Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерий за оценка
10.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Иновативност - въвеждане на нови за територията практики, и/или услуги и/или продукти в предприятието:
-  над 20 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации - 15 т.
-  над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации - 30 т.


30.00
2.
Проектът създава нови работни места:
- от 2 до 3 работни места -  10т.
- от 4 до 6 работни места – 20 т.
- над 6 работни места - 30т.
30.00
3.
Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват
10.00
4.
Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда  
- над 10% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 10 т.
- над 30% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 20 т.
- над 50% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 30 т.
30.00
10.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.