Open calls

On this page you can review all published clarifications for the application procedure. If you did not access the system through a user profile you will not be able to submit a request for clarification. In order to create and submit a request for clarification you need to log in or create a profile from the menu " Login ".

Reg. number Question Clarrifications
BG05M9OP001-6.002-Q044 (27.05.2021)
Уважаеми госпожи и господа, моля за отговор на следния въпрос:
          Ще бъдат ли верифицирани разходи за възнаграждение на разносвач, нает с трудов договор за изпълнение на дейности № 3"Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция) и № 4 "Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата" за период от време преди сключване на административен договор за изпълнение на проекта , но в обхвата на периода на допустимост на разходите по настоящата процедура. Важно е да отбележим, че се касае за разход ( възнаграждение по трудов договор, наем автомобил , разходи за гориво) само за разносвач, т.е. в периода, за който се отнася нашето питане, все още няма стартирала интегрирана здравно-социална услуга. Планираме услугата,като интегрирана такава, съгласно указания за кандидатстване, т.е. с участие на мед.лице и психолог , да стартира след сключване на административен договор по проектното предложение.Към момента ние все още не сме сключили такъв договор . Изпълнили сме проект "Патронажна грижа" по Компонент 3 и питането ни се отнася за един от разносвачите, който продължава предоставянето на услугата след приключването на проекта на 31.01.2021 г.
Община Тервел
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

По процедура „Патронажна грижа +“ разходите са допустими от 01.02.2020 г., но за да бъдат верифицирани разходи за предоставяне на патронажна грижа, услугата трябва да се предоставя в нейната цялост, с всички посочени в Условията за кандидатстване елементи, както и да бъде възложена като услуга от общ икономически интерес по реда на Решение на комисията от 20 декември 2011 година (Решението) относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (нотифицирано под номер C (2011) 9380) (текст от значение за ЕИП) (OB L 7/11.01.2012).
BG05M9OP001-6.002-Q043 (28.04.2021)
Здравейте!

1. В момента община Долни чифлик изпълнява проект по "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4", по който персоналът е назначен до 02.07.2021 г., като планираме услугата Патронажна грижа по Направление 1 да стартира на 03.07.2021 г. 
В тази връзка допустимо ли е да бъдат сключени допълнителни споразумения, с които срокът на трудовите договори на лицата се удължава с 12 месеца- до 03.07.2022 г.? В допълнителните споразумения ще бъде посочено, че те се сключват в изпълнение на проекта по процедура "Патронажна грижа +".

2. Планираме длъжност „Координатор човекопоток/санитари/чистачи/хигиенисти за социалните услуги в общността, делегирани от държавата дейности“ по НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, като изпълнението ще бъде възложено на служител на общината, назначен на трудов договор.
Допустимо ли е изпълнението да бъде възложено със заповед, съгласно чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда (възможност, посочена в Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014-2020?

Благодаря!
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,
1.	Да, допустимо е.
2.	Да, допустимо е при спазване изискванията на КТ условията за кандидатстване и ръководството за изпълнение на договорите по настоящата процедура.
BG05M9OP001-6.002-Q042 (28.04.2021)
Здравейте,
Община Раднево подготвя проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”. В тази връзка имаме следните въпроси:
1. Допустимо ли е по Направление 2 да се заложат, освен за ЛПС, и средства за работно облекло /например панталон, манта и чехли/ на заетите в социалните услуги, ДДД включително и на новонаетия помощен персонал?
2. Допустимо ли е за подпомагане на администрацията в социалните услуги, ДДД, да бъде нает помощен персонал на длъжност „Технически сътрудник“, НКПД 4110 2005?
3. Допустимо ли е по Направление 2 в б.р. 2.1. Единна ставка, да се заложат средства за бактерицидни UVC стерилизатори /присъствени/ и безконтактни системи за дезинфекция на ръце /напр. стойка с дозатор и пълнител/? 
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

1.	Допустими са единствено лични предпазни средства за персонала на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, включително и за новонаетите лица. 
2.	Не, не е допустимо.
3.	Да, допустимо е.
BG05M9OP001-6.002-Q041 (26.04.2021)
Здравейте, 
В отговра на един въпросе сте писали, че непреките разходи, които са част от Единната ставка се разходват за организация и управление на проекта и за публичност и комуникация. Щом непреките разходи са за организация и управление на проекта и за публичност и комуникация, защо само 40% от непреките разходи са добавени към единна ставка, а останалат сума е добавена към разходи за персонал?
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,
В бюджетен раздел 1 „Преки разходи за персонал“ от бюджета, включващ т.1/1.1 и 1.2 се залагат единствено разходите за персонал. Всички останали присъщи разходи извън заплатите за персонала се планират в т.2/2.1 Единна ставка. Общата стойност на единната ставка е точно 40% от допустимите преки разходи за персонал по проекта (бюджетен раздел 1. Преки разходи за персонал). Разходите за организация и управление на проекта и информация и комуникация (непреките разходи) са в размер на определен процент в зависимост от общата стойност на проекта и са част от тези 40%.
BG05M9OP001-6.002-Q040 (23.04.2021)
Здравейте!
Община Завет подготвя проектно предложение по процедура за директно предоставяне на БФП ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + и имаме следния въпрос:
Допустим ли е разход от б.р. 2.1 за разход по б.р.1.1.
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Въпросът е непълен и неясен. В случай че имате предвид дали е допустимо част от разходите от б. р. 2.1. Единна ставка да бъдат използвани за изплащане на възнаграждение по реда на КТ и да бъдат прехвърлени в б. р. 1.1. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл, на лицата, пряко ангажирани с предоставянето на Патронажна грижа, то това не е допустимо.
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021