Приключилa/прекратена процедура

BG05SFPR002-3.001 - „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +“ (Приключила)

Процедурата цели да се повиши конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 г. включително чрез улесняване на прехода от образование към заетост чрез подкрепа за набиране на опит по специалността (стажуване); придобиване на трудов опит, вкл. от първа работа (обучение по време на работа или подкрепена заетост); придобиване на преносими и „меки“ умения за повишаване на пригодността за заетост и повишаването на шансовете за наеме на работа, независимо от конкретното работно място. Осигуряването на възможности за младежите за стажуване, обучение по време на работа или подкрепена заетост, наред с новите умения, приложими в широк кръг професии, ще дадат нови възможности за последваща заетост при работодател за младите хора (същия или друг).

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 10.07.2023 г. 17:00 ч.

Краен срок: 10.08.2023 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://esf.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.