Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване по процедурата за подбор на проектни предложения е подаден в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата.
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или от упълномощено лице.
Да
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния/ните представител/и на кандидата, е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и.
Не
4.
От текста на пълномощното/ите става ясно, че лицето/лицата с право да представлява/т кандидата, упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра.
Не
5.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във формат ,,pdf“ или друг указан формат.
Не
6.
Документите, прикачени в ИСУН 2020, са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, изготвен съгласно указанията по т.23. от Условията за кандидатстване
Да
7.
Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема информация
Да
8.
Представена е Таблица за допустими инвестиции, подписана от кандидата и сканирана във формат „pdf”, както и във формат „xls“ или „xlsх“ (по образец, Приложение № 1 от документи за попълване).
Да
9.
Представена е Декларация данни НСИ съгласно Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1, т. 21 от Наредба № 22 (по образец, Приложение №2 от документи за попълване).
Да
10.
Представена е Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни съгласно Приложение № 12 към чл. 47, ал. 2, т. 2 от Наредба № 22 (по образец, Приложение №3 от документи за попълване)
Да
11.
Представено е Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му – оригинал или копие, заверено от кандидата.
Да
12.
Представено е Удостоверение от Национална агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на проекта, както и Удостоверение от общината по седалище на кандидата.
Да
13.
Представено е Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.6 от ЗОП
Да
14.
Представена е Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта от представляващия/те кандидата
Да
15.
Представена е Декларация за липса на обстоятелства за остраняване от представляващия/те кандидата
Да
16.
Представен е Бизнес план (по образец, Приложение № 7а от документите за попълване) с подпис/и, печат на всяка страница и сканиран.
Да
17.
Представени са Таблиците от бизнес плана (по образец Приложение № 7б) попълнени и във формат „xls” или „xlsx”.
Да
18.
Представена е Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката, с подпис/и, печат и сканирани.
Да
19.
Представена е Декларация за липса на изкуствено създадени условия и/или наличие на функционална несамостоятелност от кандидата
Да
20.
Представена е декларация за държавни помощи
Да
21.
Представено е Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/ становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите).
Не
22.
Представени са Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността или инвестицията съгласно българското законодателство.
Да
23.
Представено е Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по процедурата.
Да
24.
Представен е Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или за последен приключен междинен период. (Приложимо е за кандидати, регистрирани в годината на кандидатстване или ако отчетът за предходната година не е публикуван в Търговския регистър.)
Да
25.
Представена е Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване.
Да
26.
Представен е Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"
Да
27.
Представени са Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г., ведно с банкови извлечения – приложимо е, в случай че в Таблицата на допустимите инвестиции са включени такива разходи.
Да
28.
Представен е Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (приложимо е, в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг).
Да
29.
Представени са предварителни или окончателни договори за строителство, услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение, с подписи/печати и сканирани във формат „pdf“.
Да
30.
Представени са количествено-стойностни сметки към договорите за строителство (по образец, Приложение №14 от документи за попълване към условията за кандидатстване) във формат „pdf“ и „xls” или „xlsx”. Приложимо е само при представен договор за строително-монтажни работи
Не
31.
Представена е по една оферта за всеки разход, за който е посочен код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции (приложимо е в случай че разходът, за който се кандидатства е включен в Списък с референтни цени на ДФЗ, приложен към Условията за кандидатстване, Приложение № 2 от Документи за информация).
Не
32.
Представени са най-малко по три оферти за всеки разход, за който НЕ Е посочен код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции, ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно образеца Приложение № 16
Да
33.
Представено е Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител за всеки разход, когато са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ или ЗОП , а когато избраната оферта не е с най-ниска цена, е приложена и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора
Да
34.
Представени са предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на суровините, като доказателство, че е осигурена най-малко 50 % от суровината за първична преработка, съгласно производствената програма на дървопреработващото предприятие за първата прогнозна година.  (приложимо в случаите, когато не се предвижда преработка на дървесина от собствени гори).
Не
35.
Представени са предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на готовата продукция като доказателство, че е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите, получени в резултат на първичната преработка на дървесина, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка на дървесина, съгласно производствената му програма за първата прогнозна година.
Да
36.
Представен е документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота или документ за ползване върху имота
Да
37.
Представен е Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект, или Архитектурно заснемане на обекта/съоръжението и/или Архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява.
Не
38.
Представено е Разрешение за строеж или Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж
Не
39.
Представени са подробни Количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице. (Приложимо е само за проекти, които включват строително-монтажни работи).
Не
40.
Представено е Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (Приложимо е в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти).
Не
41.
Представен е Технологичен проект, ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице (изисква се в случаите, когато същия не е представен като част „Технологична“ към техническия/работния проект, тъй като проектното предложение не включва разходи за СМР по точка 1.1 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, а само разходи по точка 1.2 от същия раздел и свързаните с тях).
Не
42.
Приложено е Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на иновации. Представя се в случай, че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 1 – Иновации.
Не
43.
Представена е Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година (по образец, Приложение №15 от документи за попълване) и към справката е представен Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, или Ведомост за заплати (което е приложимо). Представя се в случай, че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 2- разкриване на работно място/работни места.
Не
44.
Представена е Декларация относно „свързаност” (по образец Приложение №17 от документи за попълване).
Да
45.
Представени са документи, доказващи опит или образование в сектора:
Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (образователна или научна) или копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност, или копие на документ за професионално образование, доказващ придобиването на средно образование и на квалификация по професия на представляващия кандидата или на собственика/ците на най-малко 50% от дяловете/капитала на кандидата ;
-	Копие от трудова/осигурителна книжка на представляващия кандидата или собственика/ците на най-малко 50% от дяловете/капитала на кандидата, и/ или Удостоверение от НСИ за определяне на кода на основната и допълнителните икономически дейности на кандидата през предходната финансова година, предхождаща датата на кандидатстване, за доказване на опит в сектора, за който кандидатства. 
Представят се при заявени точки по критерий № 3. 
Не
46.
46.	Бенефициентът е представил експертно становище от правоспособно лице, че с проекта се въвеждат нови процеси и технологии в съответствие с „Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 – 2020“.
Представя се в случай, че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 4 С проекта се въвеждат процеси и технологии, целящи опазването на околната среда
Не
II. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът отговаря на критериите за видовете допустими кандидати по процедурата, описани в т. 11.1. от Условията за кандидатстване.
Да
2.
Кандидатът отговаря на критериите за допустимост на кандидати по процедурата, описани в т. 11.2. от Условията за кандидатстване.
Да
3.
При проверка на представените документи, както и при извършените служебни проверки в публични регистри, за кандидата не са установени обстоятелства за недопустимост на кандидата, описани в 11.3. от Условията за кандидатстване.
Да
4.
Планираните инвестиции отговарят на разпоредбите на законодателството в областта на околната среда и за проектното предложение има положително становище/решение по отношение на съответствието му с това законодателство, издадено от РИОСВ и/или друг компетентен орган.
Да
5.
Дейностите/инвестициите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ- Самоков, съвпадаща с административно-териториалните граници на община Самоков.
Да
6.
Проектното предложение съответства на изискванията относно продължителност на изпълнението, съгласно Условията за кандидатстване – до 36 месеца от сключване на административен договор за предоставяне на помощта и не по-късно от 30.06.2023 г.
Да
7.
Във формуляра за кандидатстване е описано и обосновано съответствието на проектното предложение с „хоризонталните политики” на ЕС.
Да
8.
Бизнес планът съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности. Проектното предложение включва една или повече от допустимите за финансиране дейности, описани в т.13.1. от Условията за кандидатстване.
Да
9.
Бизнес планът е изготвен за 5 годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи– за 10 годишен период.
Да
10.
Представените от кандидата документи, съответстват на вида на планираните дейности и инвестиции по проекта, и отговарят на критериите за допустимост на дейностите в съответствие с описаното в подраздел 13.2. от условията за кандидатстване, вкл. по отношение на изискванията за вид/тип и съдържание на документите по съответния вид дейност.
Да
11.
Проектното предложение НЕ включва недопустими дейности, описани в точка 13.3. от Условията за кандидатстване.
Да
12.
Проектното предложение не предвижда само дейности за:
 1/ събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
 2/ инвестиции в нематериални активи.
Да
13.
Включените в проектното предложение разходи са в съответствие с допустимите за финансиране категории разходи, описани в точка 14.1. от условията за кандидатстване.
Да
14.
Видовете разходи, посочени в бюджета на проекта и Таблицата на допустимите инвестиции са в обхвата на мярката и съответстват на „Допустими видове разходи“, описани в точкка 14.2. на условията за кандидатстване
Да
15.
Разходите са в съответствие с условията за допустимост и обоснованост, описани в т. 14.3. от условията за кандидатстване.
Да
16.
Минималният размер на общо допустимите разходи за проектното предложение е не по-малък от 10 000,00 лева.
Да
17.
Максималният размер на общите допустими разходи по проекта не надвишава 193 700,00 лева.
Да
18.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР и Условията за кандидатстване за мярка 8.6. и не превишава 50 %.
Да
19.
Разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, не надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта. 
 Разходи за разработване на бизнес план, вкл. предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта са до 5% от стойността на допустимите разходи.
Не
20.
В случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг, от представения договор за лизинг и погасителния план към него е видно, че бенефициентът на помощта ще стане собственик на съответния актив в рамките на срока на изпълнение на проекта и не по-късно от датата на подаване на заявката за плащане за същия актив.
Не
21.
В случай на разход, за който се кандидатства с проектното предложение, включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”, то кандидатът е попълнил посочения код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции и дейности и посочената в таблицата стойност на разхода съответства на цената по представената оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя.
Не
22.
В случай че разход, за който се кандидатства, не е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”, то кандидатът е извършил пазарно проучване за гарантиране на пазарна цена на съответния актив/услуга/строителство чрез осигуряването на най-малко три съпоставими независими индикативни оферти. Събраните оферти са представени в оригинал, заедно с изпратено запитване за индикативна оферта.
Не
23.
Всички представени оферти съдържат най-малко информация относно: наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро, с посочен ДДС.
Да
24.
Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното предложение – във срок на валидност.
Да
25.
Оферентите, когато са местни лица, са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, а от оферентите – чуждестранни лица, е представен документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Да
26.
Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите .
Не
27.
За офертите е установено, че са независими съгласно определението от Условията за кандидатстване, че „Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата: а) едното участва в управлението на дружеството на другото; б) съдружници; в) съвместно контролират пряко трето лице; г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо; ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
Да
28.
В случай, че са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, т.е. кандидатът не е задължен да избира изпълнител/ доставчик по правилата на ПМС № 160 с публична покана/ или ЗОП, то кандидатът след получаване на индикативните оферти е извършил сравняване на предложенията и е сключил договор (предварителен/окончателен) с избрания доставчик/изпълнител за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията/предмет на дейността с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка. В договорите е описан ДДС.
Да
29.
Изборът на изпълнител е протоколиран с решение и то е представено като кандидатът е избрал икономически най-изгодна оферта на основание на един от следните критерии за възлагане на поръчката за доставка: а) най-ниска предложена цена, б) ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл, в) оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на поръчката.
Да
III. Група
ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
На база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение е установено, че разходите съответстват на дейностите, необходими и основателни са за изпълнението на проекта и са обосновани.
Да
2.
Предложените от кандидата разходи съответстват на изискванията за допустимост и основателност на разходите по раздел 14. от Условията за кандидатстване.
Да
3.
Стойността на разходите, попълнена в бюджета на проектното предложение във Формуляра за кандидатстване и в Таблицата на допустимите инвестиции, съответства на стойността, описана в представените от кандидата оферти, договори, фактури и др. документи, с които е обоснован съответния разход.
Да
4.
Не е установено дублиране на разходи.
Да
IV. Група
ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма.
Да
2.
В публичния модул в ИСУН и в публичните регистри на ДФЗ/ ИСУН и МИГ-Самоков липсват данни за двойно финансиране.
Да
V. Група
ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ И/ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е декларирал липса на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност
Да
2.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22).
Да
3.
На база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение, не са установени обстоятелства, съответстващи на определението за "Функционална несамостоятелност" в декларацията, а именно – „изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите разходи по мярката”.
Да
VI. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е представил коректно попълнена декларация за държавни помощи и данните в нея съответстват на установеното в публичните регистри на МФ.
Да
2.
При извършената проверка на декларираните и установените при проверката в публични регистри данни е установено съответствие с изискванията по т.16 от условията за кандидатстване.
Да
VII. Група
ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
При посещение на място е установено съответствие между заявените от кандидата и реалните данни.
Отговор „ДА“ се нанася при установено съответствие между заявените от кандидата и реалните данни съгласно протокола от посещение на място, изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 по образеца Приложение № 3-а към Условията за кандидатстване – документи за попълване. 
Отговор „НЕ” се нанася, ако е установено несъответствие. 
Протоколът с констатациите от посещението се прилага към Контролния лист за оценка на етап АСД.
Отговор „НЕПРИЛОЖИМО” се нанася, в случай, че проектното предложение не включва разходи за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения
Не
VIII. Група
РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА БИЗНЕС ПЛАНА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Бизнес планът показва подобряване на дейността на предприятието, както и икономическата жизнеспособност на проекта. За установяване на съответствие с критерия се извършва проверка на бизнес плана /Приложение №7 и 7а/ като се използва Работен лист за оценка на бизнес план /Приложение 3-б към Условията за кандидатстване, документи за информация/.
Отговор „ДА“се нанася, в случай че е установено следното: 
1.	Стойността на показателя «Нетна настояща стойност» е по-голяма от 0 (NPVgt;0).
2.	Стойността на показателя «Вътрешна норма на възвръщаемост е по-голяма от 6% (IRR gt; r (6 %) и IRR1gt; r (6 %).
3.	Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1(PIgt;1).
4.	Срокът на откупуване на инвестицията (PBP) е в рамките на периода на бизнес плана. 
5.	Изводите по отношение на бизнес плана и проекта са:
5.1.	Показателите за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
5.2.	Реализацията на дейностите, описани в бизнес плана, ще допринесе за постигане на целите на мярката и на приоритетите и целите на стратегията като цяло.
Прилага се попълнен и подписан от оценителя работен лист Приложение 3-б към Условията за кандидатстване, документи за информация.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.