Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFPR001-1.001 - „Разработване на иновации в предприятията“

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).

Индикативна дата на обявяване на процедурата 29.09.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 16.05.2023 г.

Интернет адрес: https://www.mig.government.bg/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 23.05.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.