Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG-RRP-4.021-Q272 (25.05.2023 г.)
Здравейте,

Моля да потвърдите дали всички изброени по -долу допустими дейности е необходимо да се включат в проектното предложение, независимо дали ще бъдат финансирани със собствени средства или със средства от програмата:
	Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
	дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
	дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
	дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
	дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ; 
	дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
	Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ. 

2. За дейностите различни от СМР (например дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ) ще е необходимо в конкретната дейност да бъде заложена само прогнозна стойност или ще е необходимо прилагането и на друг документ за остойностяване на разхода.


Поздрави!
Изброените дейности са сред посочените допустими дейности по процедурата, като по преценка на кандидата и в зависимост от спецификата на конкретното предложение, се включват всички или част от посочените допустими дейности. 
Обръщам внимание, че дейността за обследване за енергийна ефективност е предварително условие за кандидатстване по процедурата, поради което следва да се включи в ПИИ. Също така дейността по изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, е условие за да бъде отчетен ПИИ, поради което следва да се включи в предложението. 
Дейности за информация и публичност са задължителни и трябва да се включат в ПИИ, като в тази връзка във Формуляра за кандидатстване следва да се разпише отделна дейност по осигуряване на публичност и визуализация, като разходите за тази дейност са недопустими за финансиране и следва да се поемат като собствен принос на кандидата
2.По процедурата няма посочено изискване за прилагането на документи за остойностяването на разходите.
BG-RRP-4.021-Q271 (25.05.2023 г.)
Уважаеми г-жи и г-да, 
Моля за отговор на следните въпроси по процедурата:

1. Съгласно дадени разяснения сградите вписани с отделни идентификатори в акта за собственост ( независимо че са в обща енергийна и функционална система ) се разглеждат , като отделни обекти на интервенция и се изготвя енергиен одит включващ описание на енергоспестяващите мерки за всяка сграда и сертификат за всяка една. В такъв случай в Дейностите по проекта ,като отделна дейност ли се описват 
например дейностите за изпълнение на СМР на всяка сграда и съответно, като отделни бюджетни подпера ли се включват в бюджета. За всяка една дейност в описанието ли се конкретизират ЕСМерки на всяка сграда. 

2. На какво ниво трябва да се посочат разходите в бюджета : дейност, дейност по сграда или ЕСМ. ( например 1. Разходи за СМР 1.1 ЕСМ топлоизолация стени 1.2. ЕСМ топлоизолация покрив и т.н )

3. Съгласно насоките за кандидатстване в рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; . Как се записват и отразяват в бюджета тези 10% при повече от една сграда ( в случай, че не се изискват отделни дейности и бюджетни редове за всяка сграда ) . Има се предвид обща стойност на СМР на сграда или завишаването следва да е еднакво за дейностите СМР и за двете сгради. Завишението следва ли да е отразено в КСС. 

4. На въпрос 94 давате отговор , че "Интензитетът на помощта и съответно 
съотношението между публично и частно съфинансиране 
ще бъде проследявано на ниво „общо допустими разходи 
по проекта“, а не на ниво отделни дейности" . Това означава ли, че при бюджет с включени допустими разходи със 100 % собствено финансиране ( за дейности одит след проекта и мерки за визуализация ) е допустимо Разходи за СМР да е с 68% безвъзмездно финансиране , като се съблюдава допустим максимален интензитет на бюджета на проекта 65%

5. При обследване на 3 сгради Индикатор "Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — брой на обновените сгради" каква целева стойност следва да се посочи ? 

1.	и 2. В секция 6. „Бюджет (в лева)“ на формуляра за кандидатстване, разходите за строително-монтажни работи, се обособяват в един единствен бюджетен ред, които включва стойностите на строително-монтажни работи на всички сгради, включени в ПИИ, съгласно приложените КСС.
В секция 3. „План за изпълнение/ Дейности по проект“ на формуляра за кандидатстване могат да се обособят отделни дейности за СМР за всяка отделна сграда, в които да се включи описание на предвидените енергоспестяващи мерки по отделните сгради.
3.Непредвидените разходи се отразяват в общата стойност на разходите за строително-монтажни работи, които са в рамките на един единствен бюджетен ред в секция 6. „Бюджет (в лева)“ на формуляра за кандидатстване. Непредвидените разходи по отделните обекти - сгради се вписват като отделен ред във файла на КСС. 
4.Разпределението на стойности между „БФП“ и „СФ“ в рамките на едно бюджетно перо в секция 6. Бюджет (в лева) на формуляра за кандидатстване е в зависимост от интензитета на помощта от допустимите разходи, който е приложим за конкретното ПИИ.
5. Ако в рамките на ПИИ са включени три сгради, то за Индикатор "Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — брой на обновените сгради" се вписва целева стойност 3 (три).
BG-RRP-4.021-Q270 (24.05.2023 г.)
Уважаеми експерти,
В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; 
Въпрос:
Изчисляването на инвестицията в енергийния доклад/обледване трябва ли да е с включените непредвидени разходи или не?
С уважение,
Методий Ангелов
Непредвидените разходи от 10%, когато са допустими разходи съгласно Насоките за кандидатстване (виж т. 11.1 от Насоките) следва да се включат в общата стойност на разходите за СМР.
BG-RRP-4.021-Q269 (24.05.2023 г.)
Уважаеми Експерти, 
В Насоките е написано:
За сградите на предприятията в сферата на търговията и услугите (Kомпонент 2) от настоящите Насоки за кандидатстване, след изпълнение на предвидените в изготвеното обследване за енергийна ефективност енергоспестяващи мерки (ЕСМ), се изисква постигане на минимален клас на енергопотребление „В” и минимум 30% спестяване на първична енергия.
Молим за РАЗЯСНЕНИЯ:
1. Допустим ли ПИИ за сграда с „клас на енергопотребление „А” , като след въвеждане на енергоефективни мерки се предвижда сградата да премине в сграда с близка до нулево потребление, като получаваме спестяване на първична невъзобновяема енергия в размер на 80%. 
2. В проекта е заложена мярка изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 киловат часа и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). Локалното съоръжение е недопустим разход. Въпросите ни са:
2.1. Стойността на локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) слага ли се отделно КСС?
2.2. В бюджета на проекта трябва ли да добавим този недопустим разход?
2.3. Ако добавяме този разход къде трябва да го включим - в колона СФ на 1. Разходи за строително-монтажни работи (СМР) ( ПО: BG-RRP-4 , фонд: МВУ ) или в 8. Други (моля уточнете) ( ПО: BG-RRP-4 , фонд: МВУ ), защото като добавим недоустим разход в бюджета към допустимите разходи за СФ се намалява процента на безвъзмездната финансова помощ? 
С уважение,
Методий Ангелов
1.Посочените в условията за кандидатстване изисквания са минимални, а именно всяка сграда, включена в ПИИ, да постига минимум 30% спестяване на първична енергия, както и да достига най-малко клас на енергопотребление „B“ (изискването за най-малко клас на енергопотребление „B“ е за сгради в обхвата на компонент 2). В този смисъл постигане на над 30 % спестяване на първична енергия за сграда, както и достигане на по-висок клас на енергопотребление от клас „B“, е допустимо по процедурата. 
2. В бюджета (в секция 7 на формуляра за кандидатстване) се включват само допустимите разходи, а в Плана за изпълнение (секция 3. План за изпълнение/Дейности по проекта) следва да бъдат описани и недопустимите такива, когато е приложимо (т.е. когато дейността е недопустима и разходите за нея са недопустими по процедурата, същото се описва в съответната дейност, вкл. каква е стойността на недопустимата дейност).
Прилага се и отделно КСС – недопустими разходи (когато предложението включва недопустими СМР дейности).
BG-RRP-4.021-Q268 (24.05.2023 г.)
1. В случай, че преценката на РИОСВ/МОСВ по ЗООС и ЗБР не бъде издадена до дата на входиране на проекта допустимо ли е текста на т. 22 от Декларация при кандидатстване (Приложение В) да бъде адаптиран, за да отразява реалното състояние - т.е. "има входирано искане за издаване на ..."?

2. Във връзка с изискването на стр. 24 от Насоките "ПИИ следва да включват изпълнение на енергоспестяващи мерки в цялата сграда (обследването следва да обхваща всички нива и помещения в сградата), с цел изготвяне на реалистични обследвания за енергийна ефективност. В тази връзка, в случай на собственост в сградата, различна от тази на предприятието кандидат или липса на учредено право за строеж в полза на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция ще бъде отхвърлено.", моля за разяснения относно параметрите/ характеристиките, които определят "цялостта на сградата" (особено в случай на долепени сгради) - достатъчно ли е същата да е посочена с отделен идентификатор в акта за собственост и Кадастрална карта или е необходимо наличието на напр. възушна фуга или друга вид преграда?
1. Текстовете в Декларация – Приложение В не е допустимо да бъдат адаптирани от кандидата. 
Моля виж отговор на въпрос 238. 

2. Сградите по настоящата процедура се идентифицират съгласно наличната за всяка една от тях официална документация и идентификатор по Закона за кадастъра и кадастралния регистър.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.