Приключилa/прекратена процедура

BG05SFPR002-1.006 - ЗАПОЧВАМ РАБОТА - Компонент 2 „Обучение“ (Приключила)

Осигуряване на цялостен пакет от мерки, насочени към интеграция на пазара на труда на неактивни лица и безработни с акцент върху лицата в неравностойно положение. Операцията допринася за изпълнението на Специфична препоръка за 2020 г. „…да засили активните политики по отношение на пазара на труда”. Операцията допринася за изпълнението на принцип 1 „Образование, обучение и учене през целия живот“, принцип 4 „Активна подкрепа за заетостта“, принцип 17. „Интеграция на хората с увреждания“ и принцип 3. „Равни възможности“ на Европейския стълб на социалните права.

В рамките на Компонент 2 „Обучение“ ще бъде предоставена възможност за изпреварващо обучение на кадри на база на идентифицирани потребности от работодатели, както и за сектори, посочени в различни стратегически документи. Целта е да бъдат обучени лица, които да задоволят потребностите на работодателите в сектори, където е идентифициран недостиг на кадри.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.08.2023 г. 17:00 ч.

Краен срок: 01.09.2023 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://esf.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.