Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Procedure subject Beneficiary Contract registration number Actions
05.02.2023 13.01.2023 „Доставка на оборудване за нуждите на “Морски Риболов - Несебър“ ООД МОРСКИ РИБОЛОВ - НЕСЕБЪР ООД BG14MFOP001-5.017-0002 Preview
06.02.2023 30.01.2023 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ХРАМ "СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ" И ДЕЙСТВИЯ ПО РЕКУЛТИВИРАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА В ИМОТА ХРАМ "СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ" BG06RDNP001-7.015-0044-C02 Preview
06.02.2023 30.01.2023 Изпълнение на строително-монтажни работи ЦЪРКВА "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ" BG06RDNP001-7.015-0128-C03 Preview
06.02.2023 25.01.2023 Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект Цех за текстилни калъфи-плетачен и шивачен цех, съгласно Количествена сметка / Приложение към Публичната покана/ "ЕВА - РОСТ" ЕООД BG06RDNP001-19.156-0008-C01 Preview
06.02.2023 30.01.2023 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ХРАМ „СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ“ УПИ ІІІ, КВ. 103, ПО ПРЗ, ПИ С ИД.№ 81414.501.141 ПО КК НА ГР. ЧИРПАН, ОБЩИНА ЧИРПАН ЦЪРКВА "СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ" BG06RDNP001-7.015-0066-C02 Preview
06.02.2023 30.01.2023 Изпълнение на строително-монтажни работи ЦЪРКВА "СВ. ВМЧК ДИМИТЪР" BG06RDNP001-7.015-0123-C02 Preview
07.02.2023 30.01.2023 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции, а именно: Обособена позиция 1: CNC струг - 1 бр., Обособена позиция 2: Заваръчни апарати - 2 бр.“ ТРАКТОР ООД BG-RRP-3.004-0571 Preview
07.02.2023 16.01.2023 „ Доставка на оборудване в Сграда за производство на фураж /храна/ за риби с вложено СЖП категория 3 от риба, находяща се в поземлен имот № 010015, УПИ V – 15, за РИБОВЪДНО ПРОИЗВОДСТВО, местност „Грахорлива дъмга”, землище с.Мирянци , община Пазарджик” АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД BG14MFOP001-4.086-0003-C01 Preview
07.02.2023 31.01.2023 Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) по подобряване на енергийната ефективност на производствено хале на „Туристстрой – Царацово“ ЕООД ТУРИСТСТРОЙ - ЦАРАЦОВО ЕООД BG16RFOP002-6.002-0193-C01 Preview
08.02.2023 30.01.2023 Моноблок режеща машина с въртяща се глава за оптимизирано рязане на плочи - 1 брой МУРА 2012 ЕООД BG16RFOP002-2.070-0005-C01 Preview
08.02.2023 30.01.2023 Закупуване на специализирана земеделска техника Кристиян Цветанов Боев BG06RDNP001-4.009-0028-C01 Preview
08.02.2023 30.01.2023 Закупуване на специализирана земеделска техника Стефка Дамянова Данкова BG06RDNP001-4.009-0050-C01 Preview
08.02.2023 01.02.2023 Закупуване на Система за бластиране с гумена лента – 1бр. МЛ СПРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕООД BG-RRP-3.004-2373 Preview
10.02.2023 31.01.2023 Доставка на облачни услуги и софтуер за нуждите на ВСУ "Черноризец Храбър" Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна - (МФ, ФОЗ, Филиал Велико Търново, Филиал Сливен, Филиал Шумен и Медицински колеж) BG05M2OP001-2.016-0025-C02 Preview
12.02.2023 03.02.2023 Закупуване на специализирана земеделска техника: Машина за белене на бадеми, Машина за сушене на бадеми и Машина за начупване и почистване на бадеми ГЕОРГИ ВЪЛКОВ МАРАШЕВ BG06RDNP001-4.009-0258-C01 Preview
13.02.2023 03.02.2023 Закупуване на специализирана земеделска техника Иво Александров Владимиров BG06RDNP001-4.009-0119-C01 Preview
15.02.2023 25.01.2023 Технологично оборудване и обзавеждане на предприятие за преработка на двучерупчести, черупчести, риба и други хидробионати от аквакултура и риболов, в землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, местност Дълбока ДЪЛБОКА ООД BG14MFOP001-4.105-0001-C01 Preview
21.02.2023 31.01.2023 Доставка и монтаж на материали за подмяна на покривна конструкция, климатични мултисплит системи, интериорни и външни врати, алармена система и доставка на кухненско оборудване и комплект маси и пейки. ГОРСКИ РАЙ 2000 ЕООД BG14MFOP001-4.093-0002-C01 Preview
23.02.2023 02.02.2023 Доставка на садкова инсталация от плаващи мрежени клетки. Монтаж на садковата инсталация на съществуваща мидена ферма в акваторията на Черно море. Доставка и инсталация на съпътстващо технологично оборудване ,съгласно Технологичния проект. ДЪЛБОКА ООД BG14MFOP001-4.104-0001-C01 Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021