Open calls

On this page you can review all published clarifications for the application procedure. If you did not access the system through a user profile you will not be able to submit a request for clarification. In order to create and submit a request for clarification you need to log in or create a profile from the menu " Login ".

Reg. number Question Clarrifications
BG06RDNP001-19.476-Q004 (12.01.2021)
Във връзка с отворена покана за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по отношение на т.16 (Приложим режим на минимални/държавни помощи) от Условията за кандидатстване е посочено, че „...ще се финансират дейности, които: 3. имат изключително локално въздействие и са предназначени за ползване само от населението в границите на населените места от общината от територията на МИГ.“ 
 Отбелязано е, че Кандидатът декларира, че в проектното предложение ще се финансират дейности, които ще съответстват на посочените хипотези. В тази връзка бихме искали да Ви попитаме посочената хипотеза какво приложение намира при провеждане на събитие, свързано с популяризиране на местната идентичност и по-конкретно  как би се ограничило присъствието на гостите и туристите при реализацията на подобен тип дейност? Означава ли това, че при придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност, същите няма да могат да се ползват от гости и туристи?  Не води ли това до поставяне на ограничителни условия за участие, което е предпоставка за създаване на условия за появата на дискриминация?
Молим за вашите разяснения.
При провеждането на събитие на територията на МИГ, свързано с популяризиране на местната идентичност няма условие за ограничаване на присъствието на гостите и туристите при реализацията му.
Придобиването на материални и нематериални активи в интерес на местната общност не означава, че същите няма да могат да се ползват и от гости и туристи. Сама по себе си дейността не може да бъде ограничена за „ползване само от населението в границите на населените места от общината от територията на МИГ“. 
В случая условието е използвано, за да се обоснове приложимият режим „непомощ“ в раздел 16 „Приложим режим на минимални/държавни помощи:“ съгласно условията на „Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз“. Дейностите не следва да оказват въздействие върху търговията между държавите членки, за да попаднат в режима „непомощ“. Резултатът от изпълнението на дейността следва да има най-вече полза за населението на територията. Няма поставени ограничителни условия относно присъствието на гости и туристи водещи до дискриминация.
BG06RDNP001-19.476-Q003 (08.01.2021)
Във връзка с процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от ЕЗФРСР отправяме следния въпрос: Допустимо ли е да се кандидатства за реализиране на СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ върху имот – публична общинска собственост, като инвестицията се изпълнява от община, която е член на съответната МИГ.
Не, инвестицията следва да се изпълнява от МИГ. В случай, че инвестицията се изпълнява от МИГ, Общинският съвет следва да е дал съгласието си за изпълнение на строително-монтажните дейности при спазване на националното законодателство.
BG06RDNP001-19.476-Q002 (05.01.2021)
Сдружение Местна инициативна група „Невестино – Кюстендил” има подадено проектно предложение по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.372 - Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с краен срок за подаване на документите за кандидатстване е 31 юли 2020 г., 17:00 часа, което в момента е на етап оценка.
Въпросът ми е следният: Във връзка с обявената процедура за кандидатстване по мярка 19.1. с краен срок 02.02.2021 г., Сдружение МИГ „Невестино – Кюстендил” допустим кандидат ли е по новата процедура?


С уважение,

Иван Андонов
Председател на УС на МИГ „Невестино – Кюстендил”
Да, в случай, че не е допуснато двойно финансиране и няма наличие на изкуствено създадени условия.
BG06RDNP001-19.476-Q001 (19.11.2020)
Уважеми госпожи и господа,

Моля за Вашето становище по следния въпрос:

Допустим разход ли е закупуването на сцена ведно с осветлението към нея като дълготраен актив, който ще е в полза изцяло на местната общност?

Благодаря предварително!
Да, допустим разход е.
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021