Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG16FFPR002-3.007-Q019 (27.11.2023 г.)
Във връзка с обявена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“, по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., моля за Ваши разяснения/ пояснения: 
1.	Община Кюстендил има изготвен инвестиционен проект за обект „Обновяване и реконструкция на „Зоопарк“ в град Кюстендил“. Във връзка с това - допустим разход ли е актуализиране/ допълване на съществуващия инвестиционен проект с цел привеждането му в съответствие с целите на настоящата процедура и разработените Планове за развитие на обекта (по отношение на местни, защитени и консервационни видове)?
2.	Допустимо ли е в разработваните стратегически документи да се включи актуализиране на съществуващото техническо задание, което да е съобразено с изискванията на настоящата процедура с цел привеждането на инвестиционния проект в съответствие с целите на процедурата и разработените Планове за развитие на обекта (по отношение на местни, защитени и консервационни видове)? 
3.	Допустимо ли е, че в случай че, актуализация/допълване на изработеното техническо задание не е допустим разход в частта – благоустрояване на прилежаща инфраструктура (извън привеждане на клетки и заграждения в съответствие с изискванията на приложимата нормативна база), конкретния бенефициент да самофинансира недопустимите дейности по програмата, предвидени в изготвеното техническото задание?

1. Съгласно Условията за кандидатсванe по процедура  BG16FFPR002-3.007, разходите за  актуализиране/ допълване на съществуващи инвестиционни проекти с цел привеждането им в съответствие с целите на процедурата и разработените от общините Планове за развитие на зоологическите градини са допустими.
2. Съгласно Условията за кандидатсване по процедура  BG16FFPR002-3.007, дейности свързани с актуализиране на съществуващи технически задания, с цел съобразяване с изискванията на процедурата и привеждане на инвестиционни проекти в съответствие с разработени Планове за развитие на зоологически градини са допустими.
3. Актуализация/допълване на изработени технически задания, вкл. в частта благоустрояване на прилежаща инфраструктура (извън привеждане на клетки и заграждения в съответствие с изискванията на приложимата нормативна база) е допустим разход по настоящата процедурата. Изпълнението на заложените СМР в изготвените по процедура BG16FFPR002-3.007 технически задания ще бъде подкрепено по бъдеща процедура, финансирана чрез ПОС 2021-2027 г., в която тепърва ще бъдат детайлно описани допустимите и недопустими дейности и разходи, но като общо правило по програмата няма ограничение за бенефициентите да финансират сами недопустими разходи.
BG16FFPR002-3.007-Q018 (21.11.2023 г.)
Здравейте, на страница 7 от насоките за кандидатстване е посочено, че "Обществените поръчки за всички дейности в проектното предложение, следва да са обявени към датата на кандидатстване по настоящата процедура и/или да са възложени, което се доказва с линк/ове към ЦАИС ЕОП.". Изисква ли се обществени поръчки за непреки дейности (като мерки за видимост, прозрачност и комуникация) да бъдат обявени на етап кандидатстване или изискването важи само за преките дейности по проекта?
Дейности, за които разходите се отнасят към категория Непреки разходи, не подлежат на проверка от Управляващия орган.
BG16FFPR002-3.007-Q017 (21.11.2023 г.)
Във връзка с кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“, по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., моля за следните разяснения по процедурата:
1. При кандидатстване с проектно предложение и одобрение по настоящата процедура, Бенефициентът задължен ли е при изпълнение на техническата помощ да кандидатства за втори етап за изпълнение и реализиране на инвестиционните дейности? 
2. В случай, че Бенефициентът се откаже да кандидатства на втори етап за изпълнение и реализиране на инвестиционните дейности, следва ли да възстанови отпуснатите средства по процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“?

Основната цел на процедура BG16FFPR002-3.007 е да се подпомогне разработването на качествени проектни предложения за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по ПОС 2021-2027 г. за ремонт/ реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля. В Условията за кандидатсване по процедурата не е заложено изрично подобно изискване, съответно не е предвидено задължение за възстановяване на отпуснатите средства по процедурата, тъй като общината може да реализира проектната си идея, чрез други източници на финансиране.
BG16FFPR002-3.007-Q016 (15.11.2023 г.)
Здравейте. Във връзка с отговор на въпрос BG16FFPR002-3.007-Q013/ 20.10.2023 г., моля да уточните какви подкрепящи документи следва да се приложат към аланиза за остойностяването за разходите за подготовка на проектното предложение, в случай че дейността е извършена от вътрешни за бенефициента служители?
Благодаря.
В анализа на остойностяването на дейностите се посочва въз основа на какви документи, анализи или проучвания са остойностени дейностите и/или каква информация/ данни/ пока-затели/ оферти/ извлечения/ информация за вече сключени и изпълнени договори със сходни параметри и предмет, пазарни консултации по смисъла на ЗОП, пазарни проучвания и/или проучване в интернет са ползвани при остойностяването и др. позоваване на вече сключени договори с избран/и изпълнители на дейности, предмет на проектното предложение, с което се кандидатства, то към анализа на остойностяването се прилага копие/я на тези договори или, ако са публично достъпни, се посочва активен линк към тях, като бенефициентът пред-ставя в анализа на остойностяването по какъв начин е определена прогнозна стойност на поръчката. При позоваване на оферти се прилагат самите оферти, при позоваване на извле-чение от каталог се прилагат извлеченията или се посочват съответните линкове към про-дукта. В случаите, в които остойностяването е извършено единствено на базата на оферти, се представят минимум две такива. При позоваване на досегашен опит/калкулативен метод се прилагат техническите спецификации, количествено-стойности сметки и др.

По отношение разходите за услуги в анализа следва да се обоснове тяхната стойност съобразно броя на ангажираните експерти, заплащането на часова ставка, командировъчни (в случай че има такива), материали,  и други, свързани с изпълнението на услугата, времето за изпълнение на дейностите и други, свързани с изпълнението на услугата.
При доказване на стойността на отделна дейност единствено чрез оферти, се изисква същите да са представени от субекти, чиято дейност е сходна с предмета на представената от канди-дата оферта. Това се доказва с референция за изпълнени подобни услуги или извлечения от договори със сходен предмет или публично достъпна информация – интернет сайт с посоче-ни основни дейности на организацията и изпълнени услуги. 
Възможно е доказване на стойности по дейности чрез извадка на подобни услуги/доставки от страницата на АОП, като се посочват аналогичните характеристики между проведената поръчка със сключен договор и дейностите, предвидени в проектното предложение.
В случаите, в които остойностяването е извършено на базата на оферти, проучвания или из-вадки от АОП, се представят минимум две от независими източници. В анализа на остой-ностяване е възможно да се посочи и процент на допълнителни разходи (ако такива са на-лични), които може да включват транспортни разходи, управленски разходи и/или друго, като изрично следва да е посочена тяхната стойност или процент от действителните разходи с обосновка за приетия процент и необходимостта от прилагането му.
В поле „Забележка“ на анализа на остойностяването се представя описателна част за прин-ципите, които са използвани при определяне на стойността на отделна дейност - защо и как е определена стойността на дейността при получени две оферти, коя сума е приета – средно-аритметична или по-ниската стойност на услугата, какви обстоятелства са отчетени или следва да се отчитат при остойностяването на съответната дейност, друго по преценка на кандидата.
По отношение разходите за услуги в анализа следва да се обоснове тяхната стойност съоб-разно броя на ангажираните експерти, заплащането на часова ставка, командировъчни (в случай че има такива), материали,  и други, свързани с изпълнението на услугата, времето за изпълнение на дейностите и други, свързани с изпълнението на услугата.

Моля да имате предвид, че всички разходи, вкл. вътрешни за бенефициента служители следва да отговарят на разпоредбите на Постановление № 86 от 1 юни 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г.
BG16FFPR002-3.007-Q015 (13.11.2023 г.)
Здравейте. Във връзка с попълване на индикатор "Инвестиции за подкрепа на мерки извън Натура 2000 – евро", моля дайте пояснение за курса на  еврото, които следва да се съобрази с цел попълване на  еквивалентна стойност в евро на безвъзмездната финансова помощ.
Благодрая.
Официалния обменен курс на българския лев към еврото е трайно фиксиран като съотношение на българския лев към еврото e в размер на 1,95583 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.