за ползата от проекта за населението на повече от едно населено място на територията на МИГ. Критерий 2: Проектът внедрява иновация за региона ("Иновации" са: иновативен продукт, процес или нова практика, въвеждане на нова организационна форма). За да бъдат присъдени точки по критерия, проектното предложение трябва да показва създаване на нови за територията на МИГ - продукт и/или процес, и/или практика, и/или въвеждането на нова организационна форма. Обоснована информация, доказваща как проекта внедрява иновация за региона се представя в Анализа за социално-икономическите ползи - Приложение №9 към Условията за кандидатстване. Критерий 3: Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. За преценяване съответствието на проекта и предвидените дейности с критерия, е необходимо, кандидатът да определи целевите групи, ясно идентифицирайки нуждите им в съответствие с целите на проектното предложение. Съответствието на инвестицията по проекта към критерия, ще бъде преценявано въз основа на Анализа за социално-икономическите ползи - Приложение №9 към Условията за кандидатстване. Критерий 4: Проектът създава заетост за местното население. За да бъдат присъдени точки по критерия, проектът трябва да доказва осигуряване на допълнителна заетост, при запазване на досегашните работни места. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места, свързани с проекта след неговото стартиране. Работните места следва да бъдат разкрити целогодишно, по трудово правоотношение, при пълен работен ден (8 часа работно време). Доказването на съответствие се извършва на база данните и информацията за броя работни места, посочени от кандидата в Раздел 8 - „Индикатори” на Формуляр за кандидатстване в ИСУН, във Формуляра за мониторинг - Приложение №8 към Условията за кандидатстване и Анализа за социално-икономическите ползи - Приложение №9 към Условията за кандидатстване. Данните в посочените документи следва да са идентични. Критерий 5: Проектът води до повишаване на енергийната ефективност. За да бъдат присъдени точки по критерия, инвестициите по проектното предложение трябва да водят до повишаване на енергийната ефективност, и това е доказано с представянето на: Доклад и Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, или обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация. При оценката на проектните предложения, комисията може да изисква допълнителна пояснителна информация от кандидата, като срокът за представянето й не може да бъде по-кратък от една седмица. Тази възможност не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл.29, ал.1, т.1 и 2 от ЗУСЕСИФ.

Приложение №13 - Критерии за ТФО (оценителен лист).doc

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.