Всички

 • Оперативни програми
  • Програма за развитие на селските райони (26)
   • BG06RDNP001-4.018 - "Целеви прием за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ“ по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
   • BG06RDNP001-19.243 - „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково“ - подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.378 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
   • BG06RDNP001-19.517 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.537 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“
   • BG06RDNP001-19.541 - СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”
   • BG06RDNP001-19.543 - МИГ "Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе- Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
   • BG06RDNP001-19.622 - МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
   • BG06RDNP001-19.623 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.648 - МИГ Сандански – подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“
   • BG06RDNP001-19.686 - СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
   • BG06RDNP001-19.695 - „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"
   • BG06RDNP001-19.699 - „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”
   • BG06RDNP001-19.705 - МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"
   • BG06RDNP001-19.735 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.756 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.759 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия – Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
   • BG06RDNP001-19.762 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
   • BG06RDNP001-19.779 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
   • BG06RDNP001-19.793 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
   • BG06RDNP001-19.819 - Сдружение ,,МИГ Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“
   • BG06RDNP001-19.835 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.837 - МИГ Костинброд-Своге Подмярка 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"
   • BG06RDNP001-19.838 - МИГ Сандански - подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
   • BG06RDNP001-19.839 - „МИГ Луковит-Роман: мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
   • BG06RDNP001-20.001 - Процедура № BG06RDNP001-20.001 за предоставяне на финансова подкрепа на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за изграждане на административен капацитет, ефективно управление и прилагане на ПРСР 2014-2020 г. чрез мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата.
  • Програма "Образование" 2021-2027 (3)
   • BG05SFPR001-1.004 - Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт
   • BG05SFPR001-3.002 - От висше образование към заетост
   • BG05SFPR001-4.001 - Техническа помощ
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (6)
   • BG05SFPR002-1.016 - Повишаване капацитета на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ за реализиране на контролната дейност на пазара на труда
   • BG05SFPR002-1.018 - Повишаване на административния капацитет и модернизиране на услугите, предлагани от Агенция по заетостта
   • BG05SFPR002-2.007 - ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА - КОМПОНЕНТ 2
   • BG05SFPR002-2.008 - НАЦИОНАЛНА ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ И НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК
   • BG05SFPR002-2.010 - ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МОНИТОРИРАНЕТО ИМ
   • BG05SFPR002-5.001 - Техническа помощ
  • Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR003-2.001 - Техническа помощ
  • Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (4)
   • BG14MFPR001-1.001 - „Контрол и правоприлагане“
   • BG14MFPR001-1.002 - „Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и аквакултурите и за научни цели.“
   • BG14MFPR001-2.001 - „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”
   • BG14MFPR001-5.001 - Техническа помощ
  • Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 (8)
   • BG16FFPR001-1.001 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-1.002 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ
   • BG16FFPR001-2.001 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-2.002 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Техническа помощ”
   • BG16FFPR001-3.001 - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“
   • BG16FFPR001-4.001 - Интермодалност в градски условия
   • BG16FFPR001-5.001 - Техническа помощ
   • BG16FFPR001-5.002 - Бюджетни линии
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (11)
   • BG16FFPR002-2.003 - Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци
   • BG16FFPR002-2.004 - Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора
   • BG16FFPR002-2.005 - Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора
   • BG16FFPR002-3.004 - Изпълнение на мярка 4 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000
   • BG16FFPR002-3.008 - Изпълнение на мярка 67 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000
   • BG16FFPR002-3.010 - Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000
   • BG16FFPR002-4.003 - Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси
   • BG16FFPR002-5.003 - Зелени мерки в градска среда
   • BG16FFPR002-5.004 - Зелени мерки в градска среда (2)
   • BG16FFPR002-5.006 - Създаване на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух
   • BG16FFPR002-6.001 - Техническа помощ за управление и изпълнение на Програма "Околна среда" за периода 2021 – 2027 г.
  • Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (3)
   • BG16FFPR003-3.001 - „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“
   • BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност
   • BG16FFPR003-5.001 - "Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР"
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (2)
   • BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите
   • BG16RFPR001-3.001 - „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“
  • Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (3)
   • BG16RFPR002-1.014 - Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ
   • BG16RFPR002-2.003 - Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS 3)
   • BG16RFPR002-3.001 - Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на ПНИИДИТ
  • Програма "Техническа помощ" 2021-2027 (3)
   • BG16RFTA001-1.003 - Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление в България
   • BG16RFTA001-1.004 - Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване в България
   • BG16RFTA001-1.005 - По-висока добавена стойност на Системата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление
  • Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (2)
   • BG65AMPR001-1.003 - Процедура № 3 "Специфична цел 1 „Обща Европейска система за убежище“ и Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“
   • BG65AMPR001-4.002 - Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“
  • Програма на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (1)
   • BG65BVPR001-2.002 - Процедура №2, Специфична цел 1 "Европейско интегрирано управление на границите" и специфична цел 2 "Обща визова политика"
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (1)
   • BG-RRP-1.016 - "Изграждане на кампуси"
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.