Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.371 - МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти"

Изпълнението на проекти по мярката следва да са насочени към интегрирано и устойчиво развитие на територията на МИГ САМОКОВ чрез ефективно използване на горските ресурси. Основната цел е повишаване на конкурентоспособността на предприятия, занимаващи се с първична преработка на дървесина, чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти и/или процеси и/или технологии.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием с начало 08.09.2021 г. и краен срок 08.12.2021 г.

Краен срок: 08.12.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://mig-samokov.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.